Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Subsidieregeling Gewoon Gemak

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Gewoon Gemak
CiteertitelSubsidieregeling Gewoon Gemak 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet, artikel 2, lid 2
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet, artikel 4, lid 3
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet, artikel 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2013nieuwe regeling

06-12-2012

Nunspeet huis aan huis, 15-01-2013

A.0008976

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Gewoon Gemak

Deelverordening subsidieregeling Gewoon Gemak

Burgemeester en wethouders van Nunspeet;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan veilig wonen voor ouderen;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Nunspeet;

besluiten tot vaststelling van de Subsidieregeling Gewoon Gemak.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening van de gemeente Nunspeet;

 • 2.

  huistest: de Gelderse Huistest zoals bedoeld op de internetpagina www.geldersehuistest.nl of een daarvoor in de plaats gekomen pagina;

 • 3.

  woning: een gebouw dat in het geldende bestemmingsplan een reguliere woonbestemming heeft en fysiek geschikt is om te bewonen.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Subsidie op grond van deze regeling kan met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid uitsluitend worden verstrekt voor aanschaf van artikelen of het laten verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit resultaten van de huistest.

 • 2

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende onderdelen.

  • 1.

   Het vlak maken van de toegang naar de woning aan de voor- en/of achterzijde.

  • 2.

   Het aanbrengen van een lichtpunt bij de voor- en/of achterdeur.

  • 3.

   Het aanbrengen van een digitaal deurspionnetje.

  • 4.

   Het verlagen van drempels bij binnendeuren.

  • 5.

   Het aanbrengen van wandbeugels in het toilet en/of de badkamer.

  • 6.

   Het aanbrengen van een tweede trapleuning.

  • 7.

   Het aanbrengen van een voorziening voor het openen en sluiten van bovenramen.

  • 8.

   Het vervangen van een tweeknops mengkraan door een eenhendelmengkraan.

  • 9.

   Het stroef maken van de badkamer- of douchevloer.

  • 10.

   Het vervangen van een douche- of badmengkraan door een thermostatische mengkraan.

  • 11.

   De verwijdering van een bad of een douchebak ter vervanging door een vlakke douchevloer.

  • 12.

   Het aanbrengen van een douchezitje.

  • 13.

   Het aanbrengen van een verhoogde toiletpot.

  • 14.

   Het aanbrengen van een toilet op de slaapverdieping.

  • 15.

   Het aanbrengen van rook-, koolmonoxide- of gasmelders.

 • 3

  Voor de subsidiabele kosten van het aanbrengen van een voorziening als bedoeld onder artikel 2, lid 2, onder c geldt een maximum van € 150,--.

 • 4

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend nadat en voor zover de in lid 2 bedoelde artikelen zijn aangebracht en/of toegepast en/of de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • 1.

  de activiteiten niet overeenkomen met de resultaten van de door aanvrager uitgevoerde huistest;

 • 2.

  het door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  in afwijking van artikel 8, lid g van de Algemene subsidieverordening het subsidiebedrag lager zou zijn dan € 100,--.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 2 voor de door hen zelf bewoonde woning in de gemeente Nunspeet.

 • 2

  Een aanvraag kan in afwijking van lid 1 bij machtiging door een derde worden ingediend voor een persoon die voldoet aan de eisen in lid 1.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1

  Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling moet door ons zijn ontvangen uiterlijk twee weken nadat de in artikel 2 bedoelde artikelen zijn aangeschaft en/of de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht en in rekening zijn gebracht.

 • 2

  De aanvraag wordt ingediend op het door ons vastgestelde formulier.

 • 3

  De aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en de vereiste bijlagen zijn bijgevoegd.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt een derde deel van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500,-- per woning. 

Artikel 7 Volgorde van behandeling

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd om in zeer bijzondere gevallen van het bepaalde in deze verordening af te wijken.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Aanvragen die volledig zijn ingediend onder de werking van de Subsidieregeling Gewoon Gemak worden overeenkomstig die regeling afgedaan.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Gewoon Gemak.

 • 2

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 3

  De regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Gewoon Gemak 2013

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

 J.J. Kerkhof               ir. D.H.A. van Hemmen

Toelichting 1  

 Artikel 1

In dit artikel worden begrippen omschreven die verderop in de verordening worden genoemd.

 Artikel 2

In dit artikel wordt aangegeven waarvoor subsidie wordt verleend. Vanwege de eenvoud van de regeling is gekozen voor subsidieverlening achteraf. Er hoeft dus niet vooraf toestemming te worden gevraagd om zaken aan te schaffen of werkzaamheden te laten uitvoeren. Als een aanvrager vooraf zekerheid wil hebben, kan hij of zij uiteraard bij de gemeente informeren of de subsidie ook zal worden verleend.

 Artikel 3

In dit artikel worden de belangrijkste redenen genoemd om aangevraagde subsidie te weigeren. Daarnaast kan subsidie ook worden geweigerd om redenen die in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening worden genoemd. In dat artikel wordt uitgegaan van een minimumsubsidiebedrag van € 200,--, waaronder geen subsidiëring plaatsvindt. Dat bedrag is in lid c verlaagd naar

€ 100,--.

 Artikel 4

In dit artikel wordt aangegeven wie voor de subsidie in aanmerking kan komen. Als een aanvrager zelf niet in de gelegenheid of in staat is de aanvraag in te dienen, kan hij of zij ook iemand anders machtigen dit te doen.

 Artikel 5

In dit artikel is vastgelegd wanneer en hoe de subsidie moet worden aangevraagd. Er is gekozen voor een aanvraag achteraf, waarbij de aanvrager twee weken de tijd heeft om de aanvraag in te dienen.

 Artikel 6

Van de kosten die worden gesubsidieerd, wordt een derde deel vergoed. Als de subsidie minder zou zijn dan € 100,-- wordt de subsidie niet toegekend. Het maximumsubsidiebedrag per woning bedraagt € 500,--. Uit ervaringen in andere gemeenten blijkt dat het maximum bijna nooit gehaald wordt. Meestal zijn er maar enkele punten uit de huistest van toepassing.

 Artikel 7

De gemeenteraad stelt elk jaar een maximumbedrag vast voor deze subsidieregeling: het subsidieplafond. Voor aanvragen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Als het maximumbedrag is bereikt, worden nieuwe aanvragen afgewezen. In het geval dat iemand een incomplete aanvraag indient, bijvoorbeeld zonder betalingsbewijzen, telt deze pas mee op het moment dat de aanvraag compleet is gemaakt.

 Artikel 8

Als toepassing van de regels in deze verordening naar de mening van burgemeester en wethouders tot een voor aanvrager zeer onredelijke beslissing zou leiden, zijn zij bevoegd om van de regels af te wijken. Dit betreft een bevoegdheid waar zeer terughoudend mee wordt omgegaan.