Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 2013
CiteertitelVerordening waarderingsteken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpWaarderingsteken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2013nieuwe regeling

25-04-2013

Nunspeet huis aan huis, 7-05-2013

R.0002840

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 2013

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2013, nr. 315;

b e s l u i t :

1.    I     in te trekken de ‘Verordening tot instelling en toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 1997’.

2.    II     Vast te stellen de: Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 2013

Artikel 1  

 • 1

  Ingesteld wordt een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de uiterlijke verschijnijngsvorm van het waarderingsteken.

Artikel 2  

Het waarderingsteken gaat vergezeld van een oorkonde waarin de naam en de geboortedatum van de onderscheiden persoon of de naam van de instelling worden vermeld.

Artikel 3  

Het waarderingsteken wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid:

1.  aan inwoners en niet-inwoners van de gemeente Nunspeet die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt, en

2.  aan al dan niet in de gemeente gevestigde instellingen, verenigingen, stichtingen of andere rechtspersonen die zich door hun werkzaamheden op enig terrein van de gemeentelijke samenleving uitzonderlijk hebben onderscheiden.

Artikel 4  

 • 1

  Het waarderingsteken wordt toegekend bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In het besluit tot toekenning zijn de gronden voor toekenning van het waarderingsteken aangegeven.

 • 3

  Van elk voornemen tot toekenning wordt aan het seniorenconvent mededeling gedaan.

 • 4

  Het college van burgemeester en wethouders laat, alvorens te besluiten tot toekenning van het waarderingsteken, een antecedentenonderzoek uitvoeren voor de desbetreffende persoon of bestuurder(s) van de rechtspersoon.

 • 5

  Aan de betrokken persoon, instelling, vereniging, stichting of rechtspersoon wordt een besluit uitgereikt, waarin de gronden worden vermeld die tot het besluit tot toekenning hebben geleid.

Artikel 5  

Het waarderingsteken wordt door de burgemeester uitgereikt. Bij afwezigheid van de burgemeester kan de uitreiking geschieden door een ander lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6  

Aan de toekenning van het waarderingsteken zijn voor de ontvanger geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 7  

In het Onderscheidingenregister van de gemeente Nunspeet wordt aantekening bijgehouden van elke toekenning van een waarderingsteken met vermelding van de gronden voor de toekenning.

Artikel 8  

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien zeer bijzondere redenen daar aanleiding toe geven, het besluit tot toekenning van het waarderingsteken intrekken.

 • 2

  Tot intrekking van het besluit tot toekenning wordt niet besloten dan nadat het seniorenconvent is gehoord.

 • 3

  Van het besluit als bedoeld onder a doet het college van burgemeester en wethouders mededeling aan de ontvanger en vertrouwelijk mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4

  Van het besluit als bedoeld onder a wordt aantekening bijgehouden in het Onderscheidnigenregister van de gemeente Nunspeet met vermelding van de gronden voor de intrekking.

 • 5

  De ontvanger moet het waarderingsteken onmiddellijk na ontvangst van het besluit tot intrekking terugzenden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

 • 2

  De Verordening tot instelling en toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 1997 wordt ingetrokken op de dag dat de Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet 2013 in werking treedt. Aanvragen die op dat moment in behandeling zijn, worden nog afgedaan volgens de Verordening tot toekenning van een waarderingsteken van de gemeente Nunspeet.

Artikel 10  

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening waarderingsteken’.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 25 april 2013,

 

de griffier,                         de voorzitter,