Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013
CiteertitelVerordening marktgeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpMarktgeld 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging artikel 5

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2018wijziging

18-12-2014

Gemeenteblad 30-12-2014

R.3697
01-01-201301-01-2015nieuwe regeling

20-12-2012

Nunspeet huis aan huis, 27-12-2012

R.0002738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2013.

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  In deze gemeente wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd.

Artikel 2 Maatstaf van heffing

 • 1

  Het marktgeld wordt per marktdag geheven.

 • 2

  Het marktgeld wordt op aanvraag van de belastingplichtige geheven over belastingtijdvakken die samenvallen met kalenderkwartalen.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt.

Artikel 4 Belastinggrondslag

 • 1

  Het marktgeld wordt geheven naar de toegewezen verkoop- en opslagoppervlakte van een standplaats.

 • 2

  Een gedeelte van een eenheid wordt als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 Tarief

 • 1

  Het marktgeld bedraagt per m2:

  a. voor een marktdag of gedeelte daarvan                                               € 0,64

  b. voor een belastingtijdvak, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid     € 6,25

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, wordt geheven door middel van een genummerde kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

 • 1

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, is verschuldigd op het moment dat de standplaats wordt ingenomen en moet worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

 • 2

  Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening marktgeld 2012" van 22 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld 2013".

Vastgesteld ter openbare vergadering

20 december 2012,

 

de griffier,                         de voorzitter,