Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening forensenbelasting 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijziging artikel 3

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016wijziging

18-12-2014

Gemeenteblad 30-12-2014

R.3697
01-01-201301-01-2015nieuwe regeling

20-12-2012

Nunspeet huis aan huis, 27-12-2012

R.0002738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013

De raad van de gemeente Nunspeet;

 gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november  2012;

 gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 b e s l u i t: vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1

  Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1

  De belasting bedraagt €  180,80 per woning.

Artikel 4 Belastingjaar

 • 1

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De "Verordening forensenbelasting 2012" van 22 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening forensenbelasting 2013".

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 20 december 2012,

 

 

de griffier,                         de voorzitter,