Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005
CiteertitelWijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAfvalstoffenheffing 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 229d
 2. Wet milieubeheer artikel 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Nunspeet huis aan huis, 27-12-2012

R.0002738

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot zesde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelet op artikel 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid en artikel 255a van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 b e s l u i t :

 vast te stellen de Verordening tot zesde wijziging van deVerordeningopde heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005.

Artikel 1  

 • 1

  Artikel 5 van de verordening komt als volgt te luiden:  De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2

  In artikel 7 van de verordening wordt in het tweede lid de bedragen als volgt gewijzigd: € 80,-- wordt € 50,-- en € 1.000,-- wordt € 2.500,--.

Artikel 2  

 • 1

  De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005 van 23 december 2004, wordt als volgt gewijzigd.

   Hoofdstuk 1 – Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

  1.          De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  1.1        Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:  € 174,60

  1.2        Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee personen: € 204,00

  1.3        Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, als de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door drie of meer personen: € 234,00

  1.4      Als het perceel gebruikt wordt voor recreatief verblijf wordt het tarief als onder 1.1 in rekening gebracht.

Artikel 3  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013".

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 20 december 2012,

 

 

de griffier,                         de voorzitter,