Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening Duurzaamheid 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Duurzaamheid 2014
CiteertitelDeelverordening Duurzaamheid 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDeelverordening duurzaamheid 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Asv 2011 per 26-6-2014 gewijzigd in Asv 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645
24-01-201401-01-2014nieuwe regeling

20-01-2014

internet

A.10834

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Duurzaamheid 2014

Het college van Nunspeet

Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Nunspeet 2014,

 Overwegende, dat het treffen van energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere

woningen als beleidsmaatregel is opgenomen in het meerjaren klimaatactieplan van de gemeente en

regio Noord Veluwe, de gemeente dergelijke activiteiten wil stimuleren door middel van het

verstrekken van subsidies,

 besluit: Vast te stellen de volgende deelverordening ‘Duurzaamheid’.

Artikel 1 Definities

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

a. College: Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet,

b. Woning: Een, volgens het bestemmingsplan vastgesteld, voor bewoning bestemd gebouw, dat opgeleverd is en bewoond wordt door tenminste één persoon. De woning moet kadastraal bekend zijn bij de gemeente Nunspeet.

c. Eigenaar: Een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht van de woning bezit en aldaar zijn / haar hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

d. Subsidie:  Een aanspraak op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht.

e. Aanvrager: Hieronder wordt in deze regeling verstaan een particuliere eigenaar die volgens het gemeenteregister woonachtig is in de woning waar de maatregel wordt genomen.

f. Aanvraag: Een door een aanvrager volledig ingevuld én ondertekend aanvraagformulier voorzien van alle benodigde bijlagen en informatie voor het verkrijgen van de subsidie. Alle stukken moeten voorzien zijn van de originele data.

g. Aanvraagformulier: Een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier voor subsidie op grond van de Deelverordening Duurzaamheid.

h. HR++ glas: Glas met een hoog rendement. Het is dubbelglas met in de spouw een edelgas en een coating. Onder HR++ glas wordt niet verstaan de overige glassoorten zoals: enkel glas, voorzetraam, gewoon dubbel (HR) glas, HR+ glas én het bijbehorende frame / kozijn van het HR++ glas.

i. Rd-waarde: Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen materiaal uitgedrukt in m² K/W.

j. Offerte: Een kopie van een door een installatiebedrijf opgestelde offerte, die een duidelijke beschrijving geeft van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

k. Factuur: Een kopie van een door een gespecialiseerd bedrijf opgestelde rekening van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Op de factuur staat de plaatsingsdatum en locatie van de maatregel.

l. Betalingsbewijs: Een kopie bankafschrift (of een afdruk van internetbankieren) dat aantoont dat de betaling is overgemaakt aan het bedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd. Dit bankafschrift moet voorzien zijn van de originele datum, naam en / of      rekeningnummer van de aanvrager. De overige gegevens die niet van belang zijn voor de behandeling van deze aanvraag kunnen onzichtbaar gemaakt worden.

 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

Op deze deelverordening is de “Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014“ van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze deelverordening.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een bestaande woning in de gemeente Nunspeet.

Artikel 5 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor

a. de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning. Voor subsidie in aanmerking komen materiaalkosten en loonkosten.

b. wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, komen loonkosten niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd wanneer

a. de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald.

b. het subsidieplafond bij verlening wordt overschreden.

c. sprake is van maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

1. aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

    a. Het vervangen van vensterglas door HR++-glas (of glas met een hogere isolatiewaarde).

    b. Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

    c. Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-    verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

    d. Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

         1. door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

         2. door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m2 K/W is;

2.de woning heeft een woonbestemming.

 

Artikel 8 Procedure bepalingen

 • 1

  Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd, als bij een aanvraag om een subsidie de aanvrager de volgende gegevens heeft toegevoegd:

  a. een door de aanvrager ondertekend aanvraagformulier;

  b. een offerte met beschrijving van de werkzaamheden;

   

 • 2

  Het college beslist op een aanvraag om een subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de

  volledige aanvraag.

   

Artikel 9 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 bedraagt € 125.000,--.

Indien de provincie Gelderland in de genoemde periode een extra bijdrage ter beschikking stelt wordt het subsidieplafond navenant omhoog bijgesteld.

 

Artikel 10 Hoogte van de subsidie

 • 1

  De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

 • 2

  De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

  De hoogte van de subsidie onder 1. genoemd kan hiervan afwijken indien:

  a. men gebruik maakt van de groepsbonus; de hoogte van de subsidie bedraagt dan een derde van de subsidieabele kosten tot een maximum van € 750,00 per woning; Om voor de burenbonus in aanmerking te komen dienen minimaal zes woningeigenaren gelijktijdig subsidie aan te vragen.

  b. men gebruik gemaakt heeft van subsidie isolatie woningen 2010, 2011 of 2012; het eerder ontvangen subsidiebedrag wordt in mindering gebracht op de hoogte van de subsidie.

   

 • 3

  De subsidie zoals beschreven onder 1 en 2 wordt aangevraagd binnen een periode van 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2013.

 • 4

  Werkzaamheden uitgevoerd voor 1 januari 2013 komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Artikel 11 Behandeling subsidieaanvragen

 • 1

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is. 

Artikel 12 Verantwoording

De subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald nadat de aanvrager verantwoording heeft gedaan. De verantwoording vindt plaats door het indienen van:

a. het uitkeringsformulier,

b. een gespecificeerde factuur. Op deze factuur staat tenminste vermeld de maatregel, het specifieke bedrag van de maatregel en de uitvoeringsdatum van de maatregel,

c. een kopie betalingsbewijs,

d. voor zover er aanspraak wordt gemaakt op de groepsbonus een overzicht van de medeaanvragers,

e. de verantwoording kan alleen schriftelijk worden ingediend,

f. de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking,

g. een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren,

h. op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze deelverordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 15 Citeertitel

Deze deelverordening wordt aangehaald als “Deelverordening Duurzaamheid 2014”.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het college van  21 januari 2014.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                     de burgemeester,

J.J. Kerkhof                        ir. D.H.A. van Hemmen

 

Toelichting 1  

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te

nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en

verminderen hun CO2 uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit

heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten,

met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de

langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die

opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn.

In deze verordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie.

Uit de evaluatie van een achttal pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-,

dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst

is. Omdat de landelijke subsidieregeling van glasisolatie niet meer bestaat is vanaf 2013 ook

HR++-glas opgenomen in deze stimuleringsregeling. Meer innovatieve maatregelen als

zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie

op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan

isolatiemaatregelen.

 

Toelichting artikel 10

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door

communicatie. Op basis van de eerder genoemde pilots blijkt dat een kleine financiële

ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan

uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning

en –werkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen

wel in aanmerking voor subsidie.