Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpElektronische kennisgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014nieuwe regeling

30-01-2014

internet

R.0003178

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur van 16 januari 2014;

b e s l u i t : vast te stellen de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014.

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op http://www.nunspeet.nl.

 • 3

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2014.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Nunspeet 2014. 

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 30 januari 2014,

de griffier,                            de voorzitter,

Toelichting 1  

Algemeen

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB). Het luidt:

2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de AWB, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken.

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publica-tie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de AWB). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de AWB en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publica-tie van allerhande berichten die bestemd zijn voor ‘het publiek’ – die soms besluiten kunnen in-houden – om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerp-besluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondi-ging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. ‘Kennisgeven’ is in de AWB de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennis-gevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de AWB). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektroni-sche kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteres-seerden.

Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektro-nisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voor-bereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de AWB van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van ‘een geschikte wijze van kennisgeving’. Deze eis houdt in dat in elk geval moet wor-den voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Indien in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden.

 

Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbeve-lenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit alge-mene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepas-sing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

- artikel 78 van de Onteigeningswet;

- artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

- de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en

- de Wet ruimtelijke ordening ((hierna: Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmings-plan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eer-ste lid, aanhef en onder a, van de Wro).

Lid 2

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeente-wet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor alle ‘officiële’ wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisge-vingen. Veel gemeenten zullen daarvoor gebruik maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De betrokken gemeenten kunnen op hun eigen website een hyperlink aanbrengen naar de daar ge-publiceerde regelingen en andere berichten.

Gemeenten kunnen in beginsel ook zelf een elektronisch gemeenteblad ontwikkelen, maar moe-ten er dan wel op letten dat ook wordt voldaan aan de eisen die aan een elektronisch gemeente-blad worden gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelge-ving decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248). Dat is vooral van belang bij de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften: worden die niet op de juiste wijze bekendgemaakt, dan treden ze wellicht niet in werking. De GVOP is een generieke voorziening die aan alle eisen vol-doet. Het college bepaalt het internetadres waarop het elektronisch gemeenteblad wordt geplaatst (artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 553)). In de Modelverordening is het adres opgenomen waar het elektronisch ge-meenteblad is te vinden.

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip ‘berichten’ duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid van de AWB bedoeld.

Deze verordening betreft (het zij nogmaals gezegd) alleen de kennisgeving (publicatie) van de diverse berichten genoemd in dit artikellid en gaat niet over het bekendmaken van besluiten. Zie boven, onder ‘Algemeen’.