Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014
CiteertitelEerste wijziging leges 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Paspoortwet, artikel 2, lid 2
 2. Paspoortwet, artikel 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-201401-01-2015wijziging hoofdstuk 2 en 3 tarieventabel

24-02-2014

internet

A.0011017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

Gelet op het besluit van de raad van de gemeente Nunspeet ex artikel 156 van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 en de daarbij behorende laatst gewijzigde tarieventabel.

Artikel 1  

 • A

  Artikel 2 van de legesverordening 2014 wordt vervangen door:

  Artikel 2 belastbaar feit

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  a. Het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  b. Het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • B

  Artikel 3 wordt vervangen door:

  Artikel 3 belastingplicht

  Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 • C

  Hoofdstuk 2 en 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt gewijzigd en vervangen als volgt:

Artikel 2  

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, vervangen of vervallen, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid van deze verordening genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 3  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart in werking treden.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als Eerste wijziging Leges 2014.

Vastgesteld in de vergadering van 24 februari 2014,

Burgemeester en wethouders van Nunspeet

de secretaris,                                                  de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof                                                     ir. D.H.A. van Hemmen