Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014
CiteertitelDeelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening sociale samenhang en leefbaarheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Asv 2011 gewijzigd in Asv 2014 per 01-07-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. bronvermelding
 2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201411-10-2017nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

 

overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

 

gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

 

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid  gemeente Nunspeet 2014

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

b. dorpskern: gemeente Nunspeet heeft vier dorpskernen: Nunspeet, Hulshorst, Vierhouten en Elspeet;

c. eenmalige subsidie: subsidie voor projectmatige activiteiten;

d. overheadkosten: kosten die gemaakt worden voor de organisatie en die niet rechtstreeks ten goede komen aan activiteiten voor de doelgroep.

e. professionele organisatie met inzet van vrijwilligers; organisatie die voor de uitvoering van activiteiten gebruik maakt van vrijwilligers;

f. subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de AWB;

g. vrijwilligersorganisatie: een organisatie die bestaat uit vrijwilligers en geen salarisverplichtingen heeft;

h. wijken: de kern Nunspeet heeft geen formeel vastgestelde indeling in wijken. In deze verordening wordt onder wijk verstaan dat minimaal vier aan elkaar grenzende straten zich formeel verenigen in een wijkvereniging om samen in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad in de gemeentebegroting. 

 • 2

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum van ontvangst is hierin bepalend. Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning het subsidieplafond wordt bereikt. 

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV en de AWB wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. de activiteiten niet door vrijwilligers worden uitgevoerd;

b. activiteiten geen aantoonbare bijdrage leveren aan de versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid voor burgers in de gemeente Nunspeet;

c. met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die zich ten doel stellen zonder winstoogmerk, activiteiten voor burgers in de gemeente Nunspeet te verrichten, die de sociale samenhang en leefbaarheid versterken. 

Hoofdstuk 2 Eenmalige subsidie sociale samenhang en leefbaarheid

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht op het terrein van vrijwilligers waarbij wordt voldaan aan minimaal een van de volgende criteria:

1. De activiteit draagt voor inwoners van de gemeente Nunspeet bij aan de participatie in het maatschappelijk leven, zodat deelnemers in toenemende mate zelfstandig kunnen functioneren.

2. Aan de activiteit nemen minimaal tien inwoners van gemeente Nunspeet deel, die een of meer fysieke en/of psychische beperkingen hebben, waardoor ze niet geheel op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving;

3. met de activiteit(en) worden minimaal tien inwoners van gemeente Nunspeet met een psychische of fysieke beperking in staat gesteld in toenemende mate te participeren in de samenle-ving.

 

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 13 weken en maximaal 52 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit. 

 • 2

  Een aanvrager kan één keer per kalenderjaar een subsidie ontvangen.

 • 3

  Alleen aanvragen die met het ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie sociale samenhang en leefbaarheid’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1

  In aanmerking voor subsidie komen directe kosten voor uitvoering van activiteiten. Kosten voor overhead komen niet voor subsidie in aanmerking. 

 • 2

  De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-- per aanvraag. 

Hoofdstuk 3 Jaarlijkse subsidie Oranjeverenigingen

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht voor de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag in de eigen dorpskern, waarbij in de programmering specifiek aan de orde komt:

a. groepsactiviteiten voor minimaal 25% van de kinderen in de dorpskern in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar;

b. activiteiten voor minimaal 25% van de jeugd (vanaf 12 jaar) en volwassenen in de dorpskern;

Artikel 9 Procedurebepalingen

 • 1

  De subsidie voor genoemde activiteiten wordt verstrekt aan één rechtspersoon per dorpskern in de gemeente Nunspeet.

 • 2

  Subsidie kan worden aangevraagd maximaal 52 weken en uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten. 

Artikel 10 Berekening van de subsidie

Per dorpskern zijn maximaal de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

- Nunspeet € 6.000,--

- Elspeet € 1.500,--

- Hulshorst € 1.000,--

- Vierhouten € 500,--

 

Artikel 11 Verplichtingen

Om voor de jaarlijkse subsidie Oranjeverenigingen in aanmerking te komen, moet de aanvrager, of diens rechtsvoorganger, gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de gemeente Nunspeet actief zijn op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Jaarlijkse subsidie buurt- en dorpsverenigingen

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht, gericht zijnde op de versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid voor alle bewoners in de eigen dorpskern of in een van de wijken van Nunspeet. De rechtspersoon moet per jaar minimaal vijf activiteiten or-ganiseren voor de inwoners van de kern of de wijk in Nunspeet. 

Artikel 13 Berekening subsidie

Maximaal per dorpskern zijn de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

- Nunspeet € 1.675,--

- Elspeet € 1.625,--

- Hulshorst € 1.000,--

- Vierhouten € 700,--

Voor initiatieven door rechtspersonen in de wijken van de kern Nunspeet is gezamenlijk een bedrag van € 1.675,-- beschikbaar.

 

Artikel 14 Procedure bepalingen

Subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel uit de desbetreffende dorpskern of wijk in Nunspeet. 

Artikel 15 Verplichtingen

Om voor de jaarlijkse subsidie buurt- en dorpsverenigingen in aanmerking te komen, moet de aanvrager, of diens rechtsvoorganger, gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de eigen dorpskern van de gemeente Nunspeet actief zijn op het gebied van versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid in de eigen dorpskern. 

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op de het belang van de aanvrager of subsidieontvanger het leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad. 

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2014.

 • 2

  De regeling kan worden aangehaald als: Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2014. 

Aldus vastgesteld op 1 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

J.J. Kerkhof               ir. D.H.A. van Hemmen