Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 2014
CiteertitelDeelverordening afkoppelen verhard oppervlak
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDeelverordening afkoppelen verhard oppervlak

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-01-2017nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak 2014

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het verminderen van de afvoer van regenwater naar het riool, het zogenoemde afkoppelen van het verhard oppervlak.

 

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

 

Besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie afkoppelen verhard oppervlak gemeente Nunspeet

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

b. Aanvrager: eigenaar, of huurder met toestemming van de eigenaar, van onroerend

goed binnen de gemeente Nunspeet waarop de subsidieaanvraag van toepassing is.

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Op grond van deze verordening kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor het afkoppelen van verhard oppervlak dat verbonden is met op onroerend goed binnen de gemeente Nunspeet.

   

 • 2

  Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier afkoppelen verhard oppervlak’ zijn ingediend worden in behandeling genomen.

   

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening

wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

b. indien en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden. Bij overschrijding is de volgorde van binnenkomst van de aanvragen bepalend voor de subsidieverlening;

c. het af te koppelen verhard oppervlak kleiner is dan 40m².

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit of aan een natuurlijk persoon, in dien hoedanigheid van eigenaar of huurder van een onroerend goed binnen gemeente Nunspeet.

 

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 13 weken en maximaal 26 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit.

   

 • 2

  Na uitvoering dienen er foto’s te worden aangedragen van de situatie voor het afkoppelen, de situatie waarop te zien is dat de voorziening is aangesloten en een foto van de situatie na het afkoppelen. Tevens dient een kopie van de factuur van de gemaakte kosten te worden overhandigd.

   

 • 3

  Indien een aanvrager al eerder in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft een subsidie heeft ontvangen volgens deze deelverordening krijgen aanvragers die een eerste aanvraag voor het kalenderjaar in hebben gediend voorrang.

   

Artikel 6  

Dit artikel is vervallen.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De subsidie bedraagt € 5,- per m² waarbij per aanvraag een minimum oppervlak van 40m² geldt. Het maximum aantal m² per aanvraag is afhankelijk van het nog beschikbare budget.

 

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

   

 • 2

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

   

 • 3

  Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen worden naar rato toegekend als het subsidieplafond is bereikt.

   

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of meerdere artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 11 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening afkoppelen verhard oppervlak.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 juni 2014.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                        de burgemeester,

J.J. Kerkhof                            ir. D.H.A. van Hemmen