Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Addendum beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAddendum beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)2015
CiteertitelAddendum beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf Wmo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

29-10-2014

internet

R.3581

Tekst van de regeling

Intitulé

Addendum Beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)2015

Aanleiding: Wmo 2015 definitief

Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)2015. Deze nota beschrijft het beleidskader waarbinnen de gemeente Nunspeet de nieuwe Wmo-taken begeleiding en kortdurend verblijf vanaf 1 januari 2015 invulling geeft. Op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vanwege de snelheid van de transitie de definitieve wettekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) niet afgewacht.

Inmiddels is op 9 juli 2014 de nieuwe Wmo 2015 definitief vastgesteld, met enkele wijzigingen ten opzichte van eerdere concepten van de wet. Dit betekent dat er op basis van artikel 8.7, lid 1 van de Wmo 2015 vóór 1 november 2014 nog een aanvulling op deze beleidsnota dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit addendum voorziet daarin. Op de volgende onderwerpen wordt zoals de Wmo 2015 verplicht, een aanvulling gegeven:

 • 1.

  Bevoegdheid tot het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan personen met een beperking met daarmee verband houdende, aannemelijke meerkosten.

 • 2.

  Beoogde resultaten, criteria om deze te meten en outcomecriteria ten aanzien van aanbieders.

Daarnaast wordt een actualisatie gegeven op het financieel kader.

1.Bevoegdheid tot het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan personen met een beperking met daarmee verband houdende, aannemelijke meerkosten

In artikel 2.1.2, lid 5 van de Wmo 2015, is aangegeven dat in de beleidsnota dient te worden aangegeven op welke wijze de gemeente artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 toepast in de verordening Wmo dan wel de reden om dat artikel niet toe te passen. In artikel 2.1.7 van de Wmo 2015 staat het volgende: ‘bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie’.

De algemene tegemoetkoming in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (CER) zijn afgeschaft en categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten is vanaf 1 januari 2015 niet meer toegestaan. De algemene tegemoetkoming en de CER zijn afgeschaft omdat dit te dure voorzieningen werden die niet altijd terecht kwamen bij mensen die het nodig hadden of met extra kosten zaten.

Het kabinet geeft binnen het deelfonds sociaal domein een bedrag aan de gemeente om met maatwerk een deel van deze regelingen op te vangen, met een taakstelling. De gemeente kan de tegemoetkoming regelen via de Wmo 2015. In de Wmo 2015 zijn echter inkomensgrenzen geschrapt waardoor iedereen die onder een bepaalde vastgestelde doelgroep valt, in aanmerking zou komen voor deze regeling. Ook inwoners met vermogen en een hoog inkomen. De regeling zou hiermee onbetaalbaar worden of niet terecht komt bij hen die deze het hardst nodig hebben.

Met een terugtredende overheid en een participatiemaatschappij moeten inwoners zoveel mogelijk zelf naar oplossingen zoeken en moet de overheid alleen in actie komen als de oplossingen en middelen van inwoners onvoldoende zijn. Door de maatwerkvoorziening niet via de Wmo maar de Participatiewet te regelen, via de bijzondere bijstand, kan het budget voor de tegemoetkoming voor een beperkte doelgroep bestemd worden, waardoor het budget wordt besteed aan hen die het nodig hebben.

Dit is de reden waarom de gemeenteraad met vaststelling van de kadernota Participatiewet op 26 juni 2014 ervoor heeft gekozen dit onder de Participatiewet (bijzondere bijstand) te brengen. En daarmee dus niet onder de Wmo.

 

2.Beoogde resultaten, criteria om deze te meten en outcomecriteria ten aanzien van aanbieders

In artikel 2.1.2, lid 6 van de Wmo 2015, is aangegeven dat in de beleidsnota dient te worden aangegeven welke resultaten het gemeentebestuur in de door het plan bestreken periode wenst te behalen, welke criteria worden gehanteerd om te meten hoe deze resultaten zijn behaald en welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van aanbieders. Onderstaande resultaten en criteria sluiten aan op het huidige Wmo-beleid en de eisen die de gemeente stelt aan de aanbieders die vanaf 2015 de nieuwe taken onder de Wmo gaan leveren. Aangesloten is bij de terminologie zoals deze zijn opgenomen in de subsidienota gemeente Nunspeet. Hoewel een groot deel van de activiteiten niet plaatsvindt door middel van subsidie is deze terminologie wel toepasbaar. Dit resulteert in een uniformiteit wat betreft het omschrijven van beleid.

Resultaten: De beoogde resultaten (effecten) zijn het vergroten van zelfredzaamheid en participatie.

Criteria (beleidsdoelstellingen) (mogelijkheden voor transformatie):

 • -

  Ondersteuning dichtbij en met de burger organiseren

 • -

  Optimaliseren inzet van vrijwilligers en/of mantelzorgers

 • -

  Versterken sociale netwerk van cliënten

 • -

  Beweging naar lichtere vormen van ondersteuning

 • -

  Efficiënte en effectieve samenwerking

Outcomecriteria (resultaten)

De gemeente ziet 2015 en deels 2016 als een periode van transformeren. Outcomecriteria worden na contractering in de werkafspraken met aanbieders vastgelegd. Ook worden er op landelijk niveau outcomecriteria opgesteld, waarbij wordt aangesloten. Het uitgangspunt is om de resultaten waarop de aanbieders verantwoording moeten afleggen gericht zijn op het te bereiken doel.

Over de wijze van monitoring en sturing wordt het college nader geadviseerd en de gemeenteraad een voorstel voorgelegd.

 

Actualisatie financieel kader

Bureau HHM heeft in de impactanalyse transitie AWBZ-Wmo van september 2013 berekend welke kosten er naar schatting in de AWBZ in een jaar zijn gerealiseerd voor de ondersteuningstaken extramurale begeleiding en kortdurend verblijf in de gemeente Nunspeet, waarbij wordt uitgekomen op een bedrag van ruim € 3,3 miljoen. Met een landelijk doorgevoerde korting/taakstelling van 25% voor begeleiding en kortdurend verblijf vanaf 2015 verwachtten wij aan inkomsten in 2015 een bedrag van ongeveer € 2,5 miljoen te ontvangen voor deze ondersteuningstaken.

Op 30 mei 2014 is de meicirculaire uitgekomen. Hierin zijn de definitieve budgetten bekend gemaakt. De gemeente Nunspeet ontvangt voor alle nieuwe taken binnen de nieuwe Wmo 2015 een bedrag van exact € 3.499.406,-- voor 2015. Het merendeel van dit bedrag zal worden besteed aan de nieuwe Wmo-taken begeleiding en kortdurend verblijf. Daarnaast heeft het rijk dit budget van € 3.499.406,-- bedoeld voor compensatie van de afschaffing van de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, sociaal wijkteam, extra ondersteuning mantelzorgers, doventolk, uitvoeringsbudget, overgangsbudget en cliëntondersteuning. Op basis van een eerste regionale analyse, gebaseerd op verdeling tussen deze kosten binnen het deelfonds sociaal domein, onderdeel Wmo, is de inschatting dat voor de ondersteuningstaken begeleiding en kortdurend verblijf een bedrag van € 2,6 miljoen van de € 3.499.406,-- beschikbaar is. Dit komt dus redelijk overeen met de verwachte € 2,5 miljoen voor 2015.

In het vierde kwartaal 2014 wordt u geïnformeerd over een nadere invulling van de financiële kaders. Hierbij wordt opgemerkt dat het om nieuwe taken gaat en de verdeling van het budget zich de komende jaren verder uitkristalliseert. Om deze reden gaat het om een globale raming.

 

Interactieve totstandkoming

De beleidsnota zoals door de gemeenteraad vastgesteld in februari 2014 is tot stand gekomen na gesprekken met verschillende stakeholders, met name gebruikers van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf, de lokale Wmo-adviesraad, de regionale Wmo-adviesraden, lokale en regionale zorg- en welzijnsaanbieders en informele zorgorganisaties. Op 2 september 2014 is de Wmo-raad om advies gevraagd over dit addendum, waarover zij positief heeft geadviseerd.

NB: in 2015 start het interactieve traject om te komen tot een beleidsnota Wmo 2016-2019 op basis van de nieuwe Wmo 2015 (vaststelling gemeenteraad december 2015), die de huidige beleidsnota Wmo 2012-2015 en beleidsnota begeleiding en kortdurend verblijf onder de Wmo (2014-)2015 opvolgt. Daarin worden de nieuwe taken begeleiding en kortdurend verblijf integraal opgenomen.