Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Tarieventabel, behorend bij Legesverordening 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel, behorend bij Legesverordening 2015
CiteertitelTarieventabel Legesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarieventabel leges 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad 30-12-2014

R.3697

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel, behorend bij Legesverordening 2015

 

 

Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Vervallen

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/ beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 6 Verlenging van een omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Vervallen

Hoofdstuk 8 Uitzetten

Hoofdstuk 9 Bestemmingsplanwijzigingen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11 Achteraf ingediende aanvraag/legalisering werken

Hoofdstuk 12 Overschrijving

Hoofdstuk 13 Overgangsrecht

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 3 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€ 289,00

1.1.1.2

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.1.1

€ 332,00

1.1.1.3

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag

€ 585,00

1.1.1.4

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€ 289,00

1.1.1.5

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag

€ 351,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 

1.1.2.1

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€ 289,00

1.1.2.2

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op andere tijdstippen dan bedoeld onder 1.1.2.1

€ 332,00

1.1.2.3

in het gemeentehuis, Markt 1 Nunspeet, op zaterdag

€ 585,00

1.1.2.4

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur

€ 289,00

1.1.2.5

in een als alternatieve trouwlocatie aangewezen ruimte op zaterdag

€ 351,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek boven de onder 1.1.1 genoemde tarieven.

€ 37,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek boven de onder 1.1.2 genoemde tarieven.

€ 37,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 4,35

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 20,00

1.1.5.3

een trouwboekje of partnerschapboekje in leren uitvoering

€ 31,00

1.1.5.4

voor het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapboekje worden de hiervoor vermelde tarieven verhoogd met

€ 21,50

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,25

1.1.7

Het tarief voor het van gemeentewege leveren van een of meerdere getuigen ten behoeve van de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie, per getuige

€ 18,00

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort of faciliteitenpaspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.3

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,05

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.4

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,31

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 34,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,60

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 107,42

1.4.2.2.2

voor 50 verstrekkingen

€ 177,35

1.4.2.2.3

voor 100 verstrekkingen

€ 285,21

1.4.2.2.4

voor 500 verstrekkingen

€ 1.074,25

1.4.2.2.5

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.782,98

1.4.2.2.6

voor 2.500 verstrekkingen

€ 3.520,00

1.4.2.2.7

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.176,95

1.4.2.2.8

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.742,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,60

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 107,42

1.4.4.2.2

voor 50 verstrekkingen

€ 177,35

1.4.4.2.3

voor 100 verstrekkingen

€ 285,21

1.4.4.2.4

voor 500 verstrekkingen

€ 1.074,25

1.4.4.2.5

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.782,98

1.4.4.2.6

voor 2.500 verstrekkingen

€ 3.520,00

1.4.4.2.7

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.176,95

1.4.4.2.8

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.742,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,44

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,25

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.7.1

tot het verstrekken van gegevens uit het geautomatiseerde bestand, waarvoor een volledige doorvoer van de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens moet worden gemaakt

€ 50,50

1.4.7.2

tot het verstrekken van maandelijkse mutaties van de in 1.4.7.1 bedoelde gegevens

€ 175,96

1.4.7.3

en vervolgens per verstrekking

€ 1,61

1.4.8

Bewijs van opneming en Nederlanderschap

 

1.4.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

 

1.4.8.1.1

een bewijs van opneming in de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens

€ 6,90

1.4.8.1.2

een bewijs van Nederlanderschap

€ 6,90

1.4.9

Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA)

 

1.4.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een afschrift zoals bedoeld in artikel 79, derde lid van de Wet GBA

€ 3,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer zoals bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 8,65

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een mededeling zoals bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

 

met een maximum per mededeling van

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s een maximum per mededeling van

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking een maximum per mededeling van

€ 22,50

1.6.2

Indien voor dezelfde mededeling op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet zoals bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 25,45

1.7.1.1.2

een afschrift van de productbegroting

€ 26,50

1.7.1.1.3

een afschrift van de bijlage productbegroting

€ 7,35

1.7.1.1.4

een afschrift van de bijlage beheersproducten van de productbegroting

€ 22,15

1.7.1.2.1

een afschrift van de programmarekening

€ 27,25

1.7.1.2.2

een afschrift van de productrekening

€ 26,50

1.7.1.2.3

een afschrift van de bijlage productrekening

€ 7,35

1.7.1.2.4

een afschrift van de bijlage beheersproducten van de productrekening

€ 22,15

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het bij abonnement verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

De bedrukte stukken die aan raadsleden worden toegezonden, voor de openbare raadsvergaderingen, per kalenderjaar

€ 112,80

1.7.2.1.2

De agenda’s van de openbare raadsvergaderingen, per kalenderjaar

€ 7,22

1.7.2.2

Bedrukte stukken die aan commissieleden worden toegezonden, voor de openbare commissievergaderingen, per kalenderjaar

€ 249,34

1.7.2.2.1

De agenda’s van de openbare commissievergaderingen per kalenderjaar

€ 7,22

1.7.2.2.2

Bedrukte stukken die aan commissieleden worden toegezonden, voor de openbare commissievergadering van één bepaalde commissie agenda

€ 9,43

1.7.2.2.3

Het digitaal toezenden van de stukken die aan commissieleden worden toegezonden, voor de openbare commissievergaderingen per kalenderjaar

€ 186,94

1.7.2.2.4

Het digitaal toezenden van de stukken die aan commissieleden worden toegezonden, voor de openbare commissievergadering van één bepaalde commissie per kalenderjaar

€ 62,35

1.7.2.2.5

Van de onder onderdeel 1.7.2 bedoelde stukken worden uitgezonderd begrotingen, jaarrekeningen en vertrouwelijke en geheime stukken

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,48

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,70

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.2.1

op formaat A2

€ 1,89

1.8.1.2.2

op formaat A1

€ 3,17

1.8.1.2.3

op formaat A0

€ 5,00

1.8.1.3

Voor het verstrekken van een kleurenkopie wordt het dubbele tarief van een gewone fotokopie of lichtdruk in rekening gebracht.

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 14,25

1.8.2.2

de legger zoals bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 14,25

1.8.2.3

de inschrijving in het register zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Monumentenwet 1988

€ 14,25

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten zoals bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 14,25

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,25

1.8.3

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één adres of gebouw waarvoor de gemeentelijke basisadministratie adressen en gebouwen moet worden geraadpleegd.

 

1.8.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.2

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,60

1.8.3.3

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

1.8.3.3.1

voor 25 verstrekkingen

€ 107,42

1.8.3.3.2

voor 50 verstrekkingen

€ 177,35

1.8.3.3.3

voor 100 verstrekkingen

€ 285,21

1.8.3.3.4

voor 500 verstrekkingen

€ 1.074,25

1.8.3.3.5

voor 1.000 verstrekkingen

€ 1.782,98

1.8.3.3.6

voor 2.500 verstrekkingen

€ 3.520,00

1.8.3.3.7

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.176,95

1.8.3.3.8

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.742,50

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.4.1

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,10

1.8.4.2

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,10

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,65

1.9.2

Vervallen

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 4,65

1.9.4

Eigen verklaring

€ 30,25

1.9.5

tot het verstrekken van een kopie gehandicaptenparkeerkaart

€ 28,75

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1

Archief

 

 

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat in de in het gemeentearchief berustende stukken, door een ambtenaar van de gemeente:

 

10.1.1

per kwartier

€ 14,25

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:

 

 

-A4-formaat en folio

€ 0,48

 

-A3-formaat

Voor het verstrekken van een kleurenkopie wordt het dubbele tarief van een gewone kopie in rekening gebracht.

€ 0,70

10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

-scan of opname per opname

-opslag op Cd-rom max. 700 Mb per disc

-opslag op dvd max. 4,7 Gb per disc

-opslag op eigen opslagmedium van de aanvrager

-toezending per e-mail per 5 Mb

€ 1,94

€ 19,50

€ 24,40

€ 2,95

€ 1,94

10.4

Uitlening en verzending

Het tarief bedraagt voor het doen van uitleningen, per uitlening

-verzendkosten per eenheid

-het verzendklaar maken van stukken voor uitlening, per kwartier

TNT-tarieven

€ 3,54

10.5

DOOR HET STREEKARCHIVARIAAT VERVAARDIGDE (NADERE) TOEGANGEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een:

-In fotokopie, niet ingebonden, per pagina

NB Dit betreft de reproductie van een volledige (nadere) toegang in één keer

–Opslag op Cd-rom, max. 700Mb per disc

–Opslag op DVD, max. 4,7Gb per disc

–Opslag op eigen opslagmedium aanvrager (USB-stick, geheugenkaart e.d.) €  2,45

Toezending per e-mail per 5Mb

€ 0,10

€ 19,50

€ 24,40

€ 2,95

€ 1,94

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet

€ 14,25

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a van de Huisvestingswet

€ 14,25

1.11.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b van de Huisvestingswet

€ 14,25

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte zoals bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c van de Huisvestingswet

€ 14,25

1.11.5

Vervallen

 

1.11.6

tot het in één keer per maand verstrekken van een opgave over verleende vergunningen ingevolge de Huisvestingswet

€ 61,75

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet

€ 14,25

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte zoals bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandwet

€ 14,25

Hoofdstuk 13

Vervallen.

Hoofdstuk 14 Standplaatsen

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.14.1.1

inschrijving op de wachtlijst zoals bedoeld in de Marktverordening

€ 30,00

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een vergunning tot het in de gemeente innemen van een standplaats, geldig voor:

 

1.14.2.1

ten hoogste zes dagen, per dag

€ 5,10

 

met een minimum van

€ 13,15

1.14.2.2

langer dan zes dagen, maar ten hoogste één maand

€ 40,40

1.14.2.3

één jaar of korter, maar langer dan één maand

€ 398,50

Hoofdstuk 15 Kansspelen

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning zoals bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.15.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 22,50

1.15.1.3

Voor een periode korter dan twaalf maanden gelden de hiervoor vermelde tarieven, waarbij een tijdsevenredige herberekening plaatsvindt op basis van het aantal maanden, met dien verstande dat voor een gedeelte van een maand het herberekende tarief voor één maand wordt berekend, waarbij uitgegaan wordt van het basistarief van € 34,-- vermeerderd met een variabel deel voor het aantal maanden

 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen, vanaf 25 meter, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infra 2013 Nunspeet

€ 402,50

1.16.1.2

indien met betrekking tot een aanvraag overleg benodigd is met netbeheerders en/of andere beheerders van openbare gronden zoals Rijkswaterstaat, provincie, waterschap e.d., wordt het tarief onder 1.16.1 verhoogd met

€ 311,00

1.16.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor het leggen en instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen, tot 25 meter, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infra 2013 Nunspeet.

€ 112,50

 

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1

tot het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 38,20

1.17.2

tot het verkrijgen van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 123 van het Wegenverkeersreglement

€ 38,20

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.18.1.1

afschriften, doorslagen, fotokopieën of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.1.1.1

per pagina van A4 formaat

€ 0,48

1.18.1.1.2

per pagina van A3 formaat

€ 0,70

1.18.1.1.3

per kaart of tekening, dan wel kopieën van A2 formaat

€ 1,89

1.18.1.1.4

per kaart of tekening, dan wel kopieën van A1 formaat

€ 3,17

1.18.1.1.5

per kaart of tekening, dan wel kopieën van A0 formaat

€ 5,00

1.18.1.1.6

Voor het verstrekken van een kleurenkopie wordt het dubbele tarief van een gewone kopie in rekening gebracht.

 

1.18.2

Portokosten

 

 

voor portokosten zoals bedoeld in artikel 3, derde lid van de Legesverordening, bedragen de tarieven:

 

a.door brievenbus

 

 

gewicht

brieven/drukwerken/kaarten

 

 

0 - 20 gram

€ 0,61

 

20 - 50 gram

€ 1,22

 

50 - 100 gram

€ 1,83

 

100 - 250 gram

€ 2,44

 

250 gr - 2 kg

€ 3,05

 

 

 

 

 

b.niet door brievenbusverzorging:

 

 

0 kg - 5 kg

€ 6,75

 

 

 

Met dien verstande dat wanneer de stukken aangetekend worden verzonden het volgende tarief geldt:

€ 7,28

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een beschikking op verzoek, een vergunning of een ontheffing, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 14,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen, berekening van bouwkosten en leges

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

- Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

- Bouwkosten:

de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Als het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid of door gebruikmaking van gebruikte materialen geschiedt, wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft (met gebruikmaking van nieuwe materialen).

De opgave van de bouwkosten kan worden getoetst aan de gangbare bouwkostennormen zoals het “Kengetallenkompas Bouwkosten". Als de opgegeven bouwkosten afwijken van de in deze bouwkostennormen genoemde richtprijzen kunnen deze dienovereenkomstig worden vastgesteld.

 

2.1.1.3

- Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.4

- Principeverzoek: een verzoek aan de gemeente om te bekijken of zij bereid is medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging.

 

2.1.1.5

- Vooroverleg/ conceptaanvraag: Een verzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is.

 

2.1.1.6

- Gebruiksoppervlakte: vloeroppervlakte bepaald overeenkomstig NEN 2580, uitgave 1997, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.1.1.7

- Project: samenstel van activiteiten (zoals bouwen, slopen) waarop de Wabo ziet.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 2.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 2.1.5

In afwijking van het bepaalde onder 2.1.4 bedraagt het tarief voor de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project indien de aanvraag overeenkomstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt gesteld in verband met onvolledigheid van de aanvraag of het ontbreken van belanghebbendheid.

  € 97,80

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg/conceptaanvraag;

€ 76,50

2.2.2

voor zover het verzoek mede betrekking heeft op het planologisch strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 2.1, onderdeel 1, onder c, c.q. artikel 2.12, lid 1 onder a 3o van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt het onder 2.2.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 247,40

2.2.3

voor zover het verzoek betrekking heeft op een principe-uitspraak om medewerking te verlenen aan een wijziging van een bestemmingsplan (artikel 3.9 van de Wro) (partiële herziening) voor zover deze herziening of vergunning planologisch strijdig gebruik uitsluitend of overwegend nodig is om de plannen die aan het principeverzoek ten grondslag liggen te kunnen honoreren bedraagt het tarief:

€ 323,90

2.2.4

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2.1/2.2.2 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg/conceptaanvraag als advies moet worden ingewonnen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit (monumenten-/welstandscommissie e.d.) verhoogd met:

€ 110,10

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Aanvraag algemeen:

 

2.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 76,50

2.3.1.2

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning, ontvangen wordt binnen 6 maanden na de reactie op een vooroverleg/conceptaanvraag voor het zelfde project wordt het bij de desbetreffende vooroverleg/conceptaanvraag berekende tarief als bedoeld onder 2.2.1 in mindering gebracht.

 

2.3.1.3

Het tarief volgens artikel 2.3.1.1 wordt voor het in behandeling nemen van een aanvraag verhoogd met de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.2.1.1

voor het deel van de bouwkosten tot € 225.000,--

2,36 %

 

van de bouwkosten met en minimum van

€ 99,75

 

vermeerderd met:

 

2.3.2.1.2

voor het deel van de bouwkosten van € 225.000,-- tot € 450.000,--

2,15 %

 

van die bouwkosten, vermeerderd met

 

2.3.2.1.3

voor het deel van de bouwkosten vanaf € 450.000,--

1,99 %

 

van die bouwkosten.

 

2.3.2.2

In afwijking van het bepaalde in 2.3.2.1 t/m 2.3.2.1.3 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een civieltechnisch werk, zoals een brug, tunnel, viaduct en dergelijke, berekend over 50% van de bouwkosten.

 

2.3.2.3

Als een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediende aanvraag, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld onder 2.3.2.1 t/m 2.3.2.2.3 met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

€ 99,75

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing als de afwijking zodanig is dat in feite van een nieuw bouwplan moet worden gesproken.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.2.4

Indien krachtens wettelijk voorschrift een advies van de agrarische commissie (SAAB) nodig is en wordt beoordeeld bedraagt het tarief van de verhoging:

€ 612,85

2.3.3

Kosten commissie ruimtelijke kwaliteit

 

2.3.3.1

Als voor een bouwplan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is vereist van de commissie ruimtelijke kwaliteit (monumenten-, welstandscommissie e.d.) worden de onder 2.3.2.1 t/m 2.3.2.1.3 genoemde tarieven vermeerderd met het tarief:

 

2.3.3.1.1

voor het deel van de bouwkosten tot en met € 500.000,--

2,45 ‰

 

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 59,25

 

vermeerderd met:

 

2.3.3.1.2

voor het deel van de bouwkosten vanaf € 500.000,-- tot en met € 1.000.000,--

1,53 ‰

 

van die bouwkosten, vermeerderd met:

 

2.3.3.1.3

voor het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000,-- tot en met € 2.500.000,--

1,02 ‰

 

van die bouwkosten, vermeerderd met:

 

2.3.3.1.4

voor het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000,-- tot en met € 5.000.000,-- bedragen,

0,61 ‰

 

van die bouwkosten, vermeerderd met:

 

2.3.3.1.5

voor het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000,--

0,31 ‰

 

van die bouwkosten.

 

2.3.3.2

Voor woningbouw van een en hetzelfde type welke in een complex worden uitgevoerd:

 

2.3.3.2.1

complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen:

tarief volgens 2.3.3.1.1 t/m 2.3.3.1.5

2.3.3.2.2

complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen:

tarief over bouwsom 5 woningen

2.3.3.2.3

complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen:

tarief over bouwsom 6 woningen

2.3.3.2.4

complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen:

tarief over bouwsom 8 woningen

2.3.3.2.5

complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen:

tarief over bouwsom 10 woningen

2.3.3.2.6

complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen:

tarief over bouwsom 12 woningen

2.3.3.2.7

en zo vervolgens

 

2.3.3.3

Etage- en galerijwoningen en dergelijke worden als een bouwblok beschouwd. Het tarief wordt dan berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok.

 

2.3.3.4

Indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: Het tarief overeenkomstig het bepaalde onder 2.3.3.1.1 t/m 2.3.3.3 over de eventuele meerkosten met een minimum van:

€ 59,25

2.3.3.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 t/m 2.3.2.3 bedraagt het tarief, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo, doch alleen een reclameobject betreft, per adviesaanvraag:

€ 59,25

2.3.3.6

Indien toepassing is gegeven aan artikel 2.2.4 en binnen 6 maanden na de reactie op een vooroverleg/conceptaanvraag voor het zelfde project de aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen wordt het onder 2.2.4 genoemde tarief verrekend.

 

2.3.3.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag of na verlening van de vergunning wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, het onder 2.3.3.1 e.v. genoemde tarief over de meerkosten, met een minimum van :

€ 59,25

2.3.4

Aanlegactiviteiten

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 217,00

2.3.5

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, en kan worden meegewerkt als artikel 2.12, lid 1, onder a 1o (binnenplanse afwijking) of 2 o(buitenplanse kleine afwijking), of artikel 2.12 tweede lid (tijdelijke afwijking) van de Wabo wordt toegepast, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1.1

Indien het project betrekking heeft op een kleine bouwwerken (schuttingen blokhut e.d. met bouwkosten tot € 2500,--)

€ 150,00

2.3.5.1.2

Indien het project betrekking heeft op overige initiatieven

1%

 

van de projectkosten met een minimum van

€ 523,00

 

en een maximum van

€ 1046,00

2.3.5.1.3

indien de aanvraag omgevingsvergunning geen betrekking heeft op de activiteit bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo worden de tarieven onder 2.3.5.1.1 en 2.3.5.1.2 verhoogd met:

€ 48,70

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo en kan worden meegewerkt als artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor zover de kosten niet zijn of worden verhaald via afdeling 6.4 van de Wro: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een door het college van burgemeester en wethouders is opgestelde begroting bestaande uit de begrote kosten van:

-de interne kosten van de gemeente, x uren maal tarief;

-de eventuele noodzakelijk advieskosten van een externe deskundige;

-de kosten voor het eventueel plaatsen van een of meerdere (wettelijk vereiste) bekendmakingen;

-de eventuele kosten voor een herziening van het bestemmingsplan of een beheersverordening.

 

2.3.5.2.1

Voor de toepassing van 2.3.5.2 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de twintigste werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager binnen deze termijn schriftelijk kenbaar maakt af te willen zien van de aanvraag.

 

2.3.5.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) het tarief overeenkomstig 2.3.5.1.2:

 

2.3.5.4

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het tarief overeenkomstig 2.3.5.1.2:

 

2.3.5.5

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het tarief overeenkomstig 2.3.5.1.2:

 

2.3.5.6

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) het tarief overeenkomstig 2.3.5.1.2:

 

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo:

 

2.3.6.1.1

bedraagt het basistarief:

€ 196,50

 

welk tarief wordt vermeerderd:

 

2.3.6.1.2

voor het deel van het vloeroppervlak tot en met 100 m²

€ 172,75

 

vermeerderd met:

 

2.3.6.1.3

voor het deel van de vloeroppervlakte van 100 m² tot en met 500 m²

€ 1,67 per m²

 

van die vloeroppervlakte, vermeerderd met:

 

2.3.6.1.4

voor het deel van de vloeroppervlakte van 500 m² tot en met 2.000 m²

€ 0,65 per m²

 

van die vloeroppervlakte, vermeerderd met:

 

2.3.6.1.5

voor het deel van de vloeroppervlakte van 2.000 m² tot en met 5.000 m²

€ 0,23 per m²

 

van die vloeroppervlakte, vermeerderd met:

 

2.3.6.1.6

voor het deel van de vloeroppervlakte van 5.000 m² tot en met 50.000 m²

€ 0,08 per m²

 

van die vloeroppervlakte, vermeerderd met:

 

2.3.6.1.7

voor het deel van de vloeroppervlakte vanaf 50.000 m²

€ 0,05 per m²

2.3.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of h van de Wabo, of op een activiteit zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b of c van de Wabo met betrekking tot een krachtens verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 172,75

2.3.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 172,75

2.3.7.3

Het onder 2.3.7.1 is niet van toepassing indien de aanvraag omgevingsvergunning tevens betrekking heeft op de activiteit bouwen, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo.

 

2.3.7.4

Als voor een plan waarvoor een vergunning is aangevraagd het advies is vereist van de commissie ruimtelijke kwaliteit (monumenten- welstandscommissie e.d.) zijn onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.3.7.1 t/m 2.3.7.3 de onder 2.3.3 e.v. van evenredige toepassing, hetgeen in combinatie met de activiteit bouwen kan leiden tot een dubbel tarief.

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief als bij het slopen vrijkomt een hoeveelheid sloopafval van:

 

2.3.8.1.1

tot en met 50 m3

€ 2,74 per m3

 

met een minimum van

€ 36,70

 

vermeerderd met:

 

2.3.8.1.2

voor het deel van de hoeveelheid sloopafval van 50 m3 tot en met 100 m3

€ 2,15 per m3

 

vermeerderd met:

 

2.3.8.1.3

voor het deel van de hoeveelheid sloopafval van 100 m3 en meer

€ 1,62 per m3

2.3.8.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.8.1 e.v. bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag tevens betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 70,35

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel B16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 217,00

2.3.10

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel B17 van de Algemene plaatselijke verordening een melding, vergunning of ontheffing is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 14,30

2.3.11

Kappen

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 50,00

2.3.12

Reclame

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanbrengen van reclame, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 38,02

2.3.12.2

Als voor een plan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is vereist van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden de onder 2.3.12.1 genoemde tarieven per adviesaanvraag vermeerderd met:

€ 59,25

2.3.13

Opslag van roerende zaken

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel B9 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.13.2

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j van de Wabo:

€ 14,00

2.3.13.3

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k van de Wabo:

€ 14,00

2.3.14

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 68,98

2.3.14.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied zoals bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 68,98

2.3.15

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 68,98

2.3.16

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld:

€ 14,00

2.3.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.17.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.17.2

Als de aanvraag om omgevingsvergunning voor één van de twee fasen ten gevolge van de fasering niet de reguliere-, maar de uitgebreide procedure doorloopt wordt het onder 2.3.17.1.1 of 2.3.17.1.2 genoemde tarief vermeerderd met:

€ 103,22

2.3.18

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.18.1.1

voor de beoordeling van een (milieukundig) bodemrapport

€ 228,66

2.3.18.1.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 342,98

2.3.19

Onderzoek hogere grenswaarde

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een akoestisch rapport wordt beoordeeld:

€ 316,48

2.3.20

Advies

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.20.2

Indien een begroting zoals bedoeld in 2.3.20.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.21

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.21.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, zoals bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

 

2.3.21.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven het tarief als genoemd onder 2.3.5.2.

 

2.3.21.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.21.1.3

Indien een begroting zoals bedoeld in 2.3.21.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.22

Geen omgevingsvergunning vereist

 

2.3.22.1

Als uit de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat uit één of meerdere in de onderdelen 2.3.2 t/m 2.3.16 bedoelde activiteiten bestaat, blijkt dat voor één of meer van de gevraagde activiteiten op basis van het Besluit omgevingsrecht (BOR) geen omgevingsvergunning is vereist, wordt in afwijking van het bepaalde onder 2.3.2 t/m 2.3.16 voor elk van deze activiteiten het onder 2.3.1 genoemde tarief verhoogd met:

€ 47,40

2.3.22.2

Het bepaalde onder 2.3.22.1 is niet van toepassing als het onder 2.3.2 t/m 2.3.16 genoemde tarief het onder 2.3.22.1 genoemde tarief onderschrijdt.

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.5, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.1.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat op de aanvraag is beslist

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.4.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten zoals bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.5, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.4.2.1.1

Indien het verzoek om intrekking is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik

 

2.4.3.1

Als de aanvraag zoals bedoeld onder 2.3.5.2 (buitenplanse afwijking) na het in behandeling nemen daarvan doch voordat een besluit op de aanvraag is genomen schriftelijk wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op gedeeltelijke vermindering van de (geheven) leges. De vermindering wordt verleend tot het bedrag van de kosten die op het moment van intrekking van de aanvraag door de gemeente zijn gemaakt, op basis van nacalculatie.

 

2.4.4

Nadere bepalingen teruggaaf

 

2.4.4.1

Er vindt geen teruggaaf plaats van het onder 2.3.1.1 bedoelde tarief en de gemaakte kosten, zoals voor adviezen, beoordeling onderzoeksrapporten en dergelijke.

 

2.4.4.2

De in deze tabel genoemde minimum tarieven mogen door teruggaaf niet worden onderschreden.

 

2.4.4.3

Een bedrag minder dan

€ 14,00

 

wordt niet teruggegeven

 

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld onder 2.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan:

€ 97,80

2.5.1.2

Als voor een bouwplan waarvoor een vergunning is aangevraagd uit oogpunt van welstand het advies is vereist van de commissie ruimtelijke kwaliteit (monumenten-, welstandscommissie e.d.) worden de onder 2.5.1.1 genoemde tarieven vermeerderd met de kosten van beoordeling die door genoemde commissie aan de gemeente in rekening worden gebracht. De kosten worden overeenkomstig het bepaalde onder 2.3.3 berekend.

 

2.5.2

Revisievergunning

 

2.5.2.1

Als ten gevolge van een wijziging van het project of gebruik sprake is van een revisievergunning bedraagt het tarief

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, waarbij de genoemde minimumtarieven niet mogen worden onderschreden.

 

Hoofdstuk 6 Verlenging van een omgevingsvergunning

2.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.23, tweede lid, onder a van de Wabo, voor zover dit de bouwactiviteit zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo betreft, bedraagt:

€ 75,00

Hoofdstuk 7

Vervallen.

Hoofdstuk 8 Uitzetten

2.8.1

Als ten gevolge van de aanvraag om vergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze tabel werken van gemeentewege moeten worden uitgezet draagt het tarief per eenheid (4 hoekpunten):

€ 275,94

2.8.2

Het tarief voor uitzetten wordt gelijktijdig met de tarieven voor de aanvraag in rekening gebracht.

 

2.8.3

Indien de realisatie van het project wettelijk niet langer mogelijk is en de onder 2.8.1 genoemde leges zijn geheven en de uitzetting niet heeft plaatsgevonden bestaat aanspraak op 100 % van de geheven leges

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingsplanwijzigingen

2.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een definitieve en ontvankelijke aanvraag (niet zijnde een aanvraag om omgevingsvergunning), tot toepassing van de artikelen 3.1, 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke ordening, wordt - voorafgaand aan het in

behandeling nemen van de aanvraag - via een door of vanwege het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting aan de aanvrager meegedeeld en bestaat uit de begrote kosten van:

-de interne kosten van de gemeente, x uren maal tarief;

-de eventuele noodzakelijk advieskosten van een externe deskundige;

de kosten voor het eventueel plaatsen van een of meerdere (wettelijk

vereiste) bekendmakingen;

-de eventuele kosten voor een herziening van het bestemmingsplan of een beheersverordening.

 

2.9.2

Voor de toepassing van 2.9.1 wordt de aanvraag geacht in behandeling te zijn genomen op de twintigste werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager binnen deze termijn schriftelijk kenbaar maakt af te willen zien van de aanvraag.

 

2.9.3

Toepassing van 2.9.1. en 2.9.2 blijft achterwege, voor zover de kosten zijn of worden verhaald via afdeling 6.4 van de Wro.

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 14,00

Hoofdstuk 11 Achteraf ingediende aanvraag/ legalisering werken

2.11.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een project waarvan (een deel) van de werken in uitvoering zijn genomen voordat op de aanvraag is beslist worden de verschuldigde leges voor de in uitvoering genomen activiteiten of handelingen met

10%

 

verhoogd, met een maximum van

€ 1.000,00

2.11.2

Indien de uitvoering van een activiteit tot gevolg heeft dat overwogen moet worden toepassing te geven aan artikel 2.11, eerste lid, onder a, of artikel 2.11, lid 2 van de Wabo is artikel 2.11.1 van deze tabel van overeenkomstige toepassing.

 

Hoofdstuk 12 Overschrijving

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.25 van de Wabo.

€ 80,00

Hoofdstuk 13 Overgangsrecht

2.13.1

Indien op grond van artikel 1.3 van hoofdstuk 8 van de Wabo een aanvraag bouwvergunning, wijziging 1e fase of 2e fase wordt ontvangen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen:

50%

 

van het onder 2.3.2 genoemde tarief met een minimum van

€ 97,80

2.13.2

Indien een aanvraag wijziging 1e fase wordt ontvangen wordt het onder 2.13.1 genoemde tarief verhoogd met de tarieven als genoemd onder 2.3.3.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 255,45

Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.2.2:

 

3.2.1.1

voor een seksinrichting

€ 374,50

3.2.1.2

voor een escortbedrijf

€ 374,50

3.2.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.2.2.1

voor een seksinrichting

€ 187,30

3.2.2.2

voor een escortbedrijf

€ 187,30

Hoofdstuk 3 Splitsingsvergunning woonruimte

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning zoals bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 14,25

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

3.4.1

Indien de aanvraag om een gebruiksvergunning op grond van artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening betrekking heeft op permanente inrichtingen(bijv. kampeerterreinen en jachthavens) wordt het in artikel 2.3.6.1.1 genoemde basistarief vermeerderd met 50% van de onder 2.3.6.1.2 t/m 2.3.6.1.7 genoemde tarieven.

 

3.4.2

Indien de aanvraag om een gebruiksvergunning op grond van artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening of een aanvraag om een evenementenvergunning waarvoor op grond van artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening ook een gebruiksvergunning nodig is, betrekking heeft op tijdelijke inrichtingen (tent, markt e.d.) gelden de volgende tarieven, voor een termijn:

 

3.4.2.1

tot en met 3 dagen

€ 82,61

3.4.2.2

van 4 dagen en meer

€ 165,22

3.4.2.3

vervallen

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 14,25

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2014

de griffier van Nunspeet,