Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen Nunspeet
CiteertitelDeelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpdeelverordening verkeersveiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2014nieuwe regeling

03-06-2014

Gemeenteblad 01-7-2014

A.11645

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen

Burgemeester en Wethouders van Nunspeet;

- overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid door middel van niet-infrastructurele maatregelen ;

- gelet op artikel 2, derdede lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordeninggemeente Nunspeet 2014 en titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht.

 

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  Activiteitenplan SVG-Regio Noord-Veluwe: plan waarin de gezamenlijke niet-infrastructurele

verkeersactiviteiten beschreven staan

 • d.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  eenmalige subsidie: subsidie voor projectmatige activiteiten;

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.
  • Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die:

   • a.

    bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurelemaatregelen en;

  b.zijn beschreven in het jaarlijks vast te stellen te stellen activiteitenplan SVGRegioNoord-Veluwe.

   

 • 2.

  Subsidie kan worden verstrekt aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

1.met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraagis ontvangen;

2.het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om activiteiten te verrichten op het gebied van niet infrastructurele verkeersveiligheidsactiviteiten en die zijn beschreven in het jaarlijks vast te stellen te stellen activiteitenplan SVG-Regio Noord-Veluwe.

 

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 2 weken enmaximaal 26 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit.

   

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting.

Artikel 6 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100 % van de subsidiabele kosten, met een maximumvan € 10.000,- per aanvraag.

   

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten zoals blijkt uitde verantwoording en kan niet hoger zijn dan het aangevraagde bedrag.

   

 • 3.

  Als voorschot wordt maximaal 80% van de aangevraagde subsidie toegekend.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen worden naar rato toegekend als het subsidieplafond is bereikt.

   

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of meerdere artikelen van de verordening buitentoepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager

  of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3.

  Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluiten hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als "Deelverordening subsidie verkeersveiligheid door middel van niet infrastructurele maatregelen Nunspeet".

 

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen