Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregels toegang schuldhulpverlening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toegang schuldhulpverlening 2012
CiteertitelBeleidsregels toegang schuldhulpverlening 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum iwt, datum ondertekening bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

01-06-2011

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toegang schuldhulpverlening 2012

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Beleidsregels Schuldhulpverlening Gemeente Nunspeet 2012

Regel 1 Begrippen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Betalingsregeling: maken van een afspraak voor gespreide betaling door een derde met een schuldeiser

 • b.

  Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de aanvrager door het openen van een rekening bij team Schulddienstverlening Zwolle, waarop de inkomsten worden gestort en waarvan uitgaven en reserveringen worden gedaan.

 • c.

  Minnelijk traject: onderdeel van de schuldhulpverlening waarbij een schuldregeling wordt getroffen door overeenstemming met alle schuldeisers te krijgen over de schulden, inclusief de doorlooptijd van de minnelijke schuldregeling.

 • d.

  Nazorg: het hebben van een of meerdere contactmomenten met een natuurlijk persoon na afloop van een schuldbemiddeling of budgetbeheer.

 • e.

  Schuldbemiddeling: maken van betalingsafspraken door een derde naar aanleiding van een schuldregeling waarbij alle schuldeisers instemmen met een gespreide betaling, al of niet tegen een percentagevoorstel.

 • g.

  Schuldhulpverlening: samenhangend aanbod van hulpverlening voor preventie en zorg voor uitvallers en beëindigden, met als doel financiële problemen en de oorzaken daarvan op te lossen of hanteerbaar te maken op basis van een eenduidige doelstelling en een eenduidige methodiek.

Regel 2 Rechthebbende

 • 1.

  Natuurlijke personen met een hoofdverblijf in de gemeente Nunspeet met een problematische schulden situatie komen in aanmerking voor Schuldhulpverlening.

 • 2.

  Alvorens met schuldhulpverlening wordt gestart, overtuigd de gemeente zich er van dat er sprake is van een stabiele woon-, leef- en inkomenssituatie van de aanvrager.

Regel 3 De aanvraag schuldhulpverlening

 • 1.

  Een aanvraag schuldhulpverlening kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de aanvrager bij de gemeente Nunspeet. De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   hij is meerderjarig;

  • b.

   hij dient te beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats en ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Nunspeet;

  • c.

   hij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Als geldig legitimatiebewijs gelden de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht;

  • d.

   hij dient te beschikken over een inkomen van minimaal de toepasselijke bijstandsnorm;

  • e.

   hij is niet rechtens zijn vrijheid ontnomen of zal niet binnenkort zijn vrijheid worden ontnomen;

 • 2.

  Indien een aanvrager binnen een jaar gerekend vanaf de datum van het besluit tot afwijzing van de aanvraag een nieuwe aanvraag indient, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3.

  Indien een aanvrager binnen twee jaar na voortijdige beëindiging van een schuldregeling, gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst voor schuldregeling, een nieuwe aanvraag indient, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien een aanvrager binnen tien jaar gerekend vanaf de datum van het besluit, na reguliere beëindiging van een schuldregeling, een nieuwe aanvraag voor schuldregeling indient, wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen.

Regel 4 Voorwaarden en verplichtingen schuldhulpverlening

 • 1.

  Om de schuldhulpverlening te doen slagen is de medewerking én de inzet van de aanvrager noodzakelijk. Bij geen of onvoldoende medewerking wordt de aanvraag schuldhulpverlening afgewezen of wordt de schuldhulpverlening voortijdig beëindigd. Er is sprake van geen of onvoldoende medewerking als de aanvrager:

  • a.

   niet verschijnt op een oproep, nadat één hersteltermijn is gegeven;

  • b.

   geen, foutieve of onvolledige informatie verstrekt;

  • c.

   nieuwe schulden is aangegaan na de aanvraag schuldhulpverlening;

  • d.

   zich na de aanvraag schuldhulpverlening of gedurende de minnelijke schuldregeling niet houdt aan de opgelegde voorwaarden ;

  • e.

   niet meewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst in het kader van de schuldhulpverlening bijvoorbeeld budgetbeheer of het plan van aanpak, of juiste uitvoering van een dergelijke overeenkomst;

  • f.

   niet meewerkt aan de verplichting tot begeleiding door een erkende hulpverleningsinstelling;

  • g.

   zich misdraagt ten opzichte van de medewerkers, belast met de werkzaamheden voor de schuldhulpverlening.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht gedurende de periode van schuldbemiddeling, naar het oordeel van het college, aantoonbare inspanningen te verrichten om zijn inkomsten te vergroten.

 • 3.

  De aanvrager is verplicht om direct en uit eigen beweging dan wel op verzoek van de gemeente alle gegevens door te geven waarvan het hem duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op de schuldhulpverlening.

 • 4.

  In het kader van de schuldhulpverlening is de aanvrager verplicht om de onderstaande verzekeringen af te sluiten, de polis(sen) te overleggen en de verschuldigde premies te betalen van:

  • a.

   zorgverzekering;

  • b.

   wettelijke aansprakelijkheid (WA);

  • c.

   inboedelverzekering;

  • d.

   opstalverzekering bij bewoning van een woning in eigendom;

Regel 5 Middelen

1.Voor de schuldhulpverlening worden de middelen van de aanvrager in aanmerking genomen. Tot de middelen worden alle vermogens- en inkomensbestanddelen gerekend waarover de aanvrager en diens gezinsleden tot 18 jaar, kunnen beschikken dan wel redelijkerwijs kunnen beschikken.

2 a. Onder vermogen wordt verstaan de waarde van de bezittingen waarover de aan

vrager en zijn gezinsleden tot 18 jaar kunnen beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken. De waarde van de bezittingen wordt vastgesteld op de waarde in het economische verkeer.

 • b.

  Niet als vermogen wordt in aanmerking genomen de bezittingen in natura van de

  aanvrager en zijn gezinsleden tot 18 jaar, die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn of, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin, noodzakelijk zijn.

 • 3.

  Onder inkomen wordt verstaan alle inkomende gelden waarover de aanvrager en zijn gezinsleden, kunnen beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld:

  • a)

   inkomsten uit of in verband met arbeid of eigen bedrijf;

  • b)

   inkomsten uit vroegere arbeid;

  • c)

   sociale zekerheidsuitkeringen;

  • d)

   alimentatie;

  • e)

   inkomsten uit vermogen;

  • f)

   inkomsten uit verhuur, onderverhuur of het hebben van één of meer kostgangers;

  • g)

   de heffingskorting als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001;

  • h)

   vergoedingen zonder bijhorende kosten;

  • i)

   uitgekeerde premies;

  • j)

   voorlopige teruggaaf of teruggave inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage als bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet;

  • k)

   ontvangsten die naar hun aard met bovengenoemde inkomsten en uitkeringen overeenkomen.

Regel 6 Toekenning van schuldhulpverlening

 • 1.

  Een aanvrager van schuldhulpverlening kan naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders in aanmerking komen voor een of meerdere van de volgende hulpen:

 • a.

  Advies- of informatiegesprek

 • b.

  Schuldbemiddeling;

 • d.

  Budgetbeheer met of zonder Betalingsregeling;

 • f.

  Budgetteringscursus, Nazorg.

 • 2.

  Het college van Burgemeester en Wethouders beoordeelt een aanvraag met fraudeschulden, strafrechtelijke boetes of strafrechtelijke schulden op zijn mogelijkheden tot minnelijke schuldhulpverlening.

 • 3.

  Indien de aanvrager van Schuldhulpverlening naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders niet in aanmerking komt voor een hulp op grond van dit artikel, adviseert het college de aanvrager over de mogelijkheid tot een verzoek om toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of hulpverlening door een andere instelling.

Regel 7 Beëindiging van de minnelijke schuldhulpverlening

 • 1.

  De minnelijke schuldhulpverlening wordt beëindigd in de volgende gevallen:

 • a.

  na afloop van het minnelijke traject en de schuldenaar weer in staat is om de financiën zelfstandig te beheren;

 • b.

  als het Wsnp traject van toepassing is of belanghebbende failliet wordt verklaard

 • c.

  als belanghebbende rechtens zijn vrijheid is ontnomen of zal worden ontnomen;

 • d.

  als de belanghebbende zelf een oplossing heeft gevonden voor de financiële problemen;

 • e.

  op schriftelijk verzoek van de belanghebbende;

 • f.

  bij overlijden van de belanghebbende;

 • g.

  bij verhuizing uit de gemeente Nunspeet of uitschrijving uit de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie;

 • h.

  als de voorwaarden en/of verplichtingen genoemd in artikel 2 niet zijn of worden nagekomen.

 • 2.

  Beëindiging van de minnelijke schuldhulpverlening vindt niet of gedeeltelijk niet plaats als de gevolgen van de beëindiging niet evenredig zijn aan de reden voor beëindiging.

Regel 8 Nazorg

Bij beëindiging van de Schuldhulpverlening beoordeelt het college van burgemeester en wethouders of de belanghebbende nazorg moet worden aangeboden ter voorkoming van nieuwe schulden.

Regel 9Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien de toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Regel 10 Citeertitel

Deze beleidsregelwordt aangehaald als “Beleidsregelsschuldhulpverlening gemeente Nunspeet2012”.

Algemene Toelichting

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak op grond van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In verband met de aanvragen voor schuldhulpverlening is het noodzakelijk dat er regels vastgesteld worden voor de toegang tot en de voorwaarden aan de Schuldhulpverlening ten behoeve van de rechtszekerheid. De gemeente Nunspeet hanteert als uitgangspunt dat alle inwoners in aanmerking komen voor minnelijke schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening sluit geen groepen op voorhand van schuldhulpverlening uit. We willen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Drempels die de participatie van mensen in gevaar brengen willen we wegnemen. Schulden kunnen zo´n drempel vormen. Er zijn uitzonderingen op dit uitgangspunt, bijvoorbeeld mensen die de randvoorwaarden voor hulpverlening niet willen naleven en/of geen eigen verantwoordelijkheid op zich willen nemen om iets te doen aan hun situatie.

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien de toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Regelsgewijze Toelichting

Regel 2

Door de definitie van rechthebbende wordt bepaald wie in beginsel in aanmerking komen voor hulpverlening. Alleen natuurlijke personen komen voor schuldhulpverlening in aanmerking, dit sluit allerlei rechtspersonen uit. Belangrijk is een stabiele situatie van de schuldenaar.

Regel 3

De Gemeente Nunspeet hanteert een standaardformulier voor het aanvragen van hulpverlening. Na terugontvangst van het formulier wordt een intakegesprek gepland met de aanvrager. Overal waar gesproken wordt van de aanvrager, gelden de voorwaarden e.d. ook voor een eventuele partner en zijn gezin.

Voor mensen die recidiveren is een termijn bepaald waar binnen aanvragen niet worden behandeld. De termijn varieert afhankelijk van het voorgaande bereikte resultaat. Voor mensen die uitvallen gedurende de aanvraagprocedure is de termijn bepaald op een jaar (lid 2). Voor mensen die uitvallen gedurende het minnelijk traject is de termijn bepaald op twee jaar (lid 3). Voor mensen die een schone lei hebben gekregen, dus succesvol een minnelijk traject hebben doorlopen, is de termijn voor een nieuwe schuldregeling bepaald op tien jaar (lid 4). De uitsluitingen gelden niet voor het hebben van een advies- of informatiegesprek met een schuldhulpverlener.

Regel 4

Het minnelijk traject kent veel verplichtingen voor de schuldenaar. Een belangrijke verplichting is het verrichten van inspanningen om het inkomen te vergroten. Met name van de werkloze mag worden verwacht dat hij zich tot het uiterste inspant om werk te vinden. Dat geeft de beste kansen op het slagen van het minnelijk traject en een duurzaam effect van de schuldregeling.

Regel 5

Een schuldenaar moet al zijn vermogen en inkomsten gedurende het minnelijk traject inzetten voor aflossing. De schuldenaar houdt de beschikking over het vrij te laten bedrag. Vermogen dat niet liquide is moet liquide worden gemaakt bv auto of eigen huis.