Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet
CiteertitelHandhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpToezicht Drank en Horeca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Drank en Horeca Wet artikelen 19a, 31, 32, 36, 44a
 2. Gemeentewet, artikelen 125, 174
 3. Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.34F

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2014Nieuwe regeling

27-03-2015

internet

A.0011177

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Handhavingsprotocol Toezicht Drank- en Horecawet gemeente Nunspeet

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de Drank- en Horecawet. De Drank- en Horecawet ziet toe op instellingen, inrichtingen en ondernemers die alcohol schenken en/of verstrekken. Dit handhavingsprotocol is dan ook van toepassing op: horeca, supermarkten, evenementen, slijterijen en paracommercie. Beschreven wordt welke maatregel volgt bij een overtreding van de Drank- en Horecawet.

De ambitie is om de naleving van de Drank- en Horecawet te verbeteren. Hiermee wordt beoogd om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan en alcoholgerelateerde openbare ordeproblemen als overlast, agressie en geweld terug te dringen. De achterliggende gedachte van het protocol bestaat dus uit zowel een gezondheid- als een openbare orde perspectief. Beide perspectieven zijn leidend voor de opbouw van de handhavingsstappen. Op overtredingen die direct van invloed zijn op het openbare orde of gezondheidperspectief wordt zwaarder ingezet.

Het handhavingsprotocol heeft de status van beleidsregel. Hiermee en hierin wordt duidelijk wat in het kader van de handhaving van de horeca en alcoholverstrekkende instellingen en bedrijven de regels zijn waaraan men zich moet houden en welke sancties kunnen worden opgelegd bij overtreding van de regels.

Ter uitvoering van het toezicht is het van belang om een handhavingsprotocol vast te stellen dat ten doel heeft:

 • -

  de verschillende handhavingsinstrumenten uniform en op consequente wijze toe te passen;

 • -

  ervoor te zorgen dat de te nemen maatregel(en) qua zwaarte en effectiviteit passend bij de ernst van de overtreding zijn en voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit;

 • -

  duidelijkheid te scheppen naar de overtreder zodat deze weet welke maatregel(en) hij na het maken van de overtreding kan verwachten;

 • -

  de toezichthouder(s) een duidelijke handleiding bij de uitoefening van hun taken te geven.

 • -

  de motivering van een opgelegde maatregel in een juridische procedure te versterken.

Toezicht en handhaving zijn belangrijke instrumenten om de naleving te bevorderen. Daarnaast willen wij ondernemers en paracommerciële rechtspersonen stimuleren en de ruimte geven om zelf maatregelen te treffen om de naleving van de Drank- en Horecawet te verbeteren. Dit leidt ertoe dat het toezicht en de handhaving gericht kan worden ingezet. De ondernemer of paracommerciële rechtspersoon die de regels goed naleeft, wordt minder gecontroleerd. Tevens is sprake van een beperkte toezichtcapaciteit.

Uitgangspunten

Aangesloten is bij de strategie van de Nota Integrale Handhaving (2011-2014), die uitgaat van de tweestappenaanpak.

Stap 1. Bij een (reguliere, periodieke) controle wordt een overtreding geconstateerd. Daarop volt een vooraankondiging of waarschuwingsbrief, waarin een hersteltermijn wordt opgenomen waarbinnen de overtreding moet worden beëindigd. Er wordt in de brief ook aangekondigd dat bestuurlijke maatregelen worden genomen.

Stap 2. Als bij een hercontrole blijkt dat de overtreding nog steeds voortduurt en/of opnieuw wordt geconstateerd, volgt een bestuurlijke maatregel (bestuurlijke boete of last onder dwangsom. De procedure is overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht ter voorbereiding van deze handhavingsbeschikking.

Bestuurlijke boete

De Drank- en Horecawet kent het instrument bestuurlijke boete. Dit is een relatief nieuw instrument. De bestuurlijke boete kan zonder waarschuwing en rechtstreeks, zonder tussenkomst van de rechter, worden opgelegd. De bestuurlijke boete kan voor veel overtredingen die deze wet kent worden ingezet. De bestuurlijke boete kan niet worden ingezet, als (art. 44a, derde en vierde lid):

 • -

  overtreding leidt tot direct gevaar voor gezondheid of veiligheid van de mens;

 • -

  het economisch voordeel de hoogte van de bestuurlijke boete aanmerkelijk overschrijdt;

 • -

  Burgemeester art. 19a toepast (“three strikes out”), of;

 • -

  schriftelijke mededeling is gedaan tot intrekken van de vergunning.

Bij de introductie van de bestuurlijke boete in de Drank- en Horecawet is destijds bepaald dat overtreding van laatstgenoemde bepalingen altijd strafrechtelijk moet worden afgedaan. De Memorie van Toelichting geeft aan dat in beginsel wordt gehandhaafd middels het opleggen van bestuurlijke boetes en alleen in uitzonderlijke gevallen door toepassing van de Wet economische delicten (strafrechtelijk). De reguliere hoogte van de bestuurlijke boete is per delict nader uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur, in casu het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet. Er kan niet worden afgeweken van de gestelde hoogtes. Verder wordt bij de hoogtes onderscheid gemaakt in boetes voor kleine ondernemers (<50 medewerkers) en grote ondernemers. De bestuurlijke boete kan niet tegelijkertijd worden opgelegd met het besluit op grond van artikel 19a, om de bevoegdheid op het verkopen van drank te ontzeggen (“three strikes out”). De boete die wordt geïnd, valt toe aan de gemeente. Het voordeel van deze maatregel is dat direct kan worden gereageerd op een overtreding (lik op stuk). In dit handhavingsprotocol wordt de bestuurlijke boete beperkt ingezet omdat het opstellen van een boeterapport relatief veel administratieve werkzaamheden met zich meebrengt.

Bestuurlijk optreden

Bestuurlijk wordt opgetreden door de oplegging van een last onder dwangsom, toepassing van een last onder bestuursdwang of intrekking van de vergunning. Daar waar (na een tweede constatering) een last onder dwangsom wordt opgelegd is in de meeste gevallen uitgegaan van een dwangsom van € 250,- met een maximum van € 2.500,-. Het betreft hier overtredingen die niet direct tot een financieel voordeel leiden maar waarbij de dwangsom toch voldoende financiële prikkel moet geven om de overtreding te beëindigen. Een bedrag van € 250,- lijkt in die gevallen redelijk en proportioneel. De maximale dwangsom is vastgesteld op het dwangsombedrag vermenigvuldigd met de factor 10 zodat na 10 geconstateerde overtredingen zonodig een ander bestuurlijk instrument ingezet kan worden om een einde aan de overtreding te maken. De “Leidraad dwangsommen” zoals opgenomen in de Nota Integrale Handhaving zal in overeenstemming met dit protocol dienen te worden aangepast.

Bij ernstige overtredingen (zie hieronder) zal direct een einde aan de overtreding moeten worden gemaakt en zullen daartoe zwaardere middelen ingezet (moeten) worden. Denk aan intrekking van de vergunning. Van een ernstige overtreding is sprake indien:

 • -

  er een ernstig risico bestaat voor de gezondheid of veiligheid van mens en/of dier, en/of

 • -

  er sprake is van grove misleiding van de consument, en/of

 • -

  er een ernstig risico voor het milieu bestaat.

De burgemeester weegt in zijn besluitvorming over een bestuurlijke maatregel het belang van de ondernemer en paracommerciële rechtspersoon af tegen dat van de gezondheid van jongeren en de openbare orde. De gezondheid van jongeren en de openbare orde wegen daarbij zwaar.

Bevoegdheden

Afwijkingsbevoegdheid

De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over de te treffen maatregelen een afwijkingsbevoegdheid. De stappen in het handhavingskader gelden daarbij als uitgangspunt. Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan de burgemeester afwijken van deze uitgangspunten. Zo kan worden besloten om een stap over te slaan en niet eerst te waarschuwen maar direct tot een maatregel over te gaan, bijvoorbeeld als sprake is van ernstige gezondheidsschade als gevolg van de verstrekking van alcoholhoudende drank. Bij een dergelijk besluit wordt dit expliciet gemotiveerd.

Gemeente heeft o.g.v. de gemeentewet een beginselplicht tot bestuursrechtelijke handhaving (bestuurlijk optreden).

Gelet op het hiervoor geschetste, betekent dit dat het nemen van handhavingsbesluiten door de gemeente ten aanzien van de DHW, reactief zal zijn, m.a.w. het verantwoordelijk bestuursorgaan (burgemeester) treedt bestuurlijk op naar aanleiding van rapportages van de formele toezichthouder en opsporingsinstanties. Veel situaties hebben betrekking op het beheer van het vergunningenbestand. In deze gevallen zal de daadwerkelijk uitgevoerde handhaving dan ook een ‘oog-en-oor’-functie hebben die bij de uitvoering en het beheer van de vergunningverlening als input nodig is. Ook kan het voorkomen dat er vanuit een administratieve toetsing in de backoffice informatie en constateringen aan de orde zijn die zonder daadwerkelijke handhaving in het bedrijf (controle/toezicht) dienen te leiden tot bestuurlijke maatregelen. De burgemeester heeft daartoe bevoegdheid tot het geven van aanwijzing tot intrekking van door het college verleende gunningen (art. 32 DHW). Het spreekt voor zich dat verzoeken om handhaving altijd worden behandeld.

Erfelijke belasting

Handhaving vindt plaats per ondernemer/paracommerciële rechtspersoon, per instelling en per locatie. Wanneer een nieuwe ondernemer/paracommerciële rechtspersoon het bedrijf overneemt, worden in beginsel de stappen in het handhavingsarrangement teruggebracht naar de startsituatie. “Erfelijke belasting” geldt in ieder geval indien een ondernemer/paracommerciële rechtspersoon zijn ondernemingsvorm wijzigt, bijvoorbeeld wanneer er een vennoot in de zaak bij komt. De intredende ondernemer krijgt dan ook te maken met het verleden van zijn compagnon.

Handhavende mogelijkheden Drank- en Horecawet O

Onderwerp

Artikel

Opmerking

Intrekken van de

DHW-vergunning

31 DHW

 

Schorsen van de

vergunning

32 DHW

Dit is een nieuw instrument dat alleen van toepassing is op niet-imperatieve intrekkingsgronden. De burgemeester kan de DHW-vergunning voor maximaal 12 weken schorsen

Verwijderen van

bezoekers

36 DHW

 

Bestuurlijke boete

44a DHW e.v.

De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de bijlage van het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet

Three strikes out

19a DHW

Dit is een nieuwe maatregel. Niet DHW vergunningplichtige

bedrijven die alcohol verkopen, zoals supermarkten en snackbars, kunnen worden gesanctioneerd als ze in een periode van 12 maanden drie keer hetzelfde artikel (art. 20, lid 1) overtreden. Met dit instrument kan de burgemeester een ondernemer het recht om alcohol te verkopen tijdelijk ontnemen, minimaal voor 1 week en maximaal voor 12 weken

Dwangsom/

bestuursdwang

125 Gemeentewet

 

Sluiting van een

horeca-inrichting

174 Gemeentewet

 

Regulering

paracommerciële

activiteiten

2.34 A APV e.v.

De Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen die in eigen beheer horeca-faciliteiten exploiteren zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank.

Artikel Drank en Horecawet

DHW

Beschrijving

Omschrijving overtreding

Maatregel(en) toezichthouder

Maatregel(en) bestuur

Art.3

Verbod zonder vergunning van de burgemeester uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf

Het zonder vergunning exploiteren van een horecabedrijf of slijtersbedrijf

Situatie 1: geen vergunning aangevraagd

1e constatering:

mededeling dat de verstrekking van alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden gestaakt en de vereiste vergunning moet worden aangevraagd met waarschuwing bestuurlijke boete bij voortzetting alc. drankverstrekking zonder vergunning + rapportage van constateringen.

2e constatering:

indien nog steeds geen vergunning is aangevraagd: bestuurlijke boete opleggen + rapportage van constateringen

Situatie 2: wel vergunning aangevraagd

Drankverstrekking in afwachting van vergunning gedogen

Situatie 3: vergunning geweigerd

1e constatering:

mededeling dat de verstrekking van alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden gestaakt en bestuurlijke boete opleggen + rapportage van constateringen

Aanschrijven dat:

a.de verstrekking van alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden gestaakt, en

b.verstrekking van alcoholische drank alleen is toegestaan met een rechtsgeldige vergunning en

c.bij voortzetting van de exploitatie (d.w.z. verstrekking alc. drank) bestuurlijk wordt opgetreden.

Besluit oplegging last onder bestuursdwang (sluiting van inrichting) o.g.v. art. 125 Gemeentewet (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

N.v.t.

Besluit oplegging last onder bestuursdwang (sluiting van inrichting) o.g.v. art. 125 Gemeentewet (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 4,

lid 1

Overtreding voorschriften uit drank- en horecaverordening zoals opgenomen in APV betreffende paracommerciële inrichtingen

Het overtreden van voorschriften die in de gemeentelijke verordening met betrekking tot de exploitatie van paracommerciële inrichtingen zijn opgenomen betreffende: Schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard, niet-instellingsgebonden bijeenkomsten.

1e constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat schriftelijke waarschuwing volgt + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijving datvoorschriften moeten worden nageleefd en waarschuwing dat bij volgende constatering bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 500,- per geconstateerde overtreding met max. € 2.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 8

juncto

art. 31,

lid 1b en c

Eisen leidinggevende(n)

Het optreden van leidinggevende(n) die niet op het aanhangsel bij de vergunning staat/ staan bijgeschreven

1e constatering:

indien leidinggevende over SVH beschikt erop wijzen dat deze persoon z.s.m. in aanhangsel bij vergunning moet worden bijgeschreven

+ rapportage constateringen

2e constatering

opnieuw rapportage constateringen (bestuurlijke boete kan niet !)

let op art. 24 aanwezigheidsplicht leidinggevende

Aanschrijving dat binnen 2 weken een aanvraag tot bijschrijving van de betreffende leidinggevende (conform het bepaalde in artikel 30a DHW) moet worden ingediend, of - indien leidinggevende niet aan de wettelijke eisen voldoet - meedelen dat deze persoon niet meer als leidinggevende kan optreden

Indien geen aanvraag tot aanpassing van het aanhangsel is ingediend procedure tot intrekking vergunning starten (let vooral op art. 31 lid 4) (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 9,

lid 3

Verplichting registratie barvrijwilligers + aanwezigheid van lijst van barvrijwilligers

Geen registratie barvrijwilligers en/of geen afschrift daarvan in de inrichting aanwezig

1e constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat schriftelijke waarschuwing volgt + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijving datvoorschriften moeten worden nageleefd en waarschuwing dat bij volgende constatering bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 9,

lid 4

Aanwezigheid reglement van paracommerciële rechtspersoon in de inrichting

Reglement is niet in de inrichting aanwezig

1e constatering:

wijzen op overtreding en mededeling dat schriftelijke waarschuwing volgt + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijving dat voorschriften moeten worden nageleefd en waarschuwing dat bij volgende constatering bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.10

Inrichtingseisen

De inrichting voldoet niet (meer) aan de inrichtingseisen ingevolge het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

1e constatering:

mededeling dat de inrichting moet worden aangepast en/of een verzoek om aanpassing van de vergunning moet worden ingediend + rapportage constateringen

2e constatering

(dat geen gehoor aan aanschrijving is gegeven) rapportage constateringen

(bestuurlijke boete niet mogelijk)

Aanschrijven dat binnen bepaalde termijn aan de inrichtingseisen voldaan moet worden en/of indien van toepassing de vergunning moet worden aangepast met waarschuwing dat anders vergunning wordt ingetrokken

Procedure tot intrekking vergunning o.g.v. artikel 31 lid 1 sub b DHW starten (afhankelijk van situatie)

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 12,

lid 1

Verbod verstrekking alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse anders dan in (de vergunning vermelde)

horecalokaliteit of op terras

Het verstrekken van alcoholhoudende drank (voor gebruik ter plaatse) in een andere ruimte of op een andere plaats dan bij vergunning is toegestaan

1e constatering:

A.indien niet gelegaliseerd kan worden: mededeling dat het verstrekken moet worden gestaakt en waarschuwing bestuurlijke boete + rapportage bevindingen

B.indien wel gelegaliseerd kan worden: mededeling dat vergunning z.s.m. aangepast moet worden + rapportage bevindingen

2e constatering:

A.geen legalisatie mogelijk:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

B.legalisatie mogelijk maar niet aangevraagd:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verstrekking alcoholhoudende drank in betreffende ruimte moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Aanschrijven dat binnen 2 weken aanvraag tot aanpassing van de vergunning moet worden ingediend

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 12,

lid 2

Verbod verstrekking sterke drank voor gebruik elders dan ter plaatse anders dan in (de vergunning vermelde) slijtlokaliteit

Het verstrekken van sterke drank in een andere ruimte dan bij vergunning voor een slijterij is toegestaan

1e constatering:

mededeling dat het verstrekken moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verstrekking sterke drank moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden.

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.13,

lid 1

Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank in horecalokaliteit voor gebruik elders dan ter plaatse

Verkoop alcoholhoudende drank vanuit horecabedrijf voor gebruik elders dan ter plaatse

1e constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.13,

lid 2

Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank in een slijterij voor gebruik ter plaatse, tenzij het betreft proeven op verzoek klant

Verstrekken van alcoholhoudende drank in een slijterij voor gebruik ter plaatse, tenzij het betreft proeven op verzoek klant

1e constatering:

mededeling dat gebruik ter plaatse (anders dan voor proeven op verzoek van de klant) moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat gebruik van alcoholhoudende drank anders dan voor proeven op verzoek van de klant ter plaatse moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 14,

lid 1

Verbod andere bedrijfsactiviteiten in slijterij

De verkoop van andere producten dan drank en bij AmvB aangewezen producten in een slijterij

1e constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van de betreffende producten moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom(€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.14,

lid 2

Verbod andere bedrijfsactiviteiten in horecalokaliteit of op terras

Het tegelijkertijd uitoefenen van de kleinhandel of andere bedrijfsactiviteiten (dan horeca) in een horecalokaliteit of op een terras

1e constatering:

mededeling dat verkoop moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding volgt + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van de betreffende producten moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 15,

lid 1

Verbod kleinhandel in lokaliteit behorende tot een horeca-inrichting tenzij publiek de betreffende ruimte ook kan bereiken zonder eerst de horecalokaliteit te betreden (m.u.v.

supermarkten)

Het uitoefenen van kleinhandel in een ruimte welke deel uitmaakt van een inrichting waarin ook het horecabedrijf wordt uitgeoefend, tenzij deze ruimte niet (alleen) via de horecalokaliteit bereikbaar is.

1e constatering:

mededeling dat kleinhandel moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat kleinhandel moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb

Art. 15,

lid 2

Verbod verbinding tussen slijtlokaliteit en ruimte waar andere bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend (tenzij wordt voldaan aan bij AmvB gestelde voorschriften)

Situatie waarin slijterij in verbinding met andere verkoopruimte(n) staat (tenzij voldaan wordt aan voorschriften AmvB)

1e constatering:

mededeling dat óf de slijtersactiviteiten óf de andere verkoopactiviteiten* in de inrichting moeten worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

* hangt af van de omstandigheden

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen

+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat óf de slijtersactiviteiten óf de andere verkoopactiviteiten in de inrichting*moeten worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

* afhankelijk van de situatie moet het één of het ander gebeuren als verkoopactiviteiten door een ander worden uitgeoefend, dan moeten de

slijtersactiviteiten worden stopgezet

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per week dat overtreding voortduurt met max. € 1000,-);

na 4 weken volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb

Art. 16

Verbod op verstrekking alcoholhoudende drank via automaten (m.u.v. automaten op hotelkamers)

Alcoholverstrekking via automaten

1e constatering:

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende drank via automaat moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van alcoholhoudende drank via automaat niet is toegestaan met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 17

Verbod verkoop alcoholhoudende drank (voor gebruik elders dan ter plaatse) anders dan in een gesloten verpakking

Verkoop/verstrekking alcoholhoudende drank voor gebruik elders die niet (gesloten) verpakt is

1e constatering:

mededeling dat verkoop van alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van alcoholhoudende drank anders dan in gesloten verpakking niet is toegestaan met waarschuwing dat bij een volgende overtreding bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb

Art. 18,

lid 1ikel

Verbod bedrijfsmatige verkoop van zwakalcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse m.u.v.

-supermarkten (in samenhang met verkoop van alcoholvrije drank),

-winkels waar levensmiddelen en tabaksartikelen worden verkocht,

-cafetaria’s e.a. eetgelegenheden.

-speciaalzaken in bier en wijnen

Bedrijfsmatige verkoop van zwakalcoholhoudende drank aan particulieren voor gebruik elders dan ter plaatse (behalve vanuit supermarkten, tabakswinkels, cafetaria’s en speciaalzaken voor bier en wijnen).

1e constatering:

mededeling dat verkoop van (zwak-) alcoholhoudende drank moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-) alcoholhoudende drank moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb

Art. 18,

lid 3

Verplichting dat zwakalcoholhoudende drank zodanig wordt geplaatst dat deze duidelijk van alcoholvrije drank te onderscheiden zijn.

De zwakalcoholhoudende en alcoholvrije drank staan door elkaar

1e constatering:

mededeling dat zwakalcoholhoudende dranken duidelijk van alcoholvrije dranken gescheiden moet worden met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat zwakalcoholhoudende dranken voor het publiek duidelijk te onderscheiden moeten zijn van alcoholvrije dranken met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 19,

lid 1

Verbod om gelegenheid te geven sterke drank te bestellen of op bestelling sterke drank af te leveren anders dan in de uitoefening van het slijtersbedrijf of cateringbedrijf

Het gelegenheid bieden om sterke drank te bestellen (bijv. via internet) en/of het afleveren van sterke drank op bestelling (tenzij deze bestelling is gedaan bij een slijtersbedrijf of cateringbedrijf)

1e constatering:

mededeling dat het op bestelling verkopen en/of afleveren van sterke drank gestaakt moet worden en dat schriftelijke waarschuwing volgt + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat het op bestelling verkopen en/of afleveren van sterke drank moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.19,

lid 2

Verbod op gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen voor zwakalcoholhoudende drank anders dan vanuit daartoe in lid 2 aangewezen ruimte

Het gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen voor zwakalcohol- houdende drank anders dan vanuit daartoe in lid 2 aangewezen ruimte

1e constatering:

mededeling dat het gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen op deze wijze moet worden gestaakt

met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat het op bestelling verkopen en/of afleveren van zwak alcoholische drank moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 19a

Bevoegdheid burgemeester om winkels of cafetaria’s waar zwakalcoholhoudende drank mag worden verkocht tijdelijk verkoopverbod op te leggen

In de betreffende winkel of cafetaria zijn de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van zwakalcoholhoudende drank in een periode van 12 maanden 3 keer (of vaker) overtreden

Bij de eerste 2 constateringen zie acties bij artikel 20, lid 1 en 2

Bij 3de constatering opnieuw rapportage bevindingen en mededeling dat burgemeester tijdelijk verkoopverbod op zal leggen

Besluit oplegging tijdelijk verkoopverbod voor:

1ste keer: 2 weken

2de keer: 4 weken

3de keer: 12 weken

Art. 20,

lid 1 en 2

Verbod op verstrekking alcoholhoudende drank aan personen onder 18 jaar.

Het niet naleven van de leeftijdsgrenzen

1e constatering:

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten worden met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage constateringen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

+ voor supermarkten en cafetaria’s waarschuwing dat bij 3de overtreding tijdelijk verkoopverbod wordt opgelegd

Aanschrijven dat verkoop aan personen onder de 18 jaar niet is toegestaan met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd.

Besluit

1.horeca-inrichtingen:

oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

2.supermarkten + cafetaria’s

Nogmaals waarschuwing dat bij volgende keer tijdelijk verkoopverbod zal worden opgelegd

Art. 20,

lid 3

Verbod op aanwezigheid persoon onder de 16 jaar in slijterij

Het niet naleven van de leeftijdsgrenzen in slijterijen

1e constatering:

mededeling dat leeftijdsgrenzen nageleefd moeten worden met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat de aanwezigheid van personen onder de 16 jaar (zonder toezicht van persoon van 21 of ouder) niet is toegestaan met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 20,

lid 5

Verplichte aanduiding leeftijdsgrens voor verkoop van alcoholhoudende drank

Het ontbreken van een aanduiding (bij de ingang) van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking

1e constatering:

mededeling dat leeftijdsgrens voor verkoop alcoholhoudende drank duidelijk vermeld moet worden met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat de leeftijdsgrenzen voor alcoholvertrekking duidelijk vermeld moeten worden met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-)

(met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 20,

lid 6

Verbod op het toelaten van dronken of onder invloed van drugs verkerende personen in een horeca-lokaliteit, slijtlokaliteit of op een terras

De aanwezigheid van een dronken of onder invloed van drugs verkerend persoon in een horeca-lokaliteit, slijterij of op het terras van een horecalokaliteit

1e constatering:

mededeling dat het verboden is dronken of onder invloed van drugs verkerende personen in de lokaliteit of op het terras toe te laten + rapportage bevindingen

2e constatering:

mededeling dat last onder dwangsom wordt opgelegd

+ rapportage bevindingen (bestuurlijke boete kan niet)

Aanschrijven dat het niet toegestaan is om dronken of onder invloed van drugs verkerende personen tot de lokaliteit of op het terras toe te laten met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom(€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 keer volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 20,

lid 7

Verbod om in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen in een horeca- of slijtlokaliteit dienst te doen

Het werken in een horeca- of slijtlokaliteit in kennelijke staat van dronkenschap of invloed van drugs

1e constatering:

mededeling dat het verboden is om personen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen dienst te laten doen + rapportage constateringen

2e constatering:

mededeling dat last onder dwangsom wordt opgelegd

+ rapportage bevindingen

Aanschrijven dat het niet toegestaan is om dronken of onder invloed van drugs in een slijterij of horecalokaliteit te werken c.q. dienst te doen met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 keer zal bestuursdwang worden toegepast (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 21

Verbod op verstrekken alcoholhoudende drank indien dit tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden

Het in strijd met een opgelegd verbod verstrekken van alcoholhoudende drank

1e constatering:

mededeling dat verstrekking alcoholhoudende drank onmiddellijk gestaakt moet worden + rapportage bevindingen

2e constatering:

Bestuursdwang: inbeslagname alcoholhoudende drank

Besluit tot last onder bestuursdwang (inbeslagname alcoholhoudende drank) bij voortzetting van verstrekking

Eventueel besluit tot sluiting inrichting o.g.v. artikel 174 Gemeentewet

Art. 22,

lid 1

Verbod op verstrekken van alcoholhoudende drank door benzinestations en in winkels behorende tot benzinestations en in winkels behorende tot een horecabedrijf langs een auto(snel)weg

Verkoop van alcoholhoudende drank in (winkels behorende tot) benzinestations en winkels behorende tot een horecalokaliteit langs auto(snel)wegen

1e constatering:

mededeling dat verkoop van (zwak-) alcoholhoudende drank onmiddellijk moet worden gestaakt met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat verkoop van (zwak-) alcoholhoudende drank moet worden gestaakt met waarschuwing dat bij een volgende overtreding een last onder dwangsom zal worden opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb

Art. 22,

lid 2

Bij AmvB opgelegd verbod op verstrekken van alcoholhoudende drank in stadions betaald voetbal en gebouwen van gezondheids- en onderwijsinstellingen en in zwembaden

Geen AMvB vastgesteld, dus geen verbod van kracht

N.v.t.

 

Art.24,

lid 1 en 2

Aanwezigheid leidinggevende

Geen (op het aanhangsel van een vergunning vermelde) leidinggevende of barvrijwilliger (art. 4 inrichtingen) aanwezig

1e constatering:

mededeling dat leidinggevende (op vergunning) aanwezig moet zijn met waarschuwing bestuurlijke boete bij volgende overtreding + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijving met waarschuwing dat bij volgende constatering afwezigheid leidinggevende de vergunning zal worden ingetrokken

Besluit tot intrekking vergunning (o.g.v. art. 31 lid 1c of lid 2b DHW) starten (met inachtneming art. 4:8 Awb)

Art.24, lid 3

Verbod personeel jonger dan 16 jaar

Personeel in een horecalokaliteit werkzaam jonger dan 16 jaar

1e constatering:

mededeling dat in de inrichting geen personeel onder de 16 jaar werkzaam mag zijn met waarschuwing bestuurlijke boete + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij voortzetting overtreding last onder dwangsom wordt opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 25,

lid 1

Verbod op aanwezigheid van alcoholhoudende drank in voor publiektoegankelijke ruimte of andere ruimte

anders dan in een slijters- of horecabedrijf, cafetaria of supermarkt

Illegale aanwezigheid van alcoholhoudende drank in voor publiek toegankelijke ruimte

1e constatering

mededeling dat alcoholhoudende drank onmiddellijk verwijderd moet worden met waarschuwing bestuurlijke boete + rapportage bevindingen

2e constatering

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij voortzetting overtreding last onder dwangsom wordt opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art.25,

lid 2

Verbod op het toelaten van het nuttigen van alcoholhoudende drank in een voor het publiek toegankelijke ruimte anders dan in de rechtmatige uitoefening van het horecabedrijf

Het nuttigen van alcoholhoudende drank in een voor publiek toegankelijke ruimte waarvoor geen vergunning is verleend

1e constatering

Mededeling aan eigenaar/ gerechtigde van het gebouw om het gebruik van alcoholhoudende drank in zijn ruimte onmiddellijk moet worden gestaakt en geen alcoholhoudende drank in het pand aanwezig mag zijn met waarschuwing bestuurlijke boete + rapportage bevindingen

2e constatering

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij voortzetting overtreding een last onder dwangsom wordt opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 25,

lid 3

Verbod aanwezigheid alcoholhoudende drank in vervoermiddel dat wordt gebruikt voor uitoefening van kleinhandel (m.u.v. levering op bestelling en verkoop van levensmiddelen en/of kruidenierswaren)

Aanwezigheid van alcoholhoudende drank in verkoopwagen

1e constatering

mededeling aan rechthebbende dat de alcoholhoudende drank onmiddellijk verwijderd moet worden + rapportage bevindingen

2e constatering

mededeling dat last onder bestuursdwang wordt opgelegd + rapportage bevindingen

(bestuurlijke boete kan niet)

Aanschrijving dat de verkoop en aanwezigheid van alcoholhoudende drank in/vanuit de verkoopwagen niet is toegestaan en de drank daarom direct verwijderd moet worden met waarschuwing last onder bestuursdwang

Besluit last onder bestuursdwang inhoudende dat de alcoholhoudende drank direct verwijderd moet worden en anders in beslag wordt genomen

Art. 25A,

lid 2

Overtreding voorschrift uit Drank- en Horecaverordening betreffende verbod alcoholverstrekking bij jeugdactiviteiten in paracommerciële inrichtingen.

Alcoholverstrekking bij jeugdactiviteiten in paracommerciële inrichtingen

1e constatering

mededeling dat in de inrichting geen alcoholhoudende drank verstrekt mag worden tijdens jeugdactiviteiten

+ rapportage bevindingen

2e constatering

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij voortzetting overtreding een last onder dwangsom wordt opgelegd

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max. € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 25D

Overtreding voorschrift uit Drank- en Horecaverordening betreffende verbod van prijsacties in horecagelegenheden.

Prijsacties in horecagelegenheden

1e constatering

mededeling dat in de inrichting geen prijsacties zijn toegestaan + rapportage bevindingen

2e constatering

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing dat bij voortzetting prijsacties last onder dwangsom wordt opgelegd.

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 250,- per geconstateerde overtreding met max . € 1.000,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 29,

lid 3

Vergunning (met aanhangsel) of afschriften hiervan moeten in de inrichting aanwezig zijn

Vergunning (met aanhangsel) of afschrift hiervan zijn niet in de inrichting aanwezig.

1e constatering:

mededeling dat vergunning met aanhangsel (of afschrift hiervan) in de inrichting aanwezig moeten zijn met waarschuwing bestuurlijke boete + rapportage bevindingen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

3e constatering:

opnieuw bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven:

dat vergunning met aanhangsel (of afschrift hiervan) in de inrichting aanwezig moeten zijn en waarschuwing dat bij volgende constatering bestuurlijk (last onder dwangsom) wordt opgetreden

Besluit oplegging last onder dwangsom (€ 100,- per geconstateerde overtreding met max. € 400,-); na 4 overtredingen volgt andere en zwaardere bestuurlijke maatregel (met inachtneming van art. 4:8 Awb)

Art. 30

Verplichting melding van wijzigingen in omschrijving vergunningsgegevens

Geen melding gedaan van wijzigingen in vergunningsgegevens

1e constatering

mededeling dat gegevens aangepast moeten worden

+ waarschuwing + rapportage bevindingen

2e constatering

Rapportage bevindingen en mededeling dat burgemeester vergunning zal intrekken

Aanschrijven dat gegevens vergunning aangepast moeten worden met waarschuwing dat anders vergunning ingetrokken wordt (termijn is 4 weken)

Procedure tot intrekking vergunning starten

Art. 3

juncto

art. 35, lid 1

Verbod verstrekken van zwakalcoholhoudende bij festiviteiten/evenementen

Het zonder art. 35 ontheffing of in strijd met de ontheffingsvoorschriften verstrekken van alcoholhoudende drank bij festiviteiten/evenementen

1e constatering

mededeling dat ontheffing vereist is + opleggen bestuurlijke boete + rapportage constateringen

2e constatering:

bestuurlijke boete opleggen + rapportage bevindingen

Aanschrijven dat evt. volgende keer ontheffing moet worden aangevraagd c.q. de voorschriften correct moeten worden nageleefd

Waarschuwing dat volgende keer evt. preventieve last onder dwangsom zal worden opgelegd

Art. 3

juncto

art. 35, lid 2

Verbod verstrekken van zwakalcoholhoudende bij festiviteiten/evenementen

Het in strijd met de ontheffingsvoorschriften verstrekken van alcoholhoudende drank bij festiviteiten/evenementen

1e constatering

mededeling dat ontheffingsvoorschriften dienen te worden nageleefd

Aanschrijven dat evt. volgende keer de voorschriften correct moeten worden nageleefd

Waarschuwing dat volgende keer evt. preventieve last onder dwangsom zal worden opgelegd

Art. 35,

lid 4 of

art. 4 lid 4

Ontheffing of afschrift aanwezig hebben

Geen ontheffing of afschrift daarvan aanwezig

1e constatering:

wijzen op overtreding en in de gelegenheid stellen om ontheffing op te halen

2e constatering:

nog niet aanwezig dan bestuurlijke boete opleggen

+ rapportage bevindingen

Aanschrijven met waarschuwing voor volgende keer