Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpForensenbelasting 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging artikel 3

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201701-01-2019Wijziging

21-12-2017

Gemeenteblad Nunspeet 49, 22 december 2017

337
23-12-201501-02-2018Nieuwe regeling

17-12-2015

Gemeenteblad, 22 december 2015

R.0004151

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2015;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2016.

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 – Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 – Maatstaf van heffing

De belasting bedraagt € 226,50 per woning.

Artikel 4 – Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 – Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 – Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening forensenbelasting 2013' laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening forensenbelasting 2016'.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 17 december 2015,

de griffier, de voorzitter,