Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Nunspeet
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening Nunspeet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpDuurzaamheidslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201601-01-201602-11-2018Nieuwe regeling

28-01-2016

Gemeenteblad

R.0004196

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van 15 december 2015,

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet welke de gemeente de grondslag geeft geld uit te lenen;

b e s l u i t:

-vast te stellen de volgende Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet:

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a)een aanvrager:

een meerderjarig natuurlijke persoon; eigenaar-bewoner van een bestaande woning.

 • b)

  bestaande woning: een in de BAG-registratie opgenomen woning in de gemeente Nunspeet, die op het moment van de aanvraag voor subsidie al een jaar opgeleverd is en bewoond wordt en die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • c)

  het college:het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.

 • d)

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

 • e)

  de Duurzaamheidslening: een stimuleringslening die, aan aanvrager na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de te nemen duurzaamheidsmaatregelen.

 • f)

  duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en duurzame maatregel(en) genoemd in de bijlage in tabel 1 ‘Maatregelen Duurzaamheidslening’.

g)een EPA-maatwerkadvies:

een energie prestatieadvies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in tabel 1 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

h)werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in tabel 1, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vak bedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

Bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik conform bestemming is. Verder vallen onder deze regeling nieuwbouwwoningen, waarvan het gebruik conform bestemming is mits het energie neutrale woningen betreft.

In het geval van nieuwbouw, verbouwing of aanbouw kan de lening aangevraagd worden voor het financieren van de duurzaamheidsmaatregelen, die onderdeel zijn van de (ver)bouw of aanbouw, en voor zover deze in tabel 1 staan opgenomen.

Artikel 3 Duurzaamheidsleningen

Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Duurzaamheidslening toe te kennen.

Artikel 4 Criteria

Een aanvraag moet aan de volgende criteria voldoen:

 • a)

  De aan te vragen Duurzaamheidslenig heeft een looptijd van 10 jaar of 15 jaar, op basis van annuïteiten, zonder aflossingsvrije periode.

 • b)

  De hoofdsom van de Duurzaamheidslening bedraagt:

  • i)

   Minimaal € 7.500 en maximaal € 15.000 bij een looptijd van 15 jaar

  • ii)

   Minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 bij een looptijd van 10 jaar.

 • c)

  De duurzaamheidsmaatregel(en) voldoen aan de kwaliteitseis, zoals genoemd in tabel 1 ‘Maatregelen Duurzaamheidslening’.

Artikel 5 Grondslag subsidie

De stimuleringslening biedt een rentekorting van maximaal 3% en wordt in mindering gebracht op het 10- of 15 jaars rentetarief, zoals op het moment van toekennen van de Duurzaamheidslening door SVn wordt gepubliceerd.

Artikel 6 Voor een Duurzaamheidlenig komen alleen de volgende kosten aan derden in aanmerking:

 • a)

  Afsluitkosten duurzaamheidslening;

 • b)

  Het opstellen van een EPA-maatwerkadvies;

 • c)

  De aanschaf-, installatie- en montagekosten.

Artikel 7 Budget en reikwijdte

 • a)

  Het college stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Duurzaamheidsleningen.

 • b)

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en / of inkorten.

Artikel 8 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van:

 • a)

  Een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerkadvies.

 • b)

  Een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen.

 • c)

  Een opgave van de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes.

 • d)

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 9 Afhandelen aanvraag

 • a)

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • b)

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid die aanvraag binnen een termijn van vier weken te complementeren.

 • c)

  De aanvraag wordt zolang geparkeerd.

 • d)

  Indien de aanvraag niet binnen de aangeven termijn is gecomplementeerd, verklaart het college de aanvraag als niet ontvankelijk.

 • e)

  Het college handelt de complete aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • f)

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag een beslissing.

 • g)

  Uit overschrijding van de onder e bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag in ieder geval af, indien:

 • a)

  Het budget, of wat hier nog van over is op het moment dat de aanvraag compleet is ingediend, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b)

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • c)

  De aanvrager is verplichtingen ten aanzien van de duurzaamheidsmaatregelen aangegaan voor indienen van de aanvraag.

 • d)

  De aanvrager een tweede Duurzaamheidslening aanvraagt en de status van de eerste Duurzaamheidslening nog niet op depot gesloten staat.

 • e)

  De aanvrager al twee keer een duurzaamheidslening heeft ontvangen.

Artikel 11 Verplichtingen subsidieontvanger

a) De uitvoering van de regeling wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. In voorkomende gevallen draagt de subsidieontvanger bij aan een efficiënte controle.

b) Indien de subsidieontvanger PV-panelen of zonnecollectoren gaat realiseren. Moeten de:

 • 1.

  PV-panelen geplaatst worden op het dak of het erf van de aanvrager; en

 • 2.

  Het dak waarop de PV-panelen of zonnecollectoren geplaatst worden mag geen asbest bevatten.

Artikel 12 Voordracht

Het college besluit aanvrager voor toekenning van een Duurzaamheidslening voor te dragen bij SVn indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

 • a)

  Een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot.

 • b)

  Het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

Artikel 13 Toekenning

 • a)

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve kredietwaardigheidstoets van SVn.

 • b)

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 14 Intrekking toekenning

Artikel 14 Intrekking toekenning

Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Duurzaamheidslening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

a)De aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en / of bepalingen.

b)De Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

Artikel 15 Voorwaarden SVn

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie Duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nunspeet en SVn.

Artikel 16 Bouwkrediet

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 17 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 19 Naamgeving en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet” en treedt in werking met ingang 1 januari 2016.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 28 januari 2016.

Voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1

Tabel 1:Maatregelen Duurzaamheidslening

Criteriatabel

Maatregelen

Kwalitatieve Criteria

Dakisolatie

Rd ≥ 2,50 m2K/W

Gevelisolatie

Rd ≥ 2,50 m2K/W

Spouwmuurisolatie

Rd ≥ 1,30 m2K/W

Vloerisolatie

Rd ≥ 2,50 m2K/W

Isolatieglas

Uglas ≤ 1,60 W/m2.K

Isolatiekozijn

Uraam ≤ 1,70 W/m2.K

 

 

Warmtepomp bron bodem

COP (bij 7/45°C) ≥ 4

Warmtepomp bron lucht

COP (bij 7/45°C) ≥ 3

Warmtepompboiler/Combiwarmtepomp (tap)

COP (bij 7/45°C) ≥ 3

Pellet ketel/ pellet kachel/ HR houtkachel

geen

Micro-WKK / HRe-ketel

geen

WTW voor ventilatie

geen

PV-cellen/Zonnecollectoren

geen

LTV (laag temperatuur verwarming)

geen

Douchewater WTW

geen

Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde

ventilatieroosters

geen

Groene dak/gevels

geworteld in de constructie (gevel/dak)