Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Herplantfonds Nunspeet 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHerplantfonds Nunspeet 2016
CiteertitelHerplantfonds 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpHerplantfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2016, art. 9, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2016Nieuwe regeling

18-02-2016

Gemeenteblad, 23 februari 2016

R.0004193

Tekst van de regeling

Intitulé

Herplantfonds Nunspeet 2016

 

 

Herplantfonds Nunspeet 2016

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 9, lid 3 van de Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 februari 2016 nr. ;

b e s l u i t :

vast te stellen het Herplantfonds Nunspeet 2016.

Artikel 1 – Doel

Het Herplantfonds heeft als voornaamste doel de door het vellen van één of meer bomen verloren gegane waarde(n) te compenseren met herplant van één of meer bomen op openbaar terrein, omdat fysieke herplant op het terrein waar de velling plaatsvindt, niet mogelijk is. Het gaat hierbij om de waarden zoals genoemd in artikel 5, lid 2 van de Bomenverordening gemeente Nunspeet 2016.

Artikel 2 – Herplant

 • a.

  Onder herplant in de zin van dit Herplantfonds wordt verstaan het door de gemeente aanplanten van bomen om verloren gegane waarde(n) te herstellen. Het kan daarbij gaan om het herstel van structureel groen, maar ook om het herstel van incidenteel groen, als solitaire bomen of boomgroepen.

 • b.

  Herplant vindt plaats op openbare terreinen in eigendom van de gemeente. Herplant vindt zo veel mogelijk plaats op een locatie die qua situatie vergelijkbaar is met het terrein waarop de bomen geveld zijn of gaan worden en waarvoor een bedrag in het herplantfonds is gestort.

Artikel 3 – Prioriteitsvolgorde herplantlocaties

Herplant zal plaatsvinden volgens de prioriteitsvolgorde:

 • a.

  Binnen de bebouwde kom in de directe omgeving van de gevelde of de te vellen bomen om het verlies aan waarden zo veel mogelijk ter plaatse te compenseren;

 • b.

  Invals- en toegangswegen;

 • c.

  Parken en begraafplaatsen;

 • d.

  Woonwijken;

 • e.

  Industriegebieden;

 • f.

  Buitengebied.

Artikel 4 – Vorm van herplant

De herplant vindt plaats met bomen die qua soort en grootte aansluiten op de karakteristieken van de herplantlocatie. De maat van de te planten boom wordt per plek bepaald, afhankelijk van de groeiomstandigheden en de plantplaats.

Artikel 5 – Kosten van herplant

 • 1.

  Uit het herplantfonds worden de kosten van herplant gefinancierd als bedoeld in artikel 9, lid 3 van de Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2016;

 • 2.

  Onder de kosten van herplant wordt verstaan de volledige financiering van:

  • a.

   De aankoop en de levering van de bomen;

  • b.

   Het opnemen van de bestrating, graven en voorbereiden van plantgaten, het daadwerkelijk planten van de bomen en het herstel van de bestrating;

  • c.

   De nazorg van de bomen voor een maximale duur van drie jaar;

  • d.

   De planvoorbereiding van de nieuw te planten bomen;

Artikel 6 – Uitvoering herplant

 • a.

  De besteding van bijdragen uit het herplantfonds wordt gerealiseerd in het plantseizoen (periode november tot en met maart) volgend op het tijdstip van het vellen van de boom of uiterlijk één plantseizoen later;

 • b.

  Het herplantfonds wordt beheerd door of namens het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt elk jaar vóór 15 oktober een plantlijst vast, waarin wordt aangegeven wat het totaal aan ontvangen bedragen is en waar de gemeente voornemens is bomen vanuit het herplantfonds te planten;

 • d.

  De herplant wordt uitgevoerd door of namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 – Bijdrage aan herplantfonds

 • a.

  De bijdrage aan het herplantfonds op grond van een gegeven voorschrift in een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen bedraagt € 3.000,- per te vellen boom;

 • b.

  Indien de herplant plaatsvindt naar aanleiding van het kappen van een boom zonder dat daar de benodigde omgevingsvergunning voor verstrekt is, kan een bijdrage worden opgelegd op basis van de monetaire waarde van de houtopstand zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, doch in ieder geval € 3.000,- per te vellen boom.

Artikel 8 – Slotbepaling

 • a.

  Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2016.

 • b.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Herplantfonds 2016.

 

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 18 februari 2016

 

 

de griffier, de voorzitter,