Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers en algemene voorzieningen inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo gemeente Nunspeet 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers en algemene voorzieningen inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo gemeente Nunspeet 2016
CiteertitelDeelverordening welzijn en algemene voorzieningen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers WMO 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201611-10-2017Nieuwe regeling

29-06-2016

Gemeenteblad, 5 juli 2016

03029655

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers en algemene voorzieningen inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo gemeente Nunspeet 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

Overwegende dat het gewenst is dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van welzijn van ouderen en mantelzorgers en algemene voorzieningen gericht op inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo 2015 in de gemeente Nunspeet;

Gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

Besluitenvast te stellen de volgende deelverordening:

Deelverordeningwelzijn ouderen en mantelzorgersen algemene voorzieningen inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo gemeente Nunspeet 2016

 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Wmo: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • d.

  budgetsubsidie: een vorm van jaarlijkse subsidie voor een periode van maximaal vier jaar waarbij het budget wordt ingezet om vooraf bepaalde resultaten te behalen;

 • e.

  mantelzorgers: zelfstandig wonende burgers, ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep zorg geven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg overstijgt;

 • f.

  ouderen: zelfstandig wonende 65+ers (jonge ouderen 65 tot en met 74 jaar, oude ouderen 75+) ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet;

 • g.

  algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat gericht is op maatschappelijke ondersteuning (artikel 1.1.1 Wmo).

 • h.

  maatschappelijke ondersteuning:

  • i.

   bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,

  • ii.

   ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

Artikel 2 – Vaststellen budget

De gemeenteraad stelt jaarlijks het beschikbare budget vast in de gemeentebegroting.

Artikel 3 – Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van welzijn voor ouderen en mantelzorgers of op enig andere wijze bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen in de gemeente Nunspeet.

Artikel 4 - Voorwaarden voor subsidie

 • 1.

  De gemeenteraad heeft de volgende voorkeurspartijen aangewezen voor uitvoering van activiteiten voor welzijn voor ouderen en mantelzorgers: Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet, Stichting Het Venster en Stichting Zorgcentrum Oranjehof. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het budget. De voorkeurspartijen mogen onderaannemers betrekken bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen waarvoor subsidie is verstrekt. Voor de activiteiten voor inloop en ontmoeting fungeren deze partijen als hoofdaannemer.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • a.

  de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  de aanvrager werkt met vrijwilligers;

 • c.

  de aanvrager (iedere aanvrager individueel) sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst voor welzijn ouderen en mantelzorgers. Dit is niet van toepassing voor de overige activiteiten die vallen onder deze deelverordening.

Artikel 5 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • 1.

  de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van welzijn voor ouderen en/of mantelzorgers of activiteiten op het gebied van inloop en ontmoeting in het kader van de Wmo.

 • 2.

  de aanvrager niet minstens één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief was op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 3.

  de activiteit niet past binnen het Wmo-beleid van de gemeente Nunspeet.

Hoofdstuk 2 – Budgetsubsidies welzijn ouderen en mantelzorgers en activiteiten inloop en ontmoeting

Artikel 6 – Subsidiabele activiteiten welzijn ouderen en mantelzorgers

Rechtspersonen komen in aanmerking voor een budgetsubsidie voor activiteiten voor welzijn ouderen en mantelzorgers die worden verricht op basis van resultaten en prestaties die aansluiten op onderstaande doelstellingen:

Maatschappelijk effect

 

Beleidsdoelstelling

Ouderen fysiek gezond

1

Het percentage jonge ouderen met een gezond gewicht is in 2016 toegenomen tot 50% t.o.v. 2010 (39%)

 

2

Het percentage oude ouderen met een gezond gewicht is in 2016 toegenomen tot 45% t.o.v. 2010 (40%)

 

3

Het percentage jonge ouderen dat voldoet aan de beweegnorm is in 2016 toegenomen tot 70% t.o.v. 2010 (61%)

 

4

Het percentage oude ouderen dat voldoet aan de beweegnorm is in 2016 toegenomen tot 70% t.o.v. 2010 (66%)

 

5

Het percentage jonge ouderen dat letsel heeft opgelopen door een val is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (3%)

 

6

Het percentage oude ouderen dat letsel heeft opgelopen door een val is in 2016 afgenomen tot 7% t.o.v. 2010 (10%)

 

7

In 2016 zijn ouderen in de gemeente Nunspeet geïnformeerd over het thema huiselijk geweld

Ouderen psychisch

gezond

8

Het percentage jonge ouderen dat psychisch gezond is, is in 2016 niet gedaald t.o.v. 2010 (89%)

 

9

Het percentage oude ouderen dat psychisch gezond is, is in 2016 niet gedaald t.o.v. 2010 (83%)

 

10

Het percentage jonge ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (6%)

 

11

Het percentage oude ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (5%)

Ouderen regie over eigen leven

12

Het percentage jonge ouderen dat regie heeft over het eigen leven is in 2016 toegenomen tot 90% t.o.v. 2010 (86%)

 

13

Het percentage oude ouderen dat regie heeft over het eigen leven is in 2016 toegenomen tot 88% t.o.v. 2010 (84%)

 

14

Het percentage jonge ouderen dat nooit problemen heeft met vervoer is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (90%)

 

15

Het percentage oude ouderen dat nooit problemen heeft met vervoer is in 2016 toegenomen tot 75% t.o.v. 2010 (67%)

Ouderen participeren in de samenleving

16

Het percentage jonge ouderen dat steun krijgt bij problemen is in 2016 toegenomen tot 60% t.o.v. 2010 (48%)

 

17

Het percentage oude ouderen dat steun krijgt bij problemen is in 2016 toegenomen tot 60% t.o.v. 2010 (51%)

 

18

Het percentage jonge ouderen dat tevreden is met sociale contacten is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (90%)

 

19

Het percentage oude ouderen dat tevreden is met sociale contacten is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (96%)

 

20

In 2016 zijn ouderen in de gemeente Nunspeet sociaal-cultureel betrokken

Mantelzorgers

niet overbelast

21

Het percentage mantelzorgers (65+) dat tamelijk zwaar belast tot overbelast is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (14%)

 

22

Het percentage volwassen mantelzorgers (23-65 jaar) dat tamelijk zwaar belast tot overbelast is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2008 (5%)

 

23

Zo weinig mogelijk kinderen (tot 12 jaar) verrichten mantelzorgactiviteiten (in 2009 was dit 1%)

 

24

Het percentage jongeren (12 tot en met 23 jaar) dat opgroeit met een lichamelijk, psychisch ziek of verslaafd gezinslid en die daar last van heeft is in 2015 afgenomen tot 25% ten opzichte van 2011 (33% van de jongeren die in 2011 opgroeit met zo’n gezinslid heeft daar last van)

Activiteiten inloop en ontmoeting - algemene voorziening in het kader van de Wmo

Bovenstaande activiteiten kunnen deels worden gezien als algemene voorzieningen, zoals omschreven in de wet (Wmo 2015). Er is echter ook behoefte aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. De aanvrager geeft zelf aan welke activiteiten zij inzet en hoe deze bijdragen aan de gestelde doelen ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning.

Hoofdstuk 3 – Overige bepalingen

Artikel 7 – Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 8 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2016 en vervangt de deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014.

Artikel 9 – Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening welzijn en algemene voorzieningen 2016.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 29 juni 2016.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof B. van de Weerd