Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Marktverordening gemeente Nunspeet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening gemeente Nunspeet 2017
CiteertitelMarktverordening gemeente Nunspeet 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMarktverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, lid 1 en art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2017nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad Nunspeet 48, 19 december 2017

030222389

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening gemeente Nunspeet 2017

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van 26 september 2017, nr. 030222389;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur van 16 november 2017;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de weekmarkt;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Marktverordening gemeente Nunspeet 2017

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

b.standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

c.vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

d.dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

e.standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

f.standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om standwerken;

g.vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

i.anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een vaste standplaats;

j.marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2 - Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke standplaatsen worden toegewezen als vaste standplaats en als standwerkersplaats.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximumaantal standplaatsen per branche.

 • 3.

  Het college kan bepalen dat een markt tijdelijk plaatsvindt op een andere dag, een andere tijd of een (gedeeltelijke) andere plaats.

Artikel 3 - Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen over het bepaalde in deze verordening.

Artikel 4 - Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2 – Bepalingen over vergunningen

Artikel 5 - Standplaatsvergunning

 • 1.

  Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college.

 • 2.

  Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet-tijdig beslissen) is niet van toepassing.

Artikel 6 - Vereisten

 • 1.

  Voor toewijzing van een standplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, rechtmatig in Nederland verblijft en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

 • 2.

  Een vergunninghouder moet bij aanvraag en wanneer hierom gevraagd wordt de volgende stukken overleggen:

 • a.

  een geldig bewijs van registratie bij het Centraal Registratiekantoor van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • b.

  een geldig identiteitsbewijs.

Artikel 7 - Intrekking vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

 • a.

  op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel ? van het marktreglement van de gemeente Nunspeet de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning intrekken:

 • a.

  als ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  als de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel ? genoemde vereisten.

Hoofdstuk 3 - Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8 - Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een vaste standplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, als de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan bedrog of wangedrag;

 • c.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt;

 • d.

  niet of niet-tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9 - Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkersplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats onmiddellijk verwijderen en uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, als deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan bedrog of wangedrag;

 • c.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt;

 • d.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • e.

  niet of niet-tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10 - Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen bij een overtreding als deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan bedrog of wangedrag;

 • c.

  de marktmeester belemmert in het uitoefenen van zijn functie dan wel de door de marktmeester gegeven aanwijzingen niet opvolgt;

 • d.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

Artikel 11 - Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 - Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13 - Intrekking oude regeling

De Marktverordening gemeente Nunspeet 2013 is bij inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

Artikel 14 - Overgangsbepalingen

Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Marktverordening gemeente Nunspeet 2013 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 15 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 16 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Nunspeet 2017

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering

van 30 november 2017

 

De voorzitter, De griffier,