Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening individuele inkomenstoeslag 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1 (aanhef en onderdeel b) en lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

30-11-2017

Gemeenteblad Nunspeet 46, 19 december 2017

030232817

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2017, nr. 331;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

gezien het advies van de commissie Maatschappij en Middelen van 9 november 2017;

overwegende dat het noodzakelijk is regels op te stellen over de individuele inkomenstoeslag

 

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018.

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

 • -

  peildatum: de dag waarop het recht op individuele inkomenstoeslag ontstaat, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende zich heeft gemeld om individuele inkomenstoeslag aan te vragen;

 • -

  referteperiode: periode van drie jaar voorafgaand aan de peildatum;

 • -

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5 onderdeel c Participatiewet.

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een belanghebbende komt in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag als gedurende de periode van drie jaar voorafgaand aan het verzoek het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de in die periode toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Beperking doelgroep

Uitgesloten van het recht op een individuele inkomenstoeslag zijn:

 • 1.

  Een belanghebbende die tijdens de referteperiode recht heeft of heeft gehad op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft of heeft gehad op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten heeft geen recht op een individuele inkomenstoeslag;

 • 2.

  Een belanghebbende aan wie in de laatste 12 maanden van de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting, en er hierdoor arbeidskansen zijn gemist, heeft geen recht op een individuele inkomenstoeslag.

Artikel 5. Hoogte individuele inkomenstoeslag

 • 1.

  Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   Voor gehuwden: 40% van de bijstandsnorm voor gehuwden;

  • b.

   Voor alleenstaande ouders: 35% van de bijstandsnorm voor gehuwden;

  • c.

   Voor alleenstaanden: 30% van de bijstandsnorm voor gehuwden.

 • 2.

  Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zouden gelden.

 • 3.

  Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de verzoekdatum bepalend.

Artikel 6. Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Nunspeet 2018’.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Nunspeet 2015.

 

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 30 november 2017,

 

de griffier, de voorzitter,