Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Paspoortwet, art. 2, lid 2 en art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

21-12-2017

Gemeenteblad Nunspeet 49, 22 december 2017

337

Tekst van de regeling

Intitulé

De gemeenteraad van Nunspeet in zijn openbare vergadering van 21 december 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag

de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (ne-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. jaar

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (ne-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar

de periode van 1 januari tot en met 31 december;

Artikel 2 – Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 – Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 – Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen:

 • a.

  van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging en andere periodieke uitkeringen ten laste van de Staat, provinciën, gemeente, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

 • d.

  tot uitreiking van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting tegenover de gemeente;

 • e.

  van stukken en legalisatie van handtekeningen betreffende militaire zaken;

 • f.

  tot uitreiking van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

 • g.

  van vergunningen tot het houden van collecten.

Artikel 5 – Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges worden verhoogd met portokosten als de stukken per post moeten worden toegezonden, dan wel bescheiden van derden moeten worden opgevraagd. De portokosten worden berekend naar de tarieven opgenomen in onderdeel 1.18.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 4.

  De in de tarieventabel bedoelde legesplichtige dienstverlening kan ook op verzoek van de aanvrager digitaal worden verstrekt voor dezelfde tarieven als vermeld in de tarieventabel.

Artikel 6 – Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 – Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling of langs digitale weg wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 – Leges bij abonnement over gedeelten van het kalenderjaar

Als voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kalenderjaar verschuldigde jaartarief als er in dat kalenderjaar na de datum van de aanvraag nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 – Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Als voor een dienst een abonnement is afgesloten, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de mededeling van de beëindiging nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 – Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek zoals bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Legesverordening 2017' van 22 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De in artikel 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde UAV 2012 en NEN 2699, uitgave 2013 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis te Nunspeet.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2018'.

   

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 21 december 2017,

 

de griffier, de voorzitter,