Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Bevoegdhedenbesluit Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit Nunspeet
CiteertitelBevoegdhedenbesluit Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBevoegdhedenbesluit mandaat, volmacht en machtiging
Externe bijlagentoelichting Bevoegdhedenregister per 1 januari 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201816-07-2018Bevoegdhedenbesluit Nunspeet

09-07-2018

gmb-2018-153713

030233000

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit Nunspeet

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft, gelet op de artikelen 59a, 171 van de Gemeentewet, de artikelen 10:1 tot en met 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T E N:

I. de uitoefening van de in de bij dit besluit behorende bevoegdheden, met inbegrip van de ondertekening van stukken, op te dragen aan de genoemde functionarissen en daarop de vermelde specifieke bepa­lingen alsmede de onder punt IV van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren;

II. in te trekken “Mandaatregeling 2015”;

III. vast te stellen “Bevoegdhedenbesluit Nunspeet”;

IV. ten aanzien van de uitoefening van de onder punt I. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de volgende algemene bepalingen vast te stel­len:

 

Artikel 1 Begrippenlijst

 • 1.

  afdelingshoofd:

 • 2.

  bestuursorgaan: het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar of de leerplichtambtenaar van de gemeente Nunspeet;

 • 3.

  bevoegdheid: mandaat, volmacht of machtiging

 • 4.

  bevoegdhedenregister:

 • 5.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

 • 6.

  gemandateerde: degene, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen;

 • 7.

  machtiging: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 8.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • 9.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat het mandaat verleent;

 • 10.

  medewerker/functionaris: iedere medewerker die werkt in

 • 11

  teamleider: zie ‘afdelingshoofd’

 • 12

  teamcoördinator: medewerker zonder leidinggevende bevoegdheden, met een coördinerende taak ten aanzien van een bepaald team onder aansturing van een afdelingshoofd, die werkt in dienst of in opdracht van de gemeente Nunspeet en die uit hoofde van zijn of haar functie of opdracht wordt geacht belast te zijn met de uitvoering van de in het bevoegdhedenregister beschreven taak ten aanzien van de afdeling/het team waarin hij/zij werkzaam is;

 • 13

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2 Verlening van bevoegdheden

 

 • 1

  Overeenkomstig de bij dit besluit behorende bevoegdhedenregister wordt aan de daarin genoemde functionarissen, met inachtneming van de daarin gegeven instructies verleend:

  a. mandaat om besluiten te nemen,

  b. volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten,

  c. volmacht ter ondertekening en

  d. machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaat rechtelijke rechtshandeling zijn.

   

 • 2

  De bevoegdheid tot het verrichten van eenvoudige correspondentie wordt opgedragen aan alle ambtelijke functionarissen, voor zover een relatie hebbend met hun functie en geen nieuwe rechtsgevolgen inhoudende.

   

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Een verleend mandaat omvat, onverminderd het bepaalde in artikel 5 van dit besluit:

a. het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin;

b. het ondertekenen van besluiten;

c. het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

d. het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

e. verdagen en/of uitstellen;

f. verzoeken tot kosteloze advisering aan derden;

g. verzoeken tot kosteloze advisering aan derden;

h. het stellen van nadere voorwaarden;

i. het toekennen van bedragen in termijnen;

j. het toekennen van voorschotten;

k. het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

l. het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

m. alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 

Artikel 4 Wet- en regelgeving

 

 • 1

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden toepasselijke wettelijke regelingen, beleidsregels, aanwijzingen, circulaires, richtlijnen alsmede de bij dit besluit behorende bijlagen in acht genomen. De bevoegdheden worden geacht te zijn gewijzigd of vervallen voor zoveel en op het tijdstip dat de wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd, ingetrokken of vervallen.

   

 • 2

  Bij de uitoefening van bevoegdheden waaraan financiële consequenties verbonden zijn, geldt de bevoegdheid slechts voor zover in de begroting is voorzien en het binnen het budget valt.

   

Artikel 5 Besluitvorming voorbehouden aan bestuursorgaan

Burgemeester en wethouders en de burgemeester houden de besluitvorming aan zich in de volgende situaties:

 

 • 1.

  indien het besluit leidt tot strijdigheid met (de doelstellingen van) het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

 • 2.

  indien het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden;

 • 3.

  indien het de afdoening van een zaak betreft, waarvan de verwachting bestaat dat de zaak politiek, bestuurlijk en/of maatschappelijk gevoelig ligt of aanzienlijke

 • 4.

  indien het uit een oogpunt van representatie van de gemeente of het bestuursorgaan gewenst is;

 • 5.

  indien een portefeuillehouder de wens daartoe te kennen geeft;

 • 6.

  indien vooraf advies gevraagd moet worden van een wettelijk voorgeschreven instantie en het advies afwijkt van de deskundige inschatting en beoordeling van de mandataris;

 • 7.

  indien het de afdoening van een zaak betreft, ten aanzien waarvan gebleken is dat de standpunten van de portefeuillehouder en de mandataris uiteenlopen;

 • 8.

  indien het over een aangelegenheid gaat, die betrekking heeft op de mandataris zelf of een hiërarchisch boven of onder hem geplaatste ambtenaar.

Artikel 6 Vervanging

  • 1.

   Bij afwezigheid worden medewerkers vervangen door hun afdelingshoofd of teamleider.

  • 2.

   Bij afwezigheid van een afdelingshoofd of teamleider wordt hij/zij vervangen door een directielid.

  • 3.

   Bij afwezigheid kunnen de directieleden elkaar vervangen. Bij afwezigheid van de directie wijst de directie een vervanger aan.

  • 4.

   Indien een bevoegdheid voortvloeiende uit de CAR-UWO aan de directie is gemandateerd geldt dat bij afwezigheid van de mandataris voor een periode van meer dan vijf aaneengesloten werkdagen de loco-secretaris als vervanger optreedt. Bij afwezigheid van de loco-secretaris zal de directie een vervanger aanwijzen.

   

Artikel 7 Ondertekening

 

 • 1.

  Besluiten die in mandaat namens een gemeentelijke orgaan worden genomen, worden als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

  namens hen,

  (handtekening functionaris)

  (naam functionaris)

  (functie/afdeling mandataris)

 • 2.

  Voor zover het betreft de bevoegdheid van de burgemeester, is het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing, waarbij voor de woorden "het college van burgemeester en wethouders" dient te worden gelezen "de burgemeester" en in plaats van “namens hen” dient te worden gelezen “namens hem”.

 • 3.

  Stukken waarin de gemeente als rechtspersoon wordt vertegenwoordigd, worden als volgt ondertekend:

  Gemeente Nunspeet,

   

  (handtekening functionaris)

  (naam functionaris)

   

Artikel 8 Overeenstemming verdeling bevoegdheid

 

 • 1.

  Indien een voorgenomen besluit meer dan één afdeling of team aangaat, dient overeenstemming te bestaan over de wijze van afdoening.

 • 2.

  Bij ontbreken van overeenstemming legt de gemandateerde de zaak ter besluitvorming voor aan de directie, inclusief de van elkaar afwijkende standpunten.

   

Artikel 9 Controle

De leidinggevende controleert regelmatig de onder zijn leiding in mandaat genomen besluiten bij wijze van steekproef. Dit kan zowel vooraf als achteraf plaatsvinden. Bij de controle zal in ieder geval de rechtmatigheid en doelmatigheid gecontroleerd worden, als ook of de in mandaat genomen besluiten passen binnen de gestelde beleidskaders.

 

Artikel 10 Slotbepaling

 

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als Bevoegdhedenbesluit Nunspeet;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 16 juli 2018 en vervangt het besluit van 1 december 2017.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

Namens deze,

A. Heijkamp

Secretaris

B. van de Weerd

Burgemeester