Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Nadere regels voor het plaatsen van aankondigingsborden en het aanbrengen van spandoeken in de gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het plaatsen van aankondigingsborden en het aanbrengen van spandoeken in de gemeente Nunspeet
CiteertitelNadere regels aankondigingsborden en spandoeken gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpNadere regels aankondigingsborden en spandoeken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2019-6475

030247165

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van aankondigingsborden en het aanbrengen van spandoeken in de gemeente Nunspeet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet, gelet op het bepaalde in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet, besluit vast te stellen: Nadere regels voor het plaatsen van aankondigingsborden en het aanbrengen van spandoeken in de gemeente Nunspeet.

 

Overwegingen

Met deze nadere regels wordt zorg gedragen voor een optimale bruikbaarheid, aanzien en veiligheid van de weg. Belanghebbenden wordt de gelegenheid geboden om op een ordentelijke wijze reclame te maken voor activiteiten of evenementen via sandwichborden en spandoeken.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. aankondigingsborden: een sandwichbord bestaande uit twee borden en driehoeksborden bestaande uit drie borden die in de vorm van een driehoek staan.

b. APV: Algemene Plaatselijke Verordening

 

Artikel 2 Vergunning

1. Het plaatsen van aankondigingsborden en spandoeken is uitsluitend toegestaan ten behoeve van alle activiteiten en evenementen die plaatsvinden in de gemeente Nunspeet en voor landelijke ideële en voor charitatieve doelen.

2. Een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV kan niet eerder worden aangevraagd dan drie maanden en niet later dan drie weken voorafgaand aan het evenement of activiteit van de aankondiging.

3. Een vergunning wordt verleend voor maximaal tien aaneengesloten dagen voorafgaand aan het evenement of activiteit.

4. Vergunningverlening geschiedt op chronologische volgorde van binnenkomst van ingediende aanvragen.

5. Er geldt een maximaal aantal van drie vergunningen per periode. Vergunningaanvragen die na het verlenen van het maximaal aantal vergunningen binnenkomen, worden geweigerd.

6. Er geldt een maximaal aantal van zes vergunningen per periode op locaties waar een houtenframe geplaatst is. Drie vergunningen worden verleend ten behoeve van het plaatsen van aankondigingsborden en drie vergunningen worden verleend voor het aanbrengen van spandoeken in het houtenframe.

 

Artikel 3 Doorlopende vergunning voor aankondigingsborden

1. De Stichting Veluvine Cultuur Nunspeet kan, gelet op het grote aantal evenementen dat zij jaarlijks organiseert, een doorlopende vergunning aanvragen voor aankondigingsborden voor de duur van maximaal één jaar.

2. Op een doorlopende vergunning zijn artikel 2 lid 2 t/m 6 van deze nadere regels niet van toepassing.

3. De doorlopende vergunning wordt verleend naast het maximaal aantal toegestane vergunningen genoemd in deze nadere regels en de bijlage.

4. De aankondigingsborden worden de dag na afloop van de vergunningstermijn verwijderd. Valt deze dag op een zondag of erkende feestdag, dan worden de aankondigingsborden en spandoeken uiterlijk de dag erna voor 11:00 uur verwijderd.

 

Artikel 4 Voorwaarden plaatsen aankondigingsborden en spandoeken

1. Plaatsing geschiedt slechts binnen de bebouwde kom op locaties zoals aangeduid in de bijlage.

2. De aankondigingsborden en spandoeken mogen geen gevaar, schade of hinder opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare weg en voor personen. De aankondigingsborden en spandoeken vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare weg.

3. Plaatsing geschiedt op minimaal 50 meter afstand van een kruising, T-splitsing, voetgangersoversteekplaats of rotonde in verband met de verkeersveiligheid.

4. Plaatsing geschiedt niet over de rijbaan of fiets- en voetpad en niet aan bomen.

5. Bij plaatsing op of nabij een voetpad is een vrije doorgang op dat voetpad vrijgehouden van ten minste 1,50 meter breed.

6. De aankondigingsborden en spandoeken worden de dag na het evenement verwijderd. Valt deze dag op een zondag of erkende feestdag, dan worden de aankondigingsborden en spandoeken uiterlijk de dag erna voor 11:00 uur verwijderd.

 

Artikel 5 Voorschriften voor het plaatsen van aankondigingsborden

1. Het maximaal toegestane formaat is 118,9 x 84,1 cm (A0-formaat) exclusief de buitenmaten van het aankondigingsbord.

2. Een vergunninghouder mag per evenement of activiteit maximaal één bord plaatsen per locatie, tenzij anders is bepaald in deze nadere regels of de bijhorende bijlage.

 

Artikel 6 Voorschriften voor het plaatsen van spandoeken

1. Het maximaal toegestane formaat is 2,50 x 0,80 cm.

2. Indien op één van de onderstaande locaties een spandoekenframe staat, mag er alleen een spandoek in dat frame geplaatst worden. Aanbrengen van losse spandoeken is op die locatie niet toegestaan.

3. Spandoeken worden op dranghekken geplaatst, behalve in het geval van het voorgaande lid.

 

Artikel 7 Handhaving

1. Wanneer er aankondigingsborden of spandoeken in strijd met deze nadere regels zijn geplaatst, ontvangt de overtreder een waarschuwing om de aankondigingsborden of spandoeken binnen een zo kort mogelijke termijn, in ieder geval binnen 24 uur, te verwijderen of in overeenstemming te brengen met de vergunning.

2. Als aan het onder lid 1 van dit artikel genoemde verzoek niet (tijdig) wordt voldaan of als de voorwerpen gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren, worden de aankondigingsborden of spandoeken door de gemeente verwijderd of er wordt een handhavingsprocedure gestart.

 

Artikel 8 Overgangsregeling

1. Voor vergunningen die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regels, blijven de voorwaarden gelden zoals opgenomen in die vergunning.

2. Indien vóór inwerkingtreding van deze nadere regels een aanvraag om vergunning voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden is ingediend waarop nog niet is beslist, worden daarop deze nadere regels toegepast.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: ‘Nadere regels aankondigingsborden en spandoeken gemeente Nunspeet’.

 

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet op 17 december 2018,

de secretaris, de burgemeester,

A. Heijkamp B. van der Weerd 

Bijlage behorende bij ‘Nadere regels aankondigingsborden en spandoeken gemeente Nunspeet’.

 

Toegestane locaties voor het plaatsen van aankondigingsborden

 

Nunspeet

Maximaal tien aankondigingsborden per evenement. U kunt kiezen uit onderstaande locaties, maximaal drie aankondigingsborden per wegvak. Met een wegvak wordt bedoeld: linker- of rechterkant van de weg zodat het bord voor beide rijrichtingen te zien is.

1. Elburgerweg: tussen de rotonde Waterweg en de rotonde bij Nestlé;

2. Oenenburgweg: geheel;

3. F.A. Molijnlaan: tussen de rotonde Laan en T- splitsing Spoorlaan;

4. Eperweg: tussen T-splitsing Veldweg en T-splitsing Albertlaan Voor plaatsing bij het kruispunt Eperweg/Albertlaan geldt een afstand van 100 meter vanaf de kruising;

5. Industrieweg/Kienschulpenweg: tussen T-splitsing Nijverheidsweg en rotonde Harderwijkerweg.

 

Hulshorst

Maximaal twee aankondigingsborden per evenement. Een organisatie mag per evenement twee aankondigingsborden plaatsen. Maximaal één bord per wegvak.

1. Harderwijkerweg

 

Vierhouten

Maximaal één bord per eve¬nement.

1. Ganzenakkers;

2. Nunspeterweg.

 

Elspeet

Maximaal drie aankondigingsborden per evenement. Een organisatie mag per evenement op twee van de vijf locaties aankondigingsborden plaatsen.

1. Nachtegaalweg;

2. Staverdenseweg;

3. Uddelerweg;

4. Vierhouterweg;

5. Nunspeterweg.

 

 

Toegestane locaties voor het aanbrengen van spandoeken

 

Nunspeet

Maximaal vier spandoeken per evenement.

1. Elburgerweg: komend vanaf Elburg rechterzijde van het fietspad ter hoogte van het kombord;

4. Eperweg: komend vanaf Epe aan de rechterzijde van het fietspad ter hoogte van de parkeerhaven met informatievoorziening. Voor plaatsing bij het kruispunt Eperweg/Albertlaan geldt een afstand van 100 meter vanaf de kruising;

2. Elspeterweg: komend vanaf de A28 rechterzijde tussen de rijbaan en het fietspad.

Let op: niet in het gedeelte tussen het Transferium en de spoorlijn;

3. Harderwijkerweg: komend vanaf Harderwijk aan de rechterzijde van het fietspad ter hoogte van de parkeerhaven met informatievoorziening.

 

 

 

 

Hulshorst

Maximaal twee spandoeken per evenement.

1. Harderwijkerweg: komend vanaf Nunspeet aan de rechterzijde van het fietspad ter hoogte van de Bredeweg;

2. Harderwijkerweg: komend vanaf Harderwijk aan de rechterzijde van het fietspad.

 

Vierhouten

Maximaal één spandoek per evenement.

1. Nunspeterweg: aan de rechterzijde tussen de rijbaan en het fietspad voor het kombord.

 

Elspeet

Maximaal twee spandoeken per evenement.

1. Nachtegaalweg: komend vanaf Nun¬speet aan de rechterzijde;

2. Uddelerweg: komend vanaf Uddel aan de rechterzijde.