Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Kaders Burgerfonds vitale kernen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKaders Burgerfonds vitale kernen
CiteertitelBurgerfonds vitale kernen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBurgerfonds

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201901-12-2019Nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-308139

030278711

Tekst van de regeling

Intitulé

Kaders Burgerfonds vitale kernen

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders ambieert een ondersteuning van het wijk- en kern-gericht werken ‘in een co creatie en samenwerking met inwoners’ door o.a. het instellen van een Burgerfonds ‘vitale kernen’. Door verschillende vertegenwoordigers vanuit de Nunspeetse samenleving, waaronder afvaardigingen van dorps- en buurtverenigingen, wordt uitvoering gegeven aan de kaders en uitgangspunten van het burgerfonds.

 

 

 

Uitgangspunt

Het Burgerfonds vitale kernen is in 2015 ingesteld voor lokale burgerinitiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale samenhang van onze samenleving. Deze zogenaamde ‘doe-democratie’ leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. De gemeente kent hierin een bescheiden rol door het scheppen van voorwaarden en het (financieel) stimuleren van lokale initiatieven.

 

Begrip kernen

Met het burgerfonds hebben wij specifiek lokale burgerinitiatieven vanuit de (kleine) kernen voor ogen. Met vitale kernen werden bij de instelling van het burgerfonds de kernen Elspeet, Vierhouten en Hulshorst bedoeld. Op verzoek van de raadscommissie Algemeen bestuur is met ingang van 1 januari 2018 ook de kern Nunspeet aangesloten bij het burgerfonds.

 

Toekenningscriteria

Om in aanmerking te komen voor toekenning van een aanvraag moet deze voldoen aan minimaal twee van de volgende criteria:

a. aanvragen beogen het maatschappelijk belang en hebben een stimulerend effect voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in de desbetreffende kern of wijk;

b. aanvragen betreffen plannen die een gezonde leefstijl in de desbetreffende kern of wijk bevorderen;

c. aanvragen betreffen plannen die aanvullend zijn op een huidig activiteitenaanbod van bijvoorbeeld het bestaande verenigingsleven en/of vernieuwend zijn;

d. aanvragen zijn gericht op cofinanciering door burgers of bedrijfsleven, waardoor het plan een breed draagvlak onder inwoners (van de desbetreffende kern of wijk in) de gemeente Nunspeet krijgt;

 

en;

 

om in aanmerking te komen voor toekenning van een aanvraag moet deze voldoen aan alle hieronder genoemde criteria:

a. aanvragen moeten worden ingediend via het daartoe bestemde aanvraagformulier dat volledig ingevuld dient te worden en voorzien te zijn van een realistische sluitende begroting;

b. aanvragen nemen bestaande wet- en regelgeving in acht/voldoen aan de vergunningsvereisten als voor de plannen een vergunning vereist is;

c. aanvragen worden (voor zover mogelijk) ingediend in samenwerking en afstemming met de desbetreffende dorps- of buurtvereniging of het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet;

d. aanvragen hebben aandacht voor inbedding/borging voor de toekomst.

Afwijzingscriteria

Criteria die leiden tot een afwijzing of niet in behandeling nemen van een aanvraag voor een bijdrage uit het burgerfonds;

a. de begroting van de aanvraag bestaat voor meer dan 20% uit horeca-uitgaven;

b. aanvragen voldoen niet aan de hiervoor genoemde toekenningscriteria;

c. aanvragen hebben geen duidelijk maatschappelijk doel of algemeen belang;

d. aanvragen vallen in zijn geheel onder reguliere lokale subsidiemogelijkheden;

e. onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen;

f. aanvragen nemen de bestaande wet- en regelgeving niet in acht of zijn vergunning gebonden en voldoen niet aan de geldende vergunningseisen op basis van de bestaande wet- en regelgeving;

g. als en voor zover met het toekennen van een bijdrage vanuit het burgerfonds het beschikbare budget wordt overschreden.

 

Aanvragen

Aanvragen moeten worden ingediend bij de gemeente Nunspeet, afdeling Bestuur en Maatschappij, via het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat volledig moet worden ingevuld en zijn voorzien van een realistische sluitende begroting Dit formulier is beschikbaar via www.nunspeet.nl, de dorps-/buurtverenigingen en het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. Aanvragen worden (voor zover mogelijk) ingediend in samenwerking en afstemming met de desbetreffende dorps- of buurtvereniging of het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. Voor ondersteuning bij het indienen van de aanvraag/invullen van het aanvraagformulier kan ook op deze verenigingen of het servicepunt een beroep worden gedaan.

 

Besluit op aanvragen

 Aanvragen kunnen worden ingediend voor bijdragen vanaf € 50,--.

 Aanvragen worden ambtelijk getoetst.

 Het toekennen, weigeren, intrekken, vaststellen, verrekenen en terugvorderen van een bijdrage is gemandateerd aan het afdelingshoofd of de teamleider van de/het desbetreffend(e) afdeling/team.

 Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor een bijdrage in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning het beschikbare budget wordt overschreden.

 

Financiën

Het Burgerfonds vitale kernen gaat uit van een beschikbaar totaalbudget van € 25.000,-- per jaar, met de toevoeging dat het ‘restant’ van een kalenderjaar mag worden overgeheveld naar het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Verantwoording en evaluatie

Het college van burgemeester en wethouders ontvangt jaarlijks in het eerste kwartaal ter kennisname een rapportage van de ingediende aanvragen en verantwoordingen en het (openstaande) budget. Deze rapportage wordt door het college ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie Algemeen Bestuur en de dorps- en buurtverenigingen. De rapportage biedt het college tegelijkertijd de gelegenheid om de genoemde criteria, werkwijze en systematiek van het burger-fonds te evalueren.

Over aanvragen voor een bijdrage van maximaal € 2.000,-- wordt geen verantwoording geëist, maar worden aanvragers verzocht om (niet verplicht) terug te koppelen hoe het initiatief is verlopen en beeldmateriaal te delen. Toegekende aanvragen voor een bijdrage boven de € 2.000,-- worden voorzien van een realistische verantwoordingstermijn (uiterlijk een jaar na de start van het initiatief). Deze verantwoording dient te bestaan uit een kort tekstueel verslag, een overzicht van inkomsten en uitgaven en, zo mogelijk, beeldmateriaal.

 

Wijzigingen van criteria, systematiek en werkwijze burgerfonds

Eventuele wijzigingen in de criteria, systematiek en werkwijze van het burgerfonds moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Naamgeving

Het fonds draagt de naam ‘Burgerfonds vitale kernen’ met de toevoeging ‘voor burgerinitiatieven gericht op leefbaarheid en sociale samenhang in de kernen Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten’.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

A. Heijkamp B. van de Weerd