Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020
CiteertitelVerordening Marktgeld 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening Marktgeld 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2020-1978

030283728

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

De gemeenteraad van Nunspeet in zijn openbare vergadering van 19 december 2019;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

 

 

 

Artikel 1 – Belastbaar feit

In deze gemeente wordt onder de naam 'marktgeld' een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd.

 

Artikel 2 – Maatstaf van heffing

1. Het marktgeld wordt per marktdag geheven.

2. Het marktgeld wordt op aanvraag van de belastingplichtige geheven over belastingtijdvakken die samenvallen met kalenderkwartalen.

 

Artikel 3 – Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een standplaats inneemt.

 

Artikel 4 – Belastinggrondslag

1. Het marktgeld wordt geheven naar de toegewezen verkoop- en opslagoppervlakte van een standplaats.

2. Een gedeelte van een eenheid wordt als een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 5 – Tarief

Het marktgeld bedraagt per m²:

a. voor een marktdag of gedeelte daarvan € 0,67

b. voor een belastingtijdvak, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid € 6,50

 

Artikel 6 – Wijze van heffing

1. Het marktgeld, zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, wordt geheven door middel van een genummerde kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

2. Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

 

Artikel 7 – Tijdstip van verschuldigdheid en van betaling

1. Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel a, is verschuldigd op het moment dat de standplaats wordt ingenomen en moet worden betaald op het moment van uitreiking van de kennisgeving.

2. Het marktgeld zoals bedoeld in artikel 5, onderdeel b, is verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak en moet worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 

Artikel 8 – Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'Verordening marktgeld 2019’ van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2020.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening marktgeld 2020'.

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld ter openbare vergadering

19 december 2019,

de griffier, de voorzitter,