Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019
CiteertitelDeelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpDeelverordening sociale samenhang en leefbaarheid 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-202001-11-2019nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2020-3028

030282919

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Nunspeet, gelet op artikel 2, lid 1 en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2019; besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

a. Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2019 of de versie die nadien is vastgesteld;

b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

c. dorpskern: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet of Vierhouten;

d. horecakosten: kosten voor koffie/thee/frisdrank die gemaakt worden voor de deelnemers tijdens de activiteiten van de organisatie en onlosmakelijk met de aard van de activiteit verbonden zijn;

e. incidentele subsidie: een subsidie die wordt verleend voor eenmalige activiteiten, die worden gestart in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor de daaropvolgende jaren;

f. leefbaarheid: de sociale aspecten die inwoners ervaren binnen hun omgeving en in de nabijheid van hun omgeving die ervoor zorgen dat de desbetreffende buurt/wijk of de desbetreffende gemeenschap aantrekkelijk en/of geschikt is om er te wonen;

g. overheadkosten: kosten die gemaakt worden voor de organisatie en die niet rechtstreeks ten goede komen aan activiteiten voor de doelgroep, zijnde kantoorhuurkosten en coördinatiekosten;

h. sociale samenhang: verbindingen tussen inwoners vanuit verschillende groepen in de samenleving in de vorm van sociale netwerken en/of contact en ontmoeting en/of wederzijdse hulprelaties en/of gezamenlijke activiteiten in de buurt;

i. semiprofessionele organisatie: een organisatie met beperkte salarisverplichtingen die voor de uitvoering van activiteiten gebruikmaakt van vrijwilligers;

j. vrijwilligersorganisatie: een organisatie die bestaat uit vrijwilligers en geen salarisverplichtingen heeft;

k. wijken/buurten: minimaal vier aan elkaar grenzende straten in een dorpskern;

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. De activiteiten worden door vrijwilligers in de gemeente Nunspeet uitgevoerd ;

2. De activiteiten dragen minimaal bij aan één van de onderstaande doelen:

a. de maatschappelijke participatie van inwoners;

b. de zelfredzaamheid en/of samenredzaamheid van inwoners;

c. de formele en informele netwerken en contacten van inwoners; en/of

d. de fysieke en mentale gezondheid van inwoners.

3. De activiteiten zijn gericht op inwoners van de gemeente Nunspeet:

a. die de taal onvoldoende machtig zijn;

b. die geen werk of beperkte financiële middelen hebben;

c. die weinig of geen sociaal netwerk hebben;

d. die niet geheel op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving;

e. met een fysieke, zintuigelijke of verstandelijke beperking;

f. met psychosociale of psychische problematiek; en/of

g. met een psychiatrische of somatische aandoening.

 

Artikel 3 Subsidieontvangers

1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen, zijnde een semiprofessionele organisatie die vrijwilligers inzet of een vrijwilligersorganisatie, die zich ten doel stellen zonder winstoogmerk, activiteiten voor inwoners van de gemeente Nunspeet te verrichten in de gemeente Nunspeet gericht op het versterken van de sociale samenhang en leefbaarheid.

2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon, of diens rechtsvoorganger, welke gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd actief is op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd

 

Artikel 4 Subsidieplafond

1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad in de gemeentebegroting.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van ontvangst bepalend is.

3. Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning het subsidieplafond wordt bereikt.

 

Artikel 5 Aanvraag

1. De aanvraag wordt gedaan door het Aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid in te dienen bij het college.

2. Op grond van deze deelverordening kunnen incidentele en jaarlijkse subsidies worden aangevraagd. Er worden geen meerjaren subsidies verleend.

3. Een aanvrager kan één keer per kalenderjaar subsidie aanvragen.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en de Awb wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

a. niet aan de voorwaarden in deze deelverordening is voldaan;

b. activiteiten geen aantoonbare bijdrage leveren aan de versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid voor inwoners van de gemeente Nunspeet;

c. voor activiteiten of onderdelen van activiteiten een separate lokale (subsidie)regeling bestaat waarop een beroep kan worden gedaan of reeds wordt gedaan.

 

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

1. In aanmerking voor subsidie komen:

 directe kosten voor uitvoering van activiteiten; overheadkosten komen niet voor subsidie in aanmerking;

 horecakosten die gemaakt worden voor de deelnemers tijdens de activiteiten van de organisatie, op voorwaarde dat deze kosten onlosmakelijk met de aard van de activiteit verbonden zijn, tot een maximaalbedrag van € 200,-- per aanvraag.

2. De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-- per aanvraag.

3. De te verlenen subsidie voor (semiprofessionele) vrijwilligersorganisaties bedraagt maximaal € 7.500,-- per aanvraag indien het college van oordeel is dat de zwaarte, het grote bereik en de complexiteit van de activiteiten dit vereisen.

 

 

Hoofdstuk 2 – Jaarlijkse subsidie buurt-, wijk- en dorpsverenigingen

 

 

Artikel 8 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn gericht op alle inwoners in de eigen kern of in een van de wijken of buurten van Nunspeet en voldoen in ieder geval aan minimaal vijf van de onderstaande doelen. De activiteiten dragen bij aan het:

a. stimuleren van de sociale samenhang en leefbaarheid in de eigen kern, wijk, buurt;

b. behartigen van de belangen van inwoners;

c. verbinden en ontmoeten van inwoners;

d. versterken van de zelf- en of samenredzaamheid van inwoners;

e. stimuleren van een gezonde leefstijl van inwoners;

f. stimuleren van sportparticipatie van inwoners;

g. samenwerking tussen organisaties onderling en daarbuiten;

h. stimuleren van vrijwillige inzet van inwoners; en/of

i. stimuleren van het meedoen in de samenleving voor iedereen (inclusieve samenleving).

 

Artikel 9 Subsidieontvangers

1. Subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen uit de desbetreffende dorpskern of wijk in Nunspeet die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon, of diens rechtsvoorganger, welke gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd in de eigen kern of in een van de wijken van Nunspeet actief is op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3. De rechtspersoon moet per jaar minimaal vijf activiteiten of bijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de eigen kern, wijk of buurt.

 

Artikel 10 Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door het Aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid ‘Buurt-, wijk- en dorpsverenigingen’ in te dienen bij het college.

 

Artikel 11 Hoogte subsidie

Per dorpskern zijn maximaal de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

- Nunspeet € 2.000,--

- Elspeet € 2.000,--

- Hulshorst € 1.500,--

- Vierhouten € 1.500,--

 

Hoofdstuk 3 – Jaarlijkse subsidie Oranjeverenigingen

 

 

Artikel 12 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten die zijn gericht op de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag in de eigen dorpskern, waarbij in de programmering specifiek aandacht is voor (groeps)activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, (groeps)activiteiten voor jeugd van 13 tot en met 17 jaar en activiteiten voor volwassenen.

 

Artikel 13 Subsidieontvangers

1. Subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en stichtingen uit de desbetreffende dorpskern of wijk in Nunspeet die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. De aanvrager, of diens rechtsvoorganger, is gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de gemeente Nunspeet actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

3. De subsidie voor genoemde activiteiten wordt verstrekt aan één rechtspersoon per dorpskern in de gemeente Nunspeet.

Artikel 14 Aanvraag

De aanvraag wordt gedaan door het Aanvraagformulier subsidie sociale samenhang en leefbaarheid ‘Oranjeverenigingen’ in te dienen bij het college.

 

Artikel 15 Hoogte van de subsidie

Per dorpskern zijn maximaal de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

- Nunspeet € 6.000,--

- Elspeet € 1.500,--

- Hulshorst € 1.000,--

- Vierhouten € 500,--

 

Hoofdstuk 4 – Overige bepalingen

 

 

Artikel 16 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op de het belang van de aanvrager of subsidieontvanger het leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Artikel 17 Overgangs- en slotbepalingen

1. Deze deelverordening treedt in werking op 1 november 2019.

2. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze verordening en betrekking hebben op een subsidietijdvak na de inwerkingtreding en waarop voor de inwerkingtreding nog niet is beslist, is deze verordening van toepassing.

3. Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019.

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 5 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp B. van de Weerd