Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening Handhaving Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Handhaving Wet investeren in jongeren
CiteertitelVerordening Handhaving Wet investeren in jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet investeren in jongeren, art. 12

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201101-01-2011Nieuwe regeling

07-06-2011

Nuth & Omstreken, 20-07-2011

FLO/2011/664

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Handhaving Wet investeren in jongeren

De raad van de gemeente Nuth,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2011,

 

gezien het advies van het RTG van 26 mei 2011,

 

gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Wet investeren in jongeren;

 

BESLUIT:

vast te stellen: de "Verordening Handhaving Wet investeren in jongeren".

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  a) de wet: de Wet investeren in Jongeren;

  b) handhaving: alle activiteiten gericht op de naleving van wet- en regelgeving;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Artikel 2 Algemeen

Het college draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

Artikel 3 Uitgangspunten handhaving

Het college hanteert met betrekking tot de handhaving van wet- en regelgeving de volgende uitgangspunten:

 • a)

  Misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale wetgeving alsmede het ten onrechte ontvangen van gemeentelijke uitkeringen is onaanvaardbaar en zal te allen tijde worden bestreden;

 • b)

  Het geheel van maatregelen, acties en regelgeving om het misbruik en het oneigenlijk gebruik van de wet alsmede het ten onrechte ontvangen van bijstand te bestrijden is niet punitief bedoeld, maar is gericht op een spontane naleving van de inlichtingenverplichting.

Artikel 4 Handhavingsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking;

 • een gemeentelijke visie op handhaving;

 • aanpak preventiebeleid;

 • aanpak repressiebeleid.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening Handhaving Wet investeren in jongeren" treedt in werking met ingang van 1 januari 2011

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Handhaving Wet investeren in jongeren".

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juni 2011,

De Griffier, De Voorzitter,

 

ALGEMENE TOELICHTING

 

Uitgangspunt voor handhaving is het ‘Handhavingsplan. In het

handhavingsplan is immers weergegeven hoe de gemeente denkt zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan handhaving van de bestaande wet- en regelgeving.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Hieronder de artikelen die nadere toelichting behoeven.

De overige artikelen hoeven geen toelichting.

 

Artikel 2

Hoewel de wettelijke bepaling meer gericht lijkt op fraudebestrijding-sec is in deze toch gekozen voor het ruimere begrip handhaving.

In de gemeentelijke visie is reeds verwoord dat fraudebestrijding teveel het beeld oproept van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen.

 

Artikel 3

Om de uitgangspunten van handhaving te bepalen is dit artikel opgenomen. Deze uitgangspunten dienen voor het maken van het handhavingsplan.

 

Artikel 4

Om het belang van een goede handhaving te onderstrepen, is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in een gemeentelijk handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen. Het handhavingplan van XXX voldoet aan deze vereisten.

 

Artikel 5

In dit artikel is aangegeven wanneer de verordening in werking treedt.