Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h
  2. Gemeentewet, art. 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

12-11-2013

Nuth & Omstreken, 18-12-2013

Z.03375 INT.02517 
13-12-201201-01-2014Nieuwe regeling

06-11-2012

Nuth & Omstreken, 05-12-2012

FIN/2012/162

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

De raad van de gemeente Nuth

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2012;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012’ van 8 november 2011, komt te vervallen met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • .

    die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • .

    waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2013”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2012.

De griffier, De voorzitter,

P.J.M. Boyen Mr. H.G. Vos

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013.

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Overschrijving of toekennen persoonsgebonden karakter

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Bijlage: Overzicht bouwkosten prijspeil 2012

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap c.q. de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (uitgebreide ceremonie, zoals bij een huwelijksvoltrekking):

 

1.1.1.1

Maandag t/m donderdag, geen feestdag zijnde, tussen 9.00 en 16.30 uur

97,50

1.1.1.2

Vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 16.30 uur

180,00

1.1.1.3

Zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdagen en de dagen dat het gemeentehuis gesloten is (bijvoorbeeld Carnaval, week tussen kerstmis en nieuwjaar), tussen 09.30 en 15.00 uur (op zondag, algemeen erkende feestdagen en dagen dat het gemeentehuis gesloten is alleen bij hoge uitzondering)

490,00

1.1.2

Kostenloze huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap vindt uitsluitend in het gemeentehuis plaats op maandag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 09.30 uur en tussen 10.00 en 10.30 uur

 

1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een externe locatie, dan worden de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 verhoogd op

 

1.1.3.1

Locatie kasteel Wijnandsrade

 

1.1.3.1.1

Van maandag tot en met vrijdag met

260,00

1.1.3.1.2

Op zaterdag met

170,00

1.1.3.2

Locatie hoeve De Bockenhof

 

1.1.3.2.1

Van maandag tot en met vrijdag met

260,00

1.1.3.2.2

Op zaterdag met

170,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

210,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering (of een duplicaat)

16,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (of een duplicaat)

28,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

1.1.6.1

vervallen

 

1.1.6.2

vervallen

 

1.1.7

vervallen

 

1.1.7.1

vervallen

 

1.1.7.2

vervallen

 

1.1.7.3

vervallen

 

1.1.7.4

vervallen

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,50.

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.9.1

Uittreksel/afschrift burgerlijke stand

12,10

1.1.9.2

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

21,70

1.19.3

Internationale attestatie de vita

12,10

1.2.0

Het tarief voor het inschakelen van een ambtelijke getuige bij huwelijk/geregistreerd partnerschap, voor ieder daaraan besteed half uur

22,50

1.3.1

Het tarief voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk bedraagt

25,00

1.3.2

Als er bij 1.3.1. ook nog een beëdiging door de rechtbank dient plaats te vinden bedraagt het tarief

50,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,35

1.2.1.4

vervallen

 

1.2.1.5

vervallen

 

1.2.1.6

Vervallen

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

31,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

41,90

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

1.2.4

vervallen

 

1.2.5.

Indien bij de aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1., 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.2.1.7. en 1.2.1.8. een eerder afgegeven reisdocument niet kan worden overlegd, dan wordt het tarief verhoogd met (tenzij er een proces-verbaal van de Nederlandse politie wordt overlegd waaruit blijkt dat er een beroving met geweld heeft plaatsgevonden, dan worden er geen extra leges in rekening gebracht)

25,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Indien bij de aanvraag tot het verstrekken van een rijbewijs als bedoeld in 1.3.1. een eerder afgegeven rijbewijs niet kan worden overlegd , dan wordt het tarief verhoogd met (tenzij er een proces-verbaal van de Nederlandse politie wordt overlegd waaruit blijkt dat er een beroving met geweld heeft plaatsgevonden, dan worden er geen extra leges in rekening gebracht)

20,00

1.3.4

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een geneeskundige verklaring

23,80

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

6,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

330,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

815,00

1.4.2.2.3

voor elk volgend vijfhonderdtal of gedeelte daarvan

665,00

1.4.2.3

vervallen

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

6,50

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

330,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

815,00

1.4.4.2.3

voor elk volgend vijfhonderdtal of gedeelte daarvan

665,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier aan afnemers en bijzondere derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op alternatief medium aan afnemers en bijzondere derden op grond van de Wet GBA

22,70

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,50

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

6,50

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Vervallen

 

1.6.1.1

Vervallen

 

1.6.1.1.1

Vervallen

 

1.6.1.1.2

Vervallen

 

1.6.1.2

Vervallen

 

1.6.1.3

Vervallen

 

1.6.2

Vervallen

 

1.6.3

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

vervallen:

 

1.7.1.1

vervallen

 

1.7.1.2

vervallen

 

1.7.1.3

vervallen

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

75,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

150,00

1.7.3

vervallen

 

1.7.3.1

vervallen

 

1.7.3.1.1

vervallen

 

1.7.3.1.2

vervallen

 

1.7.3.2

vervallen

 

1.7.3.2.1

vervallen

 

1.7.3.2.2

vervallen

 

1.7.4

vervallen

 

1.7.4.1

vervallen

 

1.7.4.2

vervallen

 

1.7.5

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan of structuurplan of:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3

0,50

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan of structuurplan

A2 formaat

4,80

 

A1 formaat

6,80

 

A0 formaat

8,20

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

vervallen

 

1.8.2.2

vervallen

 

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

150,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

50,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

100,00

1.8.3

vervallen

 

1.8.3.1

vervallen

 

1.8.3.2

vervallen

 

1.8.3.3

vervallen

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

6,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

3,30

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

6,50

1.9.5

tot het verkrijgen van iedere andere verklaring die in het bijzondere belang van personen wordt opgemaakt

6,50

1.9.6

tot het afgeven van een bewijs van opneming in de GBA

 

1.9.6.1

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 persoon

6,50

1.9.6.2

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 gezin

13,00

1.9.6.3

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 adres

13,00

1.9.7

Tot het afgeven van een afschrift van een persoonslijst

6,50

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A4 formaat)

0,25

1.10.2.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

vervallen

 

1.11.1

vervallen

 

1.11.2

vervallen

 

1.11.3

vervallen

 

1.11.4

vervallen

 

1.11.5

vervallen

 

1.11.6

vervallen

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

136,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

68,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

vervallen

 

1.13.1

vervallen

 

1.13.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

vervallen

 

1.14.1

vervallen

 

1.14.2

vervallen

 

1.14.3

vervallen

 

1.14.4

vervallen

 

1.14.5

vervallen

 

1.14.6

vervallen

 

1.14.7

vervallen

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

74,00

1.15.2

vervallen

 

1.15.3

vervallen

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor twee speelautomaten

90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

92,50

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de kansspelen (kienen)

55,50

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

vervallen

 

1.17.1

vervallen

 

1.17.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

285,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,35

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,35

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

456,00

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

285,00

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

60,00

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wegens het wijzigen van een kenteken van het voertuig of de voertuigen waarvoor de ontheffing verleend is dan wel wegens het wijzigen van het adres van de aanvrager

10,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

60,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

0,00

1.19.4

tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

 

1.19.4.1

inclusief realisatie gehandicapteninrit

410,00

1.19.4.2

exclusief realisatie gehandicapteninrit

210,00

1.19.5

Tot het wijzigen van het kenteken van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

50,00

1.19.6

Vervallen

 

1.19.6.1

Vervallen

 

1.19.7

tot het nemen van een aanstellingsbesluit voor verkeersregelaars overeenkomstig artikel 56 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

60,00

1.19.8

Tot het verkrijgen van een ontheffing van artikel 10 juncto artikel 149 tot en met artikel 151 van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de openbare weg)

30,00

1.19.8.1

Tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, benodigd voor het verkrijgen van een provinciale ontheffing van artikel 10 juncto artikel 149, 150 en 151 van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de openbare weg).

10,00

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth (stoken vuren in openlucht)

162,00

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth

74,00

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth

148,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

vervallen

 

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,25

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,50

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is A2 formaat

4,80

 

A1 formaat

6,80

 

A0 formaat

8,20

1.20.2.4

Vervallen

 

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Bouwkosten:

de bouwkosten berekend met behulp van de vastgestelde lijst met eenheidsprijzen. Deze lijst met eenheidsprijzen is als bijlage (Overzicht bouwkosten prijspeil 2012) bij deze tarieventabel bijgevoegd en als behorend bij deze tabel gewaarmerkt.

2.1.1.3

Sloopkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens dat wettelijke voorschrift is bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en vergunningsvrije activiteiten

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg - in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

 

2.2.1

In het geval van een enkelvoudige omgevingsvergunningaanvraag:

100,00

2.2.2

In het geval van een meervoudige omgevingsvergunningaanvraag:

200,00

2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, waarvan blijkt dat dit vergunningsvrij is, bedraagt:

100,00

2.2.3.1

Vervallen

 

2.2.3.2

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft alsook de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd. Een en ander berekend naar de tarieven en conform het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de eerste volzin van dit artikel kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo heeft betrekking op: het bouwen van een bouwwerk. [Voormalige bouwvergunning]

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: 2,20% van de bouwkosten, met een minimum van€ 220,00.

 

2.3.1.1.2

 

indien de bouwkosten € 50.001 tot € 100.000 bedragen: 2,00% van de bouwkosten, met een minimum van€ 1.100,00.

 

2.3.1.1.3

 

indien de bouwkosten € 100.001 tot € 500.000 bedragen: 1,80% van de bouwkosten, met een minimum van€ 2.100,00.

 

2.3.1.1.4

 

indien de bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 bedragen: 1,60% van de bouwkosten, met een minimum van€ 8.500,00.

 

2.3.1.1.5

 

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.001 bedragen: 1,40% van de bouwkosten, met een minimum van€ 15.500,00.

 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Vervallen.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

150,00

 

 

 

2.3.1.4

Vervallen.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Vervallen.

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo heeft betrekking op: het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. [Voormalige aanlegvergunning]

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

200,00

per samenhangende locatie

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, heeft betrekking op: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 van deze verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

150,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kleine buitenplanse afwijking ex artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening):

350,00

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (grote buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit) bedraagt het tarief: de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

 

2.3.3.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

350,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het tarief:

100,00

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief:

 

 

 

 

 

100,00

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief:

100,00

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

 

 

 

100,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, heeft betrekking op: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 van deze verordening, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

150,00

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kleine buitenplanse afwijking ex artikel 4 besluit omgevingsrecht

350,00

2.3.4.2.1

Het bepaalde in artikel 2.3.4.2 bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 tbv het organiseren van evenementen zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 Besluit Omgevingsrecht, verlagen tot € 100,-

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (grote buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit) bedraagt het tarief: de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

 

2.3.4.4

Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

150,00

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

200,00

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

200,00

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

200,00

2.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

200,00

2.3.5

Het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo heeft betrekking op: het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in - met het oog op de brandveiligheid - bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen. [Voormalige gebruiksvergunning]

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, uitgaande van de vloeroppervlakte van het bouwwerk waar de aanvraag betrekking op heeft:

 

 

< 100 m²

400,00

 

100 - 500 m².

400,00 verhoogd met

1,00 per m²

 

501 - 2.000 m².

800,00 verhoogd met

0,50 per m²

 

2.001 - 5.000 m

1.550,00 verhoogd met € 0,15 per m²

 

> 5.000 m². Basisbedrag: € 2.000,00,

verhoogd met € 0,02 per m².

2.000,00 verhoogd met € 0,02 per m²

2.3.5.2

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een (aanvraag om) een omgevingsvergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 bedraagt:

50,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo heeft betrekking op: het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo heeft betrekking op hetzelfde als artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo maar dan op basis van een provinciale of gemeentelijke verordening. [Voormalige monumentenvergunning]

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

825,00

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

825,00

2.3.6.1.3

het bepaalde in artikel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 wordt verlaagd tot € 200,- als de kosten van de uit te voeren werkzaamheden minder dan € 5.000 bedragen.

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

550,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo heeft betrekking op: het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald. [Voormalige sloopvergunning]

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, is bepaald of waarvoor op grond van een provinciale verordening, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist:

200,00

2.3.7.1.2

In gevallen waarvoor op grond van in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist:

200,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Vervallen

 

 

Aanleggen of veranderen weg

Toelichting: Artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo heeft betrekking op: het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b.

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

370,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo heeft betrekking op: het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

605,00

2.3.10

Kappen

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo heeft betrekking op: het vellen of doen vellen van houtopstand. [Voormalige kapvergunning]

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

77,00

 

Aanleggen rioolaansluiting particulieren (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.2

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen), bedraagt het tarief per meter, gemeten vanaf de perceelsgrens:

250,00

 

Veranderen rioolaansluiting (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.3

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) veranderen van een bestaande rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2010 (en opvolgende regelingen), bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting.

 

Aanleggen bedrijfsmatige rioolaansluiting of rioolaansluiting wooncomplexen (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2010 (en opvolgende regelingen), bij een wooncomplex of bedrijf bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting.

 

Aanleggen bestrating (Realisatie)

 

2.3.10.5

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een bestrating bedraagt het tarief:

Trottoirbestrating per m²:

Klinkerbestrating per m²:

Asfalt per m²:

 

 

 

 

27,75

40,15

224,30

 

Invalidenparkeerplaatsen op kenteken (incl. realisatie)

 

2.3.10.6

Indien een aanvraag betrekking heeft op de aanduiding van een invalidenparkeerplaats en het door of namens de gemeente (laten) realiseren van een gehandicapteninrit, zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

415,00

2.3.10.7

Indien een aanvraag betrekking heeft op de aanduiding van een invalidenparkeerplaats zonder het door of namens de gemeente (laten) realiseren van een gehandicapteninrit, zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

215,00

2.3.10.8

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) vervangen van het onderbord"Invalidenparkeerplaats", zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

50,00

 

Opslag van roerende zaken

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo heeft betrekking op: het in een bij provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente opslaan van roerende zaken. Artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo heeft betrekking op: het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente toe te staan of te gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen. Denk hierbij aan: steigers, stortbakken, reclameborden, bloemen- en plantenbakken.

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

50,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een daarbij krachtens provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

50,00

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

400,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

400,00

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

400,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

PM

2.3.14.2

Behoort tot een bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

2.3.14.2.1

Behoort tot een bij provinciale verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

PM

2.3.14.2.2

Behoort tot een bij waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

PM

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met een administratieve toeslag van € 100,00.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een (milieukundig) bodemrapport dient te worden beoordeeld:

Het in de vigerende legesverordening van de Intergemeentelijke Milieudienst Beek-Nuth-Stein genoemde - en tevens door deze dienst te verrekenen - bedrag.

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport dient te worden beoordeeld:

300,00, tenzij de betreffende beoordeling financieel afdoende is geregeld in een exploitatieovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst.

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

400,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend:

 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

400,00

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

400,00

2.3.19

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit: 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van € 250,00.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag, als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de terzake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten bestaat aanspraak op vermindering van leges met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

Bij 2 tot 5 activiteiten:

10% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.2

Bij 5 tot 10 activiteiten:

5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.3

Bij 10 tot 15 activiteiten:.

4% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.4

Bij 15 of meer activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking van de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl de aanvraag reeds door de gemeente in behandeling is genomen maar nog niet verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan:

75% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

50% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

25% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25% van de op grond van de in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25% van de op grond van de in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 215,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

150,00

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project bedraagt:

50,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

2.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a dan wel b, van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

 

Hoofdstuk 9 Overschrijving of toekennen persoonsgebonden karakter

2.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een verleende omgevingsvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend (zaakhouder) of het toekennen van een persoonsgebonden karakter op grond van artikel 5.18 Besluit omgevingsrecht

81,00

 

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

2.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een sloopmelding, als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 bedraagt:

0,00

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking bedraagt:

150,00 met een maximum van € 1.000,00.

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

296,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

296,00

3.1.3

Vervallen

 

3.1.4

vervallen

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Vervallen

 

3.2.1.1

Vervallen

 

3.2.1.2

Vervallen

 

3.2.1.3

Vervallen

 

3.2.1.4

Vervallen

 

3.2.1.5

Vervallen

 

3.2.1.6

Vervallen

 

3.2.2

Vervallen

 

3.2.3

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nuth, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

680,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

680,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nuth:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

680,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

680,00

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

vervallen

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

vervallen

 

3.5.1

vervallen

 

3.5.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening>

100,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

74,00

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2012.

 

De griffier, De voorzitter,

 

P.J.M. Boyen Mr. H.G. Vos

 

 

BIJLAGE

 

Overzicht Bouwkosten prijspeil 2012

 

Bouwwerken

Blz. Misset

/m3 excl BTW

 

 

 

Woningen:

 

 

Geschakelde woning (rijtjeswoningen)

92-101

256

Half vrijstaande woningen

64

276

Vrijstaande woningen

48-50

316

Bungalow

25

417

 

 

 

Woongebouwen:

 

 

Appartementen drielaags en meer (luxe), incl. gemeenschappelijke ruimten

133

353

Appartementen drielaags en meer, incl. gemeenschappelijke ruimten

119

276

 

 

 

Bouwwerken bij woningen:

 

 

Aan-uitbouwen tot en met 100 m3 (vooral verblijfsruimte)

153

585

Aan-uitbouwen meer dan 100 m3 (vooral verblijfsruimte)

154

469

Kelder tot en met 100 m3

162

364

Kelder alles boven de 100 m3

BWT

150

Renovatie tot woonruimte

BWT

150

Verbouwing tot woonruimte

BWT

300

Vrijstaande garage/berging

158-159

241

Aangebouwde garage/berging

156-157

200

Tuinhuis, tuinberging hout/prefab

BWT

120

Carport/overkapping per m2

BWT

220/m 2

dakkapel

171

613

Tuinmuur / keeruur per m2

BWT

75

Erfafscheiding hout m2

BWT

53

 

 

 

Bedrijfsgebouwen:

 

 

Bedrijfshal met inpandig kantoor

113

84

Bedrijfshal/loods/magazijn

120

58

Romneyloods

BWT

62

Mestsilo

BWT

25

Gier- en mestkelder

BWT

92

Agrarisch bedrijfsgebouw metselwerk

BWT

60

Agrarisch bedrijfsgebouw gevelbeplating

BWT

43

Manege voorbouw (NVO per m²)

176

411

Manege paardenstalling met binnenbak (tot 1000 m² NVO)

176

15

Manege paardenstalling met binnenbak (>1000 m² NVO)

176

11

Parkeergarage onder woongebouw

211

258

 

 

 

Kantoorgebouwen:

 

 

Tot 2500 m3

55

356

Alles boven de 2500 m3

BWT

266

 

 

 

Onderwijsgebouwen:

 

 

Schoolgebouwen

198

267

Schoolgebouwen semi-permanent eenlaags

197

308

 

 

 

Sportgebouwen:

 

 

Gymzaal

187

149

Kleedgebouw, al dan niet met kantine

186

447

 

 

 

Gezondheidszorggebouw:

 

 

Gezondheidszorgcentrum

172

380

Verzorgingsflat, woonzorgcentrum

175-178

258

Ziekenhuis

167

425

 

 

 

Commerciële gebouwen:

 

 

Winkelruimte onder woningen

149

339

Garage met showroom

130

186

Doe het zelf - hal

127

142

 

 

 

Horeca:

 

 

Cafe(taria)

143

340

Restaurant

136

297

 

Voor seriematige bouw factor 0,96 toepassen

Voor complexe architectuur factor 1,2 toepassen