Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

15-12-2009

Nuth & Omstreken, 23-12-2009

BJZ/2009/14567

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE NUTH,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2009;

 

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

Overwegend dat het noodzakelijk kan zijn ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner binnengetreden,

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen:

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van de een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2009

De raadsgriffier, de voorzitter,

De burgemeester van Nuth.,

Mr. H.G. Vos

Toelichting

De noodverordening kan op de volgende wijzen ophouden te gelden.

 

De raad kan in de eerstvolgende vergadering na het vaststellen door de burgemeester van de verordening besluiten deze niet te bekrachtigen en de burgemeester gaat daartegen niet in beroep bij de commissaris van de Koningin.

De commissaris van de Koningin kan de voorschriften schorsen zolang zij niet bekrachtigd zijn. De schorsing stuit onmiddellijk de werking van de voorschriften.

De burgemeester besluit tot de voorschriften in te trekken wegens normalisering van de omstandigheden. Dit besluit dient het besluit zo spoedig mogelijk ter kennis te worden gebracht van de gemeenteraad, de commissaris van de Koningin en de hoofdofficier van justitie.