Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening inzake de winkeltijden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden
CiteertitelVerordening Winkeltijden Nuth 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkelsluiting Gemeente Nuth.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentwet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-199601-06-199601-01-2012Nieuwe regeling

28-05-1996

Nuth & Omstreken, 05-06-1996

BJZ/BGR/1492a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De Raad van de gemeente Nuth;

 

gelezen de voorstellen van Burgemeester en Wethouders van 14 en 22 mei 1996, nrs. BJZIBGRJ 1677 en 2256a;

 

gezien het advies van de Commissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken van 9 mei 1996;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing onmiddellijk hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffmg is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffmg verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagen regeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en onder b van de wet gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december.

 • 1.

  Het college van burgemeester en Wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 en 06.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel I, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemde in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijden niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verleden van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente;

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   een of meer delen van het grondgebied van de gemeente Nuth;

  • b.

   vanaf de woensdag voorafgaand aan Pasen tot I november;

  • c.

   op zondag tussen 11.00 en 17.00 uur;

  • d.

   voor de uitsluitende of hoofdzakelijke verkoop van drank- en eetwaren, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel I, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 4.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1996.

 • 2.

  De Verordening Winkelsluiting Gemeente Nuth nr. VRJBGR/3121b wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Winkeltijden Nuth 1996.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 28 mei 1996