Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Destructieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening
CiteertitelDestructieverordening Nuth 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling heeft een apart inwerkingtredingsbesluit:Stb. 2007, 528 ondertekend op 10-12-2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2008vervallen van rechtswege

11-05-2007

Stb. 2007, 224

Onbekend.
01-05-199501-01-2008Nieuwe regeling

18-04-1995

Nuth & Omstreken, 25-04-1995

VR/BGR/158

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening

De Raad van de gemeente Nuth,

 

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 7 april 1995, nr. VR/BGR/158a;

 

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

 

besluit :

 

vast te stellen de volgende Destructieverordening:

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: de Destructiewet;

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één verzamelplaats aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening Nuth 1995.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 mei 1995.

 • 3.

  De door de raad op 15 december 1987 vastgestelde Destructieverordening voor de gemeente Nuth, nr. BW/SKLl8408 vervalt met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 18 april 1995.