Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nuth 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nuth 2009
CiteertitelVerordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Nuth 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Burgerparticipatie Sociaal domein gemeente Nuth 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 150
 2. Wet maatschappelijke Ondersteuning, art. 11
 3. Wet maatschappelijke Ondersteuning, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201620-04-2016intrekking

19-04-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 28-04-2016

Z.10306 / INT. 13793
24-09-200901-07-200920-04-2016Nieuwe regeling

23-11-2010

Nuth & Omstreken, 16-09-2009

WEBU/2009/7399

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nuth 2009

De raad van de gemeente Nuth.

 

Gezien het voorstel van burgemeesters en wethouders van 9 juni 2009

Gelet op het bepaalde in artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke Ondersteuning

 

besluit :

 

vast te stellen:

 

"de Verordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Nuth 2009".

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

 • 2.

  Gemeente: gemeente Nuth

 • 3.

  College: college van burgemeester en wethouders van Nuth

 • 4.

  Gemeenteraad: gemeenteraad van Nuth

 • 5.

  Burgerparticipatie WMO: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de zelforganisatie van belanghebbenden in de WMO betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de WMO.

 • 6.

  Integraal gemeentelijke en maatschappelijk beleid: de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden werkt aan verbetering van de mogelijkheden tot maatschappelijke ondersteuning van de kwetsbare burger.

 • 7.

  Platform: de door college en de gemeenteraad als zodanig erkende en in deze gemeente actief zijnde vertegenwoordigers van zelforganisaties of belangenorganisaties van zorgvragers op het gebied van de WMO onder de naam Stichting WMO Platform Nuth.

Artikel 2: Taken, bevoegdheden, doelstellingen

 • 2.1

  Het Platform adviseert het College en/of de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd aangaande beleid binnen de WMO.

 • 2.2

  Het Platform heeft als doel er voor te zorgen dat belanghebbenden bij de WMO, vanuit een onafhankelijke positie, optimaal betrokken worden én op basis van de WMO inspraak hebben bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk WMO-beleid.

 • 2.3

  Het Platform tracht haar doelstelling te realiseren door

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College bij de ontwikkeling en uitvoering van het WMO-beleid.

  • Het gevraagd adviseren van de Gemeenteraad, de raadscommissies en instellingen van de gemeente Nuth terzake van hun beleid in zoverre de belangen van de WMO-cliënten daarmee zijn gemoeid.

  • Het fungeren als erkend overlegpartner namens en als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties van WMO-belanghebbenden in de Gemeente Nuth in contacten met de gemeente Nuth.

  • Het actief betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en inspraak op het gebied van de WMO.

  • Het onderzoeken en bevorderen van mogelijkheden tot verbetering van de zelfredzaamheid en de positie van WMO-belanghebbenden in de gemeente Nuth.

  • Het bevorderen van de betrokkenheid en inzet van de WMO-belanghebbenden bij de gemeenschap.

Artikel 3: Samenstelling WMO Platform

 • 3.1

  Het Platform wordt gevormd door vertegenwoordigd van (alle) lokale en regionaal organisaties die te maken hebben/krijgen met de WMO, zoals: cliëntenraden, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers, mantelzorg, GGZ, dorpsraden, jeugd enz (zie bijgevoegd overzicht van de huidige vertegenwoordigers).

 • 3.2

  Het Platform behartigt de belangen van alle gebruikers/zorgvragers WMO in de gemeente zoals genoemd in de prestatievelden van de wet WMO.

 • 3.3

  Aan de leden van Het Platform worden de volgende eisen gesteld:

  • 3.3.1

   Brede belangstelling voor de gezondheidszorg/GGZ en zorg in het algemeen;

  • 3.32

   Bekendheid met de beleidsterreinen van de WMO;

  • 3.33

   Goed in staat zijn vanuit het algemeen zorgvragersperspectief de zorg te be oordelen;

  • 3.34

   Wonen in het adherentiegebied van de gemeente.

 • 3.4

  Het Platform is zodanig samengesteld dat deze redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de op de WMO in de regio aangewezen zorgvragers en redelijkerwijze in staat kan worden geacht de gemeenschappelijke zorgvragersbelangen te behartigen.

 • 3.5

  Uitgezonderd van het lidmaatschap van Het Platform zijn:

  • 3.5.1

   Medewerkers van de gemeente;

  • 3.52

   Politieke ambtsdragers van de gemeente Nuth;

  • 3.53

   (Vertegenwoordigers van) zorgaanbieders in Nuth;

  • 3.54

   Degenen die rechtstreeks privé en/of zakelijke belangen hebben bij de gemeente;

 • 3.6

  Het Platform heeft een uit de leden van het Platform democratisch gekozen bestuur, een onafhankelijke voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.7

  De gemeente draagt zorg voor faciliteiten ter ondersteuning van de werkzaamheden van het Platform.

Artikel 4: Werving en selectie

 • 4.1

  Werving en selectie van kandidaat-leden voor het Platform wordt door het Platform uitgevoerd. Dit geldt vooral als bepaalde doelgroepen worden gemist.

 • 4.2

  De gemeente mag adviseren over de samenstelling van de WMO-raad bij de reguliere (statutaire) termijn van aftreden van de bestuursleden van het Platform. Dit advies heeft de vorm van een algemene profielschets voor de samenstelling van totale WMO-raad.

Artikel 5: Advisering

 • 5.1

  Het College vraagt het Platform tijdig advies, op een zodanige wijze advies dat het Platform minimaal 6 weken heeft om advies uit te brengen, inzake het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk WMO beleid, dat het uit te brengen advies van het Platform van wezenlijke invloed kan zijn op dit beleid. Dit houdt in dat het Platform betrokken wordt bij:

  de start van de ontwikkeling en de vaststelling van nieuw beleid;

  het formuleren en vaststellen van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie (art 9 WMO), de verantwoording van het gevoerde beleid en bij de bespreking van de evaluatie;

  het voorbereiden en vaststellen van verordeningen en besluiten betreffende de WMO.

 • 5.2

  In spoedeisende gevallen kan afgeweken worden van het adviestraject van 6 weken. De reden van het spoedeisende karakter dient door het college of de gemeenteraad toegelicht te worden.

 • 5.3

  De gemeente stelt het Platform in ieder geval tijdig in de gelegenheid tijdig advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit inzake:

  • 5.3.1

   het vierjaarlijks op te stellen WMO-beleidsplan;

  • 5.32

   vaststelling en wijziging van de verordeningen m.b.t. de uitvoering van dit plan;

  • 5.33

   de wijze waarop de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt;

  • 5.34

   de wijze waarop cliënten (materieel/immaterieel) keuzevrijheid wordt geboden;

  • 5.35

   het inkoopbeleid van de gemeente (m.b.t. prestatieveld 6 van de WMO);

  • 5.36

   de prestatievelden 3,4,5 en 6 van de WMO (zie toelichting);

  • 5.37

   het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die vallen onder de prest atievelden 7, 8 en 9.

  • 5.38

   het cliënten tevredenheidsonderzoek.

 • 5.4

  Het Platform is bevoegd de gemeente ook ongevraagd advies te geven inzake de in artikel 5.3 genoemde onderwerpen en andere zaken die voor de zorgvragers in het kader van de WMO van belang kunnen zijn.

 • 5.5

  Deze stukken zullen op de eerstvolgende reguliere vergadering van het Platform worden geagendeerd of eerder indien nodig.

 • 5.6

  Het advies van het Platform wordt aan het college en (indien van toepassing) aan de gemeenteraad aangeboden. In geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van dit advies, wordt tevens aangegeven waar en op welke gronden van het advies van het Platform is afgeweken. Het Platform wordt terstond over het ingenomen standpunt geïnformeerd.

  Het college voorziet het Platform tijdig van alle en begrijpelijke informatie, noodzakelijk om naar behoren te kunnen functioneren. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om te kunnen reageren op plannen voor ontwikkelingen en wijzigingen. De informatie wordt desgevraagd in digitale of speciale vorm aangeleverd.

 • 5.7

  Het is de verantwoordelijkheid van het College of en in hoeverre het college de adviezen van het Platform opvolgt. Het college houdt hier het Platform adequaat van op de hoogte.

 • 5.8

  In het geval het College in een voorstel aan de gemeenteraad en/of besluit afwijkt van het advies van het Platform, wordt dit bij dit voorstel/besluit vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het Platform is afgeweken.

 • 5.9

  Tussen de gemeente (ambtelijk) en het bestuur van Platform vindt structureel ambtelijk overleg plaats, maximaal 10 keer per jaar, waarvoor beide partijen kunnen agenderen.

 • 5.10

  Tussen de voor de WMO verantwoordelijke wethouder (inclusief ambtelijke ondersteuning) en het Platform vindt minimaal 2 keer per jaar overleg plaats.

 • 5.11

  Van overleg en afspraken met het Platform doet de gemeente binnen vier weken schriftelijke rapportage aan het platform. Met beargumenteerde verantwoording over wat er met de adviezen is gedaan.

 • 5.12

  Indien er geen Platform binnen de gemeente (meer) actief is, zal het College de totstandkoming van een onafhankelijke zelforganisatie van belanghebbenden bevorderen.

 • 5.13

  Geen fzwaarweaend) advies wordt gevraagd:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begrotingen WMO;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

 • 5.14

  T.a.v. de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 5.13 wordt het platform wel geïnformeerd. Het Platform heeft, gelet op het gestelde in artikel 2.3 van deze verordening, uiteraard de vrijheid om op de diverse onderwerpen schriftelijk te reageren.

Artikel 6: Faciliteiten

 • 6.1

  De gemeente stelt het Platform middelen (subsidie) ter beschikking welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn om goed te functioneren. Hierbij wordt o.m. bedoeld:

  • secretariaat

  • vergaderfaciliteiten

  • kopieerfaciliteiten

  • deelname aan opleidingen wanneer relevant

  • een reiskostenvergoeding

  • een vergoeding van overige kosten gerelateerd aan het deelnemerschap van het Platform.

 • 6.2

  De subsidie wordt op basis van een jaarlijks opgestelde begroting voor het uitvoeren van de onder punt 6.1 van dit artikel genoemde activiteiten beschikbaar gesteld.

 • 6.3

  Voor het indienen van de subsidieaanvraag, en de verantwoording van de ontvangen subsidie, zijn de bepalingen zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Nuth 2005 van kracht.

Artikel 7: Geheimhouding

 • 7.1

  De leden van het Platform zijn, ten opzicht van derden, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoons- en beleidsgegevens met een vertrouwelijk karakter, die zij in hun hoedanigheid als lid van het Platform vernemen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen dan wel redelijkerwijze kunnen vermoeden. De plicht tot geheimhouding geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van het Platform.

Artikel 8: Verslaglegging

 • 8.1

  Het Platform brengt jaarlijks, voor 1 april, schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden betreff ende het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • 9.1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de cliëntenparticipatie in de WMO beslist het gemeentebestuur in overleg met het Platform.

 • 9.2

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Nuth 2009".

 • 9.3

  Wijziging van deze verordening kan alleen plaats vinden indien de gemeente en het Platform hier beiden mee kunnen instemmen of dat minimaal op overeenstemming gericht overleg is gevoerd.

 • 9.4

  De verordening treedt per 1 juli 2009 in werking.

Aldus besloten door de raad van de Gemeente Nuth in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2009.

de voorzitter,

Mr. H.G.Vos

Toelichting op de verordening  

 

I n artikel 11 van de WMO is het onderstaande ogenomen:

 

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders betrekt de ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet vastgestelde verordening.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt ingezetenen van de gemeente en in de gemeente belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen vroegtijdig in de gelegenheid zelfstandig voorstellen voor het beleid inzake maatschappelijke ondersteuning te doen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders verschaft informatie die nodig is ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

 • 4.

  Onverminderd het eerste lid vergewist het college van burgemeester en wethouders zich bij de voorbereiding van het beleid tevens van de belangen en behoeften van ingezetenen die hun belangen en behoeften niet goed kenbaar kunnen maken.

 

Toelichting:

 

Doel van dit artikel is zeker te stellen dat de gemeente burgers, instellingen en organisaties betrekt bij de voorbereiding van het beleid betreffende maatschappelijke ondersteuning. De formulering "bij de voorbereiding van het beleid" is zeer breed en omvat daarom niet slechts de voorbereiding en opstelling van het plan, maar het beleid in het kader van dit wetsvoorstel in volle breedte.

 

In artikel 12 van de WMO is het onderstaande ogenomen:

 • 1.

  Alvorens een voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad te doen, vraagt het college van burgemeester en wethouders over het ontwerpplan advies aan de gezamenlijke vertegenwoordigers van representatieve organisaties van de kant van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders voegt bij de voordracht tot vaststelling door de gemeenteraad tevens een motivering hoe het de belangen en behoeften van personen als bedoeld in artikel 11 van de WMO, tweede lid, heeft gewogen.

 

Toelichting:

 

De regering acht het van groot belang dat vragers van maatschappelijke ondersteuning betrokken worden bij het vormgeven van het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning. Zij wil dit mede bevorderen door de verplichting advies te vragen aan vertegenwoordigers van vragers. Deze verplichting richt zich op de "vragers" van maatschappelijke ondersteuning en niet op organisaties van aanbieders. De relatie van de laatsten tot de gemeente is vaak ook op andere wijze vormgegeven (bijvoorbeeld via contracten of subsidierelaties).

Het woord "vragers" in dit artikel dient ruim te worden opgevat. Het gaat niet alleen om mensen die een individuele voorziening vragen, maar evenzeer om potentiële vragers. Te denken valt daarbij aan organisaties van ouderen, gehandicapten, dak- en thuislozen, jongeren, mantelzorgers, etc. Het "potentiële" van de vragers kan anderzijds niet zo ver gaan dat iedere organisatie, vanuit de gedachte dat immers iedereen wel eens een beroep op de gemeentelijke voorzieningen zou moeten kunnen doen, als "organisatie van vragers" kan worden aangemerkt. De gemeente kan gemotiveerd zelf uitmaken wanneer zij een organisatie als representatief beschouwt.

 

In de gemeente Nuth hebben wij reeds jarenlang goed functionerende overlegsituaties waarin op uitvoerend en bestuurlijk niveau een breed scala van onderwerpen aan de orde komen. .

Deze overlegsituaties zijn o.a.:

LOON (lokaal Overleg Ouderen Nuth)

ION (Integraal Ouderenoverleg Nuth)

JIT (jeugd Interventieteam)

Stuurgroep WWZ (Wonen, Welzijn, Zorg)

GPN (Gehandicapten Platform Nuth)

Bureau VSV (Voortijdig School Verlaters)

De GGD (Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst)

 

 

We hebben het hier over professionele overlegstructuren, maar ook andere contacten kunnen het netwerk versterken, denk bijvoorbeeld aan de directeuren van de basisscholen die hun leerlingen (en vaak ook de gezinssituaties) goed kennen, de maaltijdbezorgers van de UW die een duidelijke signaleringsfunctie hebben, of voorzitters van buurtverenigingen die hun buurt en buurtbewoners kennen.

 

De Stg. WMO-platform Nuth is een adviesorgaan van zorgvragers (vertegenwoordigers van groepen van individuele personen welke op het gebied van WMO zorgbehoeftig zijn) die een wettelijke positie heeft op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om de Gemeente Nuth te adviseren over alle WMO-aangelegenheden in de Gemeente Nuth.

In artikel 3.5.4 is opgenomen dat degenen die rechtstreeks privé en/of zakelijke belangen hebben bij de gemeente, geen lid mogen zijn van het platform. Hiermee wordt bedoeld dat b.v. zorgaanbieders uitgesloten zijn van het lidmaatschap van het Platform. Hiermee wordt njet bedoeld dat personen die b.v. een PGB of een voorziening o.g.v. de WMO hebben, geen lid mogen zijn van het Platform.

 

In deze verordening wordt specifiek de Stg. WMO-platform Nuth aangewezen als vertegenwoordiger van de belanghebbenden bij de WMO en daarmee als gesprekpartner voor de gemeente ter zake van de WMO. Door middel van deze verordening burgerparticipatie zal het Platform bijdragen aan het verbeteren van integraal gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Dit houdt in de verbetering van de mogelijkheden tot gelijkwaardige maatschappelijke deelname van alle mensen met een functiebeperking, chronische aandoening of mensen die anderszins behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning.

 

In artikel 5 van de verordening burgerparticipatie is aangegeven dat de Stg. WMO-platform Nuth altijd gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders ter zake onderwerpen die de WMO betreffen. Dat geldt voor alle prestatievelden en de zaken die in de WMO zijn opgenomen.

In het derde lid van artikel 5 hebben wij opgesomd waarvoor wij de Stg. WMO-platform Nuth altijd om advies zullen vragen.

Uiteraard zal de Stg. WMO-platform Nuth in de gelegenheid gesteld worden om advies aangaande het vierjaarlijks vast te stellen WMO-beleidsplan uit te brengen (artikel 5.3.1).

 

Voorts is niet specifiek opgenomen dat wij het Platform over de beleidsvoornemens met betrekking tot de prestatievelden 1, 2, 7, 8 en 9, met uitzondering van advies met betrekking tot het ondersteunen van kleinschalige lokale projecten die vallen onder de prestatievelden 7, 8 en 9, altijd om advies zullen vragen en wel om de volgende redenen. Prestatieveld 1 (bevorderen van sociale cohesie) is een zo breed omschreven prestatieveld dat het zo goed als op het gehele gemeentelijke beleid (dus niet alleen het welzijnsbeleid) van toepassing is. Het voert ons te ver om voor elk gemeentelijk beleidsterrein advies aan de Stg. WMO-platform Nuth te vragen. Prestatieveld 2 (preventie jeugdbeleid) gaat heel specifiek over het voorkomen van problemen bij de (ontwikkeling van) jeugd. Wij kiezen omwille van de efficiency ervoor om met specifiek daarbij betrokken organisaties overleg te voeren. De prestatievelden 7, 8 en 9 zijn weliswaar door de wetgever apart beschreven, maar zoals ook uit de toelichting op de wet blijkt, moeten zij eigenlijk als één of op zijn minst in nauw verband met elkaar worden gezien. Het beleid en de uitvoering van het beleid voor deze prestatievelden wordt door de gemeente Heerlen als centrumgemeente omschreven in het Stedelijk Kompas. Het is een typerend voorbeeld van beleid dat wij als gemeente Nuth niet zelf kunnen ontwikkelen, enerzijds omdat onze schaalgrootte te klein is en anderzijds omdat de gemeente Heerlen daarvoor de middelen ontvangt. Wij vinden het niet juist om de Stg. WMO-platform Nuth de indruk te geven advies de kunnen uitbrengen door hen actief te benaderen, terwijl wij niet kunnen garanderen dat het advies ook zal worden meegewogen in het beleid. Wij hebben immers slechts beperkt invloed op het beleid ter zake van de prestatievelden 7, 8 en 9. Dit houdt ook in dat wij de formele verplichtingen (zoals het tijdig vragen van advies en voorleggen van een conceptnota) voor het vragen van advies niet kunnen garanderen. Een en ander neemt niet weg dat wij uiteraard wel de uitvoering van het beleid ter zake van de prestatievelden 1, 2, 7, 8 en 9 zullen bespreken met de Stg. WMO-platform Nuth. Adviezen zullen zorgvuldig worden afgewogen bij de vaststelling van het beleid en de uitvoering daarvan.

 

Met betrekking tot de prestatievelden 7, 8 en 9 denken wij echter dat het een goede zaak is om te starten met het ondersteuning van kleinschalige lokale projecten, ten einde te komen tot invulling van een eigenlijk beleid op de schaal van onze gemeente, naast het Stedelijk Kompas. In deze Verordening is derhalve wel in artikel 5.3.7 actief adviesrecht aangaande kleinschalige lokale projecten die vallen onder de prestatievelden 7, 8 en 9 opgenomen.

 

Prestatievelden in de WMO:

 

De Wmo definieert maatschappelijke ondersteuning in negen prestatievelden. In onderstaand schema is de samenhang tussen de prestatievelden en andere beleidsterreinen weergegeven.

 

Prestatieveld

Omschrijving

 

Samenhangend beleid o.a

Betrokken partners o.a.

 

1

Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten

Het Meefbaarheidsbeleid' is de rode draad is in al onze beleidsnotities

Werkgroep speelruimte Nuth, LOON, JIT, ION, etc. etc.

 

2

Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met proble-men met opvoeden

Jeugdbeleid, leerplichtwet, Wcpv 9wet collectieve preventie volks-gezondheid)

 

.JIT, Maatschappelijke Dienstverlening, bureau jeugdzorg, VSV

 

 

3

Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning

 

Geen specifiek beleid

 

Wmo-loket, huisarts, gemeente, bibliotheek, apotheek, thuiszorginstellingen, GGD, Ouderenwerk, ouderenbonden, vrijwilligersor-ganisaties etc.

4

Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Nota sociaal cultureel werk

 

LCV, steunpunt Mantelzorgers

5

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psy-chisch probleem of een psychosociaal probleem.

Jeugdbeleid, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid (collectief vervoer, collectief aanpassen wooncomplexen)

 

Provincie, vervoerder, GPN, woningcorporaties, projectontwikkelaars, LOON, ION, jrr, wwz

 

6

Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren en/of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer

Gehandicaptenbeleid (WMO-individuele verstrekkingen), ouderenbeleid

 

GPN, Platform WMO, steunpunt mantelzorgers, WWZ

 

7

Het bieden van Maatschappelijk opvang, waaronder vrouwenop-vang

Nuth maakt wettelijk gezien onderdeel uit van de regio voor maatschappelijke opvangvoorzieningen die door de gemeente Heerlen als centrumgemeente wordt bediend. Overleg vindt plaats in regionaal ambtelijk en bestuurlijk verband met div. externe partners (GGD, Rimo, MZG, Kredietbank, CIZ, Mondriaan etc).

 

8

Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg

9

Het bevorderen van verslavingsbeleid

 

 

WMO-Platform Gemeente Nuth

WEBU/2009/10382

 

Beurskens

R. (Rob)

Pater Hoyngstr 1 6363AJ Wijnandsrade

045-5243643 r.beurskensl hetnetnl

Parochies Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade

Daemen

P. (Paul) bestuur

Aalbekerweg 67 6336XN Hulsberg

045-4053038 pauldaemen@home.nl

GGZ

Davies

J. (Joe)

Ursulastraat 194 6462TZ Kerkrade

045-7410618

iobvd1@versatel.nl

CR RIMO

l

Dreessen

H. (Huub) bestuur

Putweg 34 6336PC Hulsberg

045-4053110 h.dreessen@hetnet.nl

PV.Bechterew/KBO

Helinski

J. (Janni)

Voorsterstraat 12 6361EV Nuth

045-5242726

janni helinski@hotmail.com

Zonnebloem

Hool-van Bergen

A. (Annemarie)

Tulpstraat 37 6361 JA Nuth

045-5241108

FNV

Janssen

J. (Jan) voorz.

De Ping 13 6361AR Nuth

045-5242273 jan1janssen@hetnet.nl

KBO Nuth

Jakobs

M. (Marijke) bestuur

Rozenstraat 49 6361HSVaesrade

045-5243548 t.jakobs®.home.nl

Gehand.Platform Nuth

vdKraan-Sleeuwenhoek

A. (Ali)

De Ping 25 6361AS Nuth

045-5242471 ah.sleeuwenhoek@planet.nl

UWVoerendaal-Nuth

Kroonen

P. (Piet)

Parallelweg-Z.37 6336VR Hulsberg

045-4052070 sa024807@wolmail.nl

KBO Hulsberg

Ludidi-Lucassen

W. (Wilma)

Langstraat 66 6333CG Schimmert

045-4041798

ludidi@home.nl

Zij-actief

 

Loderus

P. (Paul) penningm

Mariastraat 14 6361CN Nuth

045-5242239 elpalo@home.nl

CR Kompas/N.H.Kerk

Mathijsen

A. (Anthony)

Dorpstraat16 6361 EL Nuth

06-30577030 ahmim@home.nl

St. Platform Keelbos

Meertens-Loop

G. (Gerti)

Akerstraat 160 6417BR Heerlen

045-5243593 meertenm@xs4all.nl

CR Op den Toren

Meertens

P. (Piet) secr.

EEG-straat 1 6336BV Hulsberg

045-4040112 meert364@planet.nl

Platform Mantelzorgers Limburg

Okkersen

H. (Henry) bestuur

Trichterstraat17 6333HP Schimmert

045-4041732 henry.okkersen@hetnet.nl

KBO Schimmert

Peeters

A. (Dré)

Op de Bies 33a 6333BV Schimmert

045-4041112

drepeeters@planet.nl

Gehand. Platform Nuth

 

Schlechtriem

P. (John)

Rooseveltstraat 58 6333EE Schimmert

045-4041929 p.schlechtriem@home.nl

CR Wissel/Ping

Snellings

E. (Els)

Hoofdstraat 54 6333BK Schimmert

045-4041264 elssnellinaskenaen@home.nl

KBO Schimmert

Steins-Rikken

T. (Tonnie)

Valkenburgerweg 15 6361EA Nuth

045-5243598 f.steins@kpnplanet.nl

Zonnebloem