Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nuth houdende legestarieven Legesverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nuth houdende legestarieven Legesverordening 2017
CiteertitelLegesverordening 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2016.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 156 lid 1 Gemw
 2. art. 156 lid 2 Gemw
 3. art. 229 lid 1 Gemw
 4. art. 2 lid 2 Ppw
 5. art. 7 Ppw
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-201601-01-2018nieuwe regeling

10-11-2016

gmb-2016-169501

Z.14678 INT.16344

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nuth houdende legestarieven Legesverordening 2017

De raad van de gemeente Nuth

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

(“Legesverordening 2017”).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel in bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen);

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2016’ van 5 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2017”

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2016.

De griffier,

Dhr. P.J.M. Boyen

De voorzitter,

Mevr. D.H. Schmalschläger

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

 

Z.14678 INT.16345

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Overschrijving of toekennen persoonsgebonden karakter

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Bijlage: Overzicht bouwkosten prijspeil 2017

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap c.q. de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (uitgebreide ceremonie, zoals bij een huwelijksvoltrekking):

 

1.1.1.1

Maandag t/m donderdag, geen feestdag zijnde, tussen 9.00 en 16.30 uur

€ 100,00

1.1.1.2

Vrijdag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 16.30 uur

€ 190,00

1.1.1.3

Zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdagen en de dagen dat het gemeentehuis gesloten is (bijvoorbeeld Carnaval, week tussen kerstmis en nieuwjaar), tussen 09.30 en 15.00 uur (op zondag, algemeen erkende feestdagen en dagen dat het gemeentehuis gesloten is alleen bij hoge uitzondering)

   

€510,00

1.1.1.4

Indien de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een éénmalig aan te wijzen externe locatie, dan worden de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 per aanwijzing verhoogd met

 

1.1.1.4.1

Van maandag tot en met vrijdag met

€ 115,00

1.1.1.4.2

Op zaterdag met

€ 180,00

1.1.1.4.3.

Op zondag, algemeen erkende feestdagen en de dagen dat het gemeentehuis gesloten is (bijvoorbeeld Carnaval, week tussen kerstmis en nieuwjaar), tussen 09.30 en 15.00 uur (op zondag, algemeen erkende feestdagen en dagen dat het gemeentehuis gesloten is alleen bij hoge uitzondering) met

€ 255,00

1.1.2

Kostenloze huwelijksvoltrekking c.q. registratie partnerschap vindt uitsluitend in het gemeentehuis plaats op maandag, geen feestdag zijnde, tussen 09.00 en 09.30 uur en tussen 10.00 en 10.30 uur

 

1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt in een externe locatie, dan worden de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 verhoogd op

 

1.1.3.1

Locatie kasteel Wijnandsrade

 

1.1.3.1.1

Van maandag tot en met vrijdag met

€ 270,00

1.1.3.1.2

Op zaterdag met

€ 180,00

1.1.3.1.3

Op zondag, algemeen erkende feestdagen en de dagen dat het gemeentehuis gesloten is (bijvoorbeeld Carnaval, week tussen kerstmis en nieuwjaar), tussen 09.30 en 15.00 uur (op zondag, algemeen erkende feestdagen en dagen dat het gemeentehuis gesloten is alleen bij hoge uitzondering) met

€ 255,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 220,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering (of een duplicaat)

€ 17,00

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering (of een duplicaat)

€ 30,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,30.

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.8.1

Uittreksel/afschrift burgerlijke stand

€ 12,90

1.1.8.2

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 22,90

1.1.8.3

Internationale attestatie de vita

€ 12,90

1.2.0

Het tarief voor het inschakelen van een ambtelijke getuige bij huwelijk/geregistreerd partnerschap, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 23,50

1.3.1

Het tarief voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het éénmalig voltrekken van een huwelijk bedraagt

€ 25,00

1.3.2

Als er bij 1.3.1. ook nog een beëdiging door de rechtbank dient plaats te vinden bedraagt het tarief

€ 50,00

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 64,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,45

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,45

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 50,65

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,60

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,55

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,45

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

Id-cover rijbewijs ter voorkoming onnodige verspreiding van aantal persoonsgegevens (o.a. BSN en pasfoto)

€ 0,50

1.3.4

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een geneeskundige verklaring

€ 33,80

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 350,00

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 860,00

1.4.2.2.3

voor elk volgend vijfhonderdtal of gedeelte daarvan

€ 700,00

1.4.2.3

vervallen

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie personen

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 350,00

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 860,00

1.4.4.2.3

voor elk volgend vijfhonderdtal of gedeelte daarvan

€ 700,00

   

 

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier aan afnemers en bijzondere derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de wet Basisregistratie personen

€ 2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op alternatief medium aan afnemers en bijzondere derden op grond van de Wet BRP

€ 22,70

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,30

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,00

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

vervallen:

 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 75,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 150,00

1.7.3

vervallen

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan of structuurplan of:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,50

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan of structuurplan

 

A2 formaat

€ 5,00

 

A1 formaat

€ 7,00

 

A0 formaat

€ 8,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

vervallen

 

1.8.2.2

vervallen

 

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 150,00

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 50,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 100,00

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 12,90

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 3,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,00

1.9.5

tot het verkrijgen van iedere andere verklaring die in het bijzondere belang van personen wordt opgemaakt

€ 7,00

1.9.6

tot het afgeven van een bewijs van opneming in de GBA

 

1.9.6.1

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 persoon

€ 7,00

1.9.6.2

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 gezin

€ 14,00

1.9.6.3

Omvattende de gegevens van ten hoogste 1 adres

€ 14,00

1.9.7

Tot het afgeven van een afschrift van een persoonslijst

€ 7,00

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,30

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina (A4 formaat)

€ 0,25

1.10.2.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

vervallen

 

1.11.1

vervallen

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 136,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 68,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

vervallen

 

1.13.1

vervallen

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

1.14

vervallen

 

1.14.1

vervallen

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 74,00

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor één speelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor twee speelautomaten

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 92,50

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de kansspelen (kienen)

€ 55,50

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17

vervallen

 

1.17.1

vervallen

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 285,00

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,35

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 456,00

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 285,00

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

 

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 60,00

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wegens het wijzigen van een kenteken van het voertuig of de voertuigen waarvoor de ontheffing verleend is dan wel wegens het wijzigen van het adres van de aanvrager

€ 10,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 60,00

1.19.3.1

 

1.19.3.2

tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

tot het verlengen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 80,00

 

€ 30,00

1.19.4.1

Tot het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

 

1.19.4.1

inclusief realisatie gehandicapteninrit

€ 410,00

 

1.19.4.2

exclusief realisatie gehandicapteninrit

€ 210,00

1.19.5

Tot het wijzigen van het kenteken van een individuele gehandicaptenparkeerplaats

€ 50,00

1.19.6

Vervallen

 

1.19.7

Vervallen

1.19.8

Tot het verkrijgen van een ontheffing van artikel 10 juncto artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de openbare weg)

€ 30,00

1.19.8.1

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1    

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth (stoken vuren in openlucht)

€ 165,0 

1.20.1.2

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth

€ 75,00

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Nuth

€ 150,00

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

vervallen

 

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen (*) :

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,25

1.20.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,50

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is

 

A2 formaat

€ 5,00

 

A1 formaat

€ 7,00

 

A0 formaat

€ 8,00

1.20.2.4

Vervallen

 

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,25

 (*) b.v. verzoek op grond van Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) en Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning.

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

Bouwkosten:

de bouwkosten berekend met behulp van de vastgestelde lijst met eenheidsprijzen. Deze lijst met eenheidsprijzen is als bijlage (Overzicht bouwkosten prijspeil 2012) bij deze tarieventabel bijgevoegd en als behorend bij deze tabel gewaarmerkt.

2.1.1.3

Sloopkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens dat wettelijke voorschrift is bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg en vergunningsvrije activiteiten

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg - in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

 

2.2.1

In het geval van een enkelvoudige omgevingsvergunningaanvraag:

€ 100,00

2.2.2

In het geval van een meervoudige omgevingsvergunningaanvraag:

€ 200,00

2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project, waarvan blijkt dat dit vergunningsvrij is, bedraagt:

€ 100,00

2.2.3.1

Vervallen

 

2.2.3.2

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft alsook de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd. Een en ander berekend naar de tarieven en conform het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de eerste volzin van dit artikel kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo heeft betrekking op: het bouwen van een bouwwerk. [Voormalige bouwvergunning]

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen: 2,40% van de bouwkosten, met een minimum van 

€ 220,00.

 

2.3.1.1.2

 

indien de bouwkosten € 50.001 tot € 100.000 bedragen:

 

vermeerderd met 2,20% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 50.000 te boven gaan.

€ 1.200,00

2.3.1.1.3

 

indien de bouwkosten € 100.001 tot € 500.000 bedragen:

 

vermeerderd met 2,00% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 100.000 te boven gaan

€ 2.300,00

2.3.1.1.4

 

indien de bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 bedragen:

 

vermeerderd met 1,80% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 500.000 te boven gaan.

€ 10.300,00

2.3.1.1.5

 

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.001 bedragen:

 

vermeerderd met 1,60% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan.

€ 19.300

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Vervallen.

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 150,00

 

 

 

2.3.1.4

Vervallen.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Vervallen.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo heeft betrekking op: het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald. [Voormalige aanlegvergunning]

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 200,00

per samenhangende locatie

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, heeft betrekking op: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 van deze verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) bedraagt het tarief:

€ 150,00

2.3.3.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kleine buitenplanse afwijking ex artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening):

€ 350,00

2.3.3.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (grote buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit) bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

2.3.3.4

Indien artikel 2.23, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) bedraagt het tarief:

€ 350,00

2.3.3.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) bedraagt het tarief:

€ 100,00

2.3.3.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) bedraagt het tarief:

         

€ 100,00

2.3.3.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) bedraagt het tarief:

€ 100,00

2.3.3.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) bedraagt het tarief:

     

€ 100,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, heeft betrekking op: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1 van deze verordening, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 150,00

2.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (kleine buitenplanse afwijking ex artikel 4 besluit omgevingsrecht

€ 350,00

2.3.4.2.1

Het bepaalde in artikel 2.3.4.2 bij toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 tbv het organiseren van evenementen zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 Besluit Omgevingsrecht, verlagen tot € 100,-

 

2.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (grote buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit) bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

2.3.4.4

Indien artikel 2.23 van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 150,00

2.3.4.5

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 200,00

2.3.4.6

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

         

€ 200,00

2.3.4.7

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 200,00

2.3.4.8

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

   

€ 200,00

2.3.5

Het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo heeft betrekking op: het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in - met het oog op de brandveiligheid - bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen. [Voormalige gebruiksvergunning]

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, uitgaande van de vloeroppervlakte van het bouwwerk waar de aanvraag betrekking op heeft:

 

 

< 100 m²

€ 400,00

 

100 - 500 m².

€ 400,00 verhoogd met

€ 1,00 per m²

 

501 - 2.000 m².

€ 800,00 verhoogd met

€ 0,50 per m²

 

2.001 - 5.000 m

€ 1.550,00 verhoogd met € 0,15 per m²

 

> 5.000 m². Basisbedrag: € 2.000,00,

verhoogd met € 0,02 per m².

€ 2.000,00 verhoogd met € 0,02 per m²

2.3.5.2

Het tarief voor de overdracht van de tenaamstelling van een (aanvraag om) een omgevingsvergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 bedraagt:

€ 50,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo heeft betrekking op: het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo heeft betrekking op hetzelfde als artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo maar dan op basis van een provinciale of gemeentelijke verordening. [Voormalige monumentenvergunning]

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 825,00

2.3.6.1.2

Voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

   

€ 825,00

2.3.6.1.3

het bepaalde in artikel 2.3.6.1.1 en 2.3.6.1.2 wordt verlaagd tot € 220,- als de kosten van de uit te voeren werkzaamheden minder dan € 15.000 bedragen.

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

           

€ 550,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Toelichting: Artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo heeft betrekking op: het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald. [Voormalige sloopvergunning]

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, is bepaald of waarvoor op grond van een provinciale verordening, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist:

               

€ 200,00

2.3.7.1.2

In gevallen waarvoor op grond van in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, een vergunning of ontheffing is vereist:

€ 200,00

2.3.7.2

Asbesthoudende materialen

 

 

Vervallen

 

 

Aanleggen of veranderen weg

Toelichting: Artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo heeft betrekking op: het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b.

 

2.3.8

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 370,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo heeft betrekking op: het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen.

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo.

     

€ 200,00

2.3.9.2

Voor het aanleggen van een inrit door de Gemeente Nuth

bij bestaande particuliere woonbebouwing, welke niet gesitueerd is in een ( al dan niet gedeeltelijk ) nog te realiseren uitbreidingsplan bedraagt de vergoeding voor een inrit met een maximale breedte van 3,50 meter:

       

€ 400,00

2.3.9.3

Voor het aanleggen van een inrit door de Gemeente Nuth

bij bedrijfsgebouwen welke niet gesitueerd is in een ( al dan niet gedeeltelijk ) nog te realiseren uitbreidingsplan, wordt de realisatie uitgevoerd op basis van de werkelijke kosten

 

2.3.10

Kappen

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo heeft betrekking op: het vellen of doen vellen van houtopstand. [Voormalige kapvergunning]

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 77,00

 

Aanleggen rioolaansluiting particulieren (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.2

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen), bedraagt het tarief per meter, gemeten vanaf de perceelsgrens:

         

€ 250,00

 

Veranderen rioolaansluiting (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.3

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) veranderen van een bestaande rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2010 (en opvolgende regelingen), bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting.

 

Aanleggen bedrijfsmatige rioolaansluiting of rioolaansluiting wooncomplexen (Inclusief realisatie)

 

2.3.10.4

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een rioolaansluiting, zoals bedoeld in artikel 2.7.4 van de Bouwverordening Nuth 2010 (en opvolgende regelingen), bij een wooncomplex of bedrijf bedraagt het tarief:

de kostprijs met voorlegging van een begroting.

 

Aanleggen bestrating (Realisatie)

 

2.3.10.5

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) aanleggen van een bestrating bedraagt het tarief:

     

 

Trottoirbestrating per m²:

€ 27,75

 

Klinkerbestrating per m²:

€ 40,15

 

Asfalt per m²: voor een oppervlak kleiner dan 10 m2:

€ 200,00

 

Asfalt per m2: voor een oppervlak groter dan 10 m2:

€ 120,00

 

Invalidenparkeerplaatsen op kenteken (incl. realisatie)

 

2.3.10.6

Indien een aanvraag betrekking heeft op de aanduiding van een invalidenparkeerplaats en het door of namens de gemeente (laten) realiseren van een gehandicapteninrit, zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

         

€ 410,00

2.3.10.7

Indien een aanvraag betrekking heeft op de aanduiding van een invalidenparkeerplaats zonder het door of namens de gemeente (laten) realiseren van een gehandicapteninrit, zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

         

€ 210,00

2.3.10.8

Indien een aanvraag betrekking heeft op het door of namens de gemeente (laten) vervangen van het onderbord "Invalidenparkeerplaats", zoals bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief:

       

€ 50,00

 

Opslag van roerende zaken

Toelichting: Artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo heeft betrekking op: het in een bij provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente opslaan van roerende zaken. Artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo heeft betrekking op: het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een daarbij aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente toe te staan of te gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen. Denk hierbij aan: steigers, stortbakken, reclameborden, bloemen- en plantenbakken.

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, en daarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 50,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak in een daarbij krachtens provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Nuth 2012 (en opvolgende regelingen) aangewezen gedeelte van de provincie of gemeente toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, zoals bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

               

€ 50,00

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van een Natura 2000-gebied)

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

 

het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

a. Landbouw en overige € 2.491,80

b. Industrie € 12.377,90

c. Infrastructuur € 18.559,25

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

 

Restitutiebepaling:

 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 • a.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 • b.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

Leges worden niet geheven voor:

 

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

Behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

PM

2.3.14.2

Behoort tot een bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

2.3.14.2.1

Behoort tot een bij provinciale verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

PM

2.3.14.2.2

Behoort tot een bij waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

PM

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

     

2.3.15.1

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.15.2

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft, verhoogd met een administratieve toeslag van € 100,00.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een (milieukundig) bodemrapport dient te worden beoordeeld:

Het in de vigerende legesverordening van de RUD Zuid-Limburg genoemde - en tevens door deze dienst te verrekenen - bedrag.

2.3.16.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een archeologisch bodemrapport dient te worden beoordeeld:

€ 300,00, tenzij de betreffende beoordeling financieel afdoende is geregeld in een exploitatieovereenkomst of een soortgelijke overeenkomst.

2.3.17

Advies

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

         

€ 400,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo, moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend:

 

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 

€ 400,00

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 400,00

2.3.19

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit: 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van € 250,00.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag, als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de terzake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten bestaat aanspraak op vermindering van leges met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

           

2.4.2.1

Bij 3 tot 5 activiteiten:

10% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.2

Bij 5 tot 10 activiteiten:

5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.3

Bij 10 tot 15 activiteiten:.

4% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.4

Bij 15 of meer activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking van de aanvraag om omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl de aanvraag reeds door de gemeente in behandeling is genomen maar nog niet verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan:

75% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.2

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan:

50% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.1.3

Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan:

25% van de op grond van de in 2.5.1 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag wordt ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25% van de op grond van de in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert, bestaat op aanvraag van de vergunninghouder aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25% van de op grond van de in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 bedoelde onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan € 215,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 150,00

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging van het project bedraagt:

€ 50,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

2.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a dan wel b, van de Wet ruimtelijke ordening, bedraagt:

de kostprijs met voorlegging van een begroting en regeling daarvan in een overeenkomst.

 

Hoofdstuk 9 Overschrijving of toekennen persoonsgebonden karakter

2.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van een verleende omgevingsvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend (zaakhouder) of het toekennen van een persoonsgebonden karakter op grond van artikel 5.18 Besluit omgevingsrecht

€ 81,00

 

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

2.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een sloopmelding, als bedoeld in artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 bedraagt:

€ 0,00

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikkingen

2.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking bedraagt:

€ 150,00

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 296,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 150,00

3.1.3

Vervallen

 

3.1.4

vervallen

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Vervallen

 

3.2.1.1

Vervallen

 

3.2.1.2

Vervallen

 

3.2.1.3

Vervallen

 

3.2.1.4

Vervallen

 

3.2.1.5

Vervallen

 

3.2.1.6

Vervallen

 

3.2.2

Vervallen

 

3.2.3

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nuth, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 680,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 680,00

 

3.3.2

 

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening Nuth:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 680,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 680,00

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

vervallen

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

3.5

vervallen

 

3.5.1

vervallen

 

3.5.2

vervallen

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in <artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening>

€ 100,00

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 74,00

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2016.

 

De griffier, De voorzitter,

 

Dhr. P.J.M. Boyen Mevr. D.H. Schmalschläger

 

 

 

BIJLAGE

 

Overzicht Bouwkosten prijspeil 2017

Bouwwerken

€/m 3 excl BTW

 

 

Woningen:

 

Geschakelde woning (rijtjeswoningen)

297

Half vrijstaande woningen

311

Vrijstaande woningen

349

Bungalow

459

 

 

Woongebouwen:

 

Appartementen drielaags en meer (luxe), incl. gemeenschappelijke ruimten

502

Appartementen drielaags en meer, incl. gemeenschappelijke ruimten

363

 

 

Bouwwerken bij woningen:

 

Aan-uitbouwen tot en met 100 m3 (vooral verblijfsruimte)

469

Aan-uitbouwen meer dan 100 m3 (vooral verblijfsruimte)

441

Kelder tot en met 100 m3 

300

Kelder alles boven de 100 m3

150

Renovatie tot woonruimte

150

Verbouwing tot woonruimte

300

Vrijstaande garage/berging

265

Aangebouwde garage/berging

220

Tuinhuis, tuinberging hout/prefab

120

Carport/overkapping per m2

220/m2

dakkapel

840

Tuinmuur / keeruur per m2

75

Erfafscheiding hout m2

53

 

 

Bedrijfsgebouwen:

 

Bedrijfshal met inpandig kantoor

95

Bedrijfshal/loods/magazijn

70

Romneyloods

62

Mestsilo

25

Gier- en mestkelder

92

Agrarisch bedrijfsgebouw metselwerk

60

Agrarisch bedrijfsgebouw gevelbeplating

43

Manege voorbouw (NVO per m²)

816

Manege paardenstalling met binnenbak (tot 1000 m² NVO)

15

Manege paardenstalling met binnenbak (>1000 m² NVO)

11

Parkeergarage onder woongebouw

222

 

 

Kantoorgebouwen:

 

Tot 2500 m3

355

Alles boven de 2500 m3 

266

 

 

Onderwijsgebouwen:

 

Schoolgebouwen

279

Schoolgebouwen semi-permanent eenlaags

308

         

 

Sportgebouwen:

 

Gymzaal

148

Kleedgebouw, al dan niet met kantine

501

 

 

Gezondheidszorggebouw:

 

Gezondheidszorgcentrum

553

Verzorgingsflat, woonzorgcentrum

308

Ziekenhuis

425

 

 

Commerciële gebouwen:

 

Winkelruimte onder woningen

340

Garage met showroom

208

Doe het zelf - hal

128

 

 

Horeca:

 

Cafe(taria)

369

Restaurant

299

 

Voor seriematige bouw factor 0,96 toepassen

Voor complexe architectuur factor 1,2 toepassen

 

Toelichting

De bouwkosten worden gebruikt als basis voor de bepaling van diverse leges. Het overzcht bouwkosten dient ter bepaling van de bouwkosten. Er wordt uitgegaan van eenheidsprijzen per bouwwerktype om ervoor te zorgen dat voor gelijksoortige bouwwerken wordt uitgegaan van een zelfde bedrag aan bouwkosten. Indien een bouwwerktype niet voorkomt in het overzicht bouwkosten, wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bouwwerk conform de Taxatieboekjes (Her)bouwkosten van uitgever BIM media. Als ook dit niet mogelijk blijkt worden de bouwkosten conform een realistische marktprijs vastgesteld. De aanvrager kan dan de opgegeven bouwkosten aannemelijk maken door ze met een begroting te onderbouwen.