Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Nuth houdende regels omtrent herindeling Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Nuth houdende regels omtrent herindeling Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen
CiteertitelBevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Gemeentewet
 2. wet Algemene bestuursrecht
 3. wet Wet algemene regels herindeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-201808-05-2017nieuwe regeling

15-05-2018

gmb-2018-109350

Z.22260 INT/22806

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Nuth houdende regels omtrent herindeling Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nuth, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene regels herindeling;

 

 

BESLUITEN:

 

 

Hoofdstuk I.

 

 • A.

  de uitoefening van de bevoegdheden, zoals vermeld in kolom 1 van de bij dit besluit behorende bevoegdhedenlijst, met inbegrip van de mogelijkheid tot ondermandaat, op te dragen aan de in kolom 4 genoemde functionaris (afdoeningsmandaat en ondertekeningmandaat) ;

   

 • B.

  Ten aanzien van de gevallen in kolom 1 van de bij dit besluit behorende bevoegdhedenlijst de in kolom 4 genoemde functionaris als vertegenwoordiger van de gemeente dan wel een gemeentelijk bestuursorgaan aan te wijzen (vertegenwoordiging);

   

Hoofdstuk II.

 

Ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in hoofdstuk I, de volgende voorschriften vast te stellen.

Artikel 1  

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid, genoemd in kolom 1 van de bevoegdhedenlijst behorende bij dit besluit, heeft de mandataris vooraf de instemming nodig van het in kolom 4 opgesomde orgaan.

   

 • 2.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheid wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-of provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

   

 • 3.

  Ingeval van afwezigheid van de functionaris, aan wie de bevoegdheid is toegekend, wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door zijn plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger wordt door het orgaan opgesomd in kolom 4 van de bijbehorende bevoegdhedenlijst aangewezen.

Artikel 2  

 

De bevoegdheid wordt door de functionaris, genoemd in dit besluit - verder te noemen: mandataris - uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 3  

 • 3.1

  Indien bij het namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen te nemen besluit grotendeels het beleid van een drie colleges is betrokken, legt de mandataris de zaak vooraf voor aan de vertegenwoordiging van dat college in de bestuurlijke stuurgroep herindeling ONS. Indien deze vertegenwoordiging zulks nodig acht, wordt de zaak ter verdere besluitvorming aan het desbetreffende college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

   

 • 3.2

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt in elk geval geacht het beleid van een van de colleges van burgemeester en wethouders bij een te nemen besluit te zijn betrokken en wordt het te nemen besluit aan dat college voorgelegd:

  • a.

   indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • b.

   indien er rekening mee gehouden moet worden dat de betrokken portefeuillehouder en/of het desbetreffende college van burgemeester & wethouders op zijn of haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   voor wat betreft personele aangelegenheden, indien er rekening mee gehouden moet worden dat de ambtenaar die het betreft, van zijn of haar bevoegdheid op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht om zijn of haar belangen rechtstreeks bij het tot aanstelling bevoegde gezag te bepleiten, gebruik zal maken;

  • d.

   indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties voor een van de drie colleges van burgemeester en wethouders zou kunnen voortvloeien.

    

 • 3.3

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid – met uitzondering van de slotzin van het eerste lid - is van overeenkomstige toepassing op de namens de burgemeesters van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen te nemen besluiten.

Artikel 4  

 • 4.1.

  Ingeval van uitoefening van de bevoegdheden, namens de drie colleges van burgemeester en wethouders, als bedoeld in de hoofdstukken I en II van dit besluit, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

  "De colleges van burgemeester en wethouders van Onderbanken, Nuth en Schinnen,

  namens deze",

   

  gevolgd door de functieaanduiding van de mandataris en zijn of haar handtekening en naam.

   

 • 4.2

  Ingeval van uitoefening van de bevoegdheid van het vertegenwoordigen van de drie gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen, namens de burgemeesters van drie gemeenten in hoofdstuk II van dit besluit, luidt de aanhef van de ondertekening als volgt:

   

  “De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen, te dezen ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd namens hun burgemeesters door ……….(invullen functie en naam), hierna te noemen: ‘de Gemeenten’.”

   

Artikel 5  

Op een nader door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen gezamenlijk te bepalen wijze dient de mandataris verslag te doen van de wijze waarop gebruik is gemaakt van de gemandateerde bevoegdheid.

 

Hoofdstuk III.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als "Bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen".

 

Hoofdstuk IV.

 

Dit besluit heeft alleen betrekking op alles wat met de herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen te maken heeft.

 

Hoofdstuk V.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 8 mei 2017.

Nuth, 15 mei 2018,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth

de secretaris/algemeen directeur,

A.N. van den Bergh

de burgemeester,

D.H. Schmalschläger

De burgemeester,

D.H. Schmalschläger  

Bijlage Bevoegdhedenlijst behorende bij het bevoegdhedenbesluit herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

 • 1.

  Omschrijving bevoegdheid

 • 2.

  Wettelijke vindplaats

 • 3.

  Wettelijk toegekend aan:

 • 4.

  Mandaat en ondermandaat van afdoening en ondertekening aan:

 • 5.

  Voorwaarden

Opdrachtgever voor en verantwoordelijk voor de drie sporen (fusie-& veranderspoor, wettelijk spoor en visiespoor) van het herindelingstraject Onderbanken-Nuth-Schinnen en de integrale processuele uitvoering van de hiervoor vastgestelde plan van aanpak herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen alsmede de daarop gebaseerde werkplannen vanuit de verschillende ambtelijke fusiewerkgroepen

Artikel 160 en 168 Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders

de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

   

*na meerderheidsbesluit van de bestuurlijke stuurgroep (elke gemeente één stem)

 

Voeren van correspondentie ter uitvoering van het plan van aanpak voor de herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen alsmede de daarop gebaseerde werkplannen van de ambtelijke fusiewerkgroepen

Diverse wettelijke regelingen

Het college van burgemeester en wethouders

 

De voorzitter bestuurlijke stuurgroep herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

 

* na meerderheidsbesluit van de bestuurlijke stuurgroep (elke gemeente één stem)

 • A.

  Voorbereiden van en aangaan van overeenkomsten met derden voor aan/ en of door de gemeente leveren roerende zaken of diensten -met inbegrip van het voeren van inkoop- en/of aanbestedingsprocedures. Dit voor zover vallend binnen het vastgestelde herindelingsbudget/ de fusiebegroting Beekdaelen en met inachtneming van de vigerende (financiële) regels zoals opgenomen in het uniforme besluit ‘Projectbegroting fusie Beekdaelen’ dat de colleges van de drie 3 ONS-gemeenten op 17 oktober 2017 hebben genomen, en met de eerder gemaakte afspraak om op alle met de herindeling samenhangende inkoop- & aanbestedingsprocedures het inkoop- & aanbestedingsbeleid van de gemeente Schinnen van toepassing te verklaren.

Artikel 160 en 168 Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders

de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

 

* na meerderheidsbesluit van de bestuurlijke stuurgroep (elke gemeente één stem).

 • B.

  Vertegenwoordigen van de gemeente inzake alle buitengerechtelijke rechtshandelingen voor zover betrekking hebbende op aangelegenheden, vermeld onder A.

Artikel 171 Gemeentewet

De burgemeester

De voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

* na meerderheidsbesluit van de bestuurlijke stuurgroep (elke gemeente één stem)

Personeel:

De bevoegdheid tot het nemen van alle zogenaamde ‘voorlopige besluiten’ in het kader van de herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen, waaronder in ieder geval begrepen:

 • -

  vaststellen sociaal statuut gemeente Beekdaelen

 • -

  vaststellen functieboek 1 Beekdaelen

 • -

  vaststellen functieboek 2 Beekdaelen

 • -

  vaststellen conversietabel herindeling gemeente Beekdaelen

 • -

  vaststellen Organisatie- & managementfilosofie/ hoofdstructuur gemeente Beekdaelen

 • -

  vaststellen detailstructuur en formatieplan gemeente Beekdaelen

 • -

  vaststellen van plaatsingsplan

 • -

  voorlopige plaatsingen medewerkers

 • -

  instellen plaatsingscommissie t.b.v. functieboek 2

 • -

  correspondentie aangaande alle op de herindeling betrekking hebbende ‘voorlopige besluiten’.

Artikel 160 en 168 Gemeentewet, CAR/UWO, Wet algemene regels herindeling

Het college van burgemeester en wethouders

de voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

 

*na meerderheidsbesluit van de bestuurlijke stuurgroep (elke gemeente één stem);

* omschrijving voorlopig besluit: aangaande het uitvoeren van het sociaal statuut gemeente Beekdaelen en overige aanverwante personele aangelegenheden dienen er voorlopige besluiten te worden genomen voorafgaande aan de herindelingsdatum van 1 januari 2019. Het zijn voorlopige besluiten, omdat de daadwerkelijke vaststelling/aanstelling door het college van de nieuwe gemeente Beekdaelen moet plaatsvinden (overeenkomstig de Wet algemene regels herindeling).

Voorbereiden van en aangaan van overeenkomsten met derden voor aan/ en of door de gemeente leveren roerende zaken of diensten -met inbegrip van het voeren van inkoop- of aanbestedingsprocedures tot een maximumbedrag van 100 (honderd) duizend euro.

 

Dit voor zover vallend binnen het vastgestelde herindelingsbudget/ de fusiebegroting Beekdaelen en met inachtneming van de vigerende (financiële) regels zoals opgenomen in het uniforme besluit ‘Projectbegroting fusie Beekdaelen’ dat de colleges van de drie 3 ONS-gemeenten op 17 oktober 2017 hebben genomen, en met de eerder gemaakte afspraak om op alle met de herindeling samenhangende inkoop- & aanbestedingsprocedures het inkoop- & aanbestedingsbeleid van de gemeente Schinnen van toepassing te verklaren.

Artikel 160 en 168 Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders

De voorzitter van de projectgroep herindeling zijnde de beoogd secretaris van de gemeente Beekdaelen

*na goedkeuring van de projectgroep

Voorbereiden van en aangaan van overeenkomsten met derden voor aan/ en of door de gemeente leveren roerende zaken of diensten -met inbegrip van het voeren van inkoop- of aanbestedingsprocedures tot een maximumbedrag van 10 (tien) duizend euro. Dit voor zover vallend binnen het vastgestelde herindelingsbudget/ de fusiebegroting Beekdaelen en met inachtneming van de vigerende (financiële) regels zoals opgenomen in het uniforme besluit ‘Projectbegroting fusie Beekdaelen’ dat de colleges van de drie 3 ONS-gemeenten op 17 oktober 2017 hebben genomen, en met de eerder gemaakte afspraak om op alle met de herindeling samenhangende inkoop- & aanbestedingsprocedures het inkoop- & aanbestedingsbeleid van de gemeente Schinnen van toepassing te verklaren.

Artikel 160 en 168 Gemeentewet

Het college van burgemeester en wethouders

De voorzitter van een ambtelijke fusiewerkgroep herindeling

*na goedkeuring van de projectgroep