Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oegstgeest

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOegstgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012
CiteertitelVerordening rioolheffing 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Verordening rioolheffing 2011’ van 4 november 2010, wordt ingetrokken per 1 januari 2012. Artikel 12 bevat een overgangsrecht.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

29-11-2012

Oegstgeester Courant, 28-12-2012

V002
21-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Oegstgeester Courant, 20-12-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012

De raad van de gemeente Oegstgeest;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012

(VERORDENING RIOOLHEFFING 2012)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak , zoals aangemerkt in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • e.

  woning: een onroerende of roerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient;

 • f.

  niet-woning: een onroerende of roerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven:

  • a.

   ter zake van het gebruik van de gemeentelijke riolering voor een hoeveelheid afvalwater van 1 tot en met 250 kubieke meters die vanuit het perceel wordt afgevoerd via de gemeentelijk riolering (hierna: rioolheffing 1);

  • b.

   ter zake ter zake van het gebruik van de gemeentelijke riolering voor een hoeveelheid afvalwater uitgaande boven 250 kubieke meters die vanuit het perceel wordt afgevoerd via de gemeentelijke riolering (hierna: rioolheffing 2).

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt de hoeveelheid afvalwater bepaald op de wijze als bedoeld in artikel 5.

 • 3.

  De heffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd

 • 4.

  Als gebruiker wordt aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld van het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikmaken;

  • b.

   gebruik maken van een perseel door de leden van een huishouden wordt aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweelid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;

  • c.

   gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, wordt aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • d.

   het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik wordt aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 1 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De rioolheffing 1 wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

 • 2.

  De rioolheffing 2 wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater uitgaande boven 250 kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 3.

  Voor toepassing van het tweede lid wordt het aantal kubieke meters afgevoerd afvalwater gesteld op het aantal kubieke meters water dat in het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.

 • 4.

  Indien bij het ontstaan van de belastingplicht met betrekking tot een perceel bij gebrek aan gegevens op grond van het derde lid niet de hoeveelheid afvalwater kan worden vastgesteld, wordt voor de toepassing van het tweede lid het aantal kubieke meters afgevoerd afvalwater gesteld op het aantal kubieke meters water dat in een meest actueel ander kalenderjaar waar wel gegevens beschikbaar zijn, naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. De tweede en derde volzin van het derde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 6.

  Ingeval er sprake is van een gemeenschappelijke watermeter of pompinstallatie voor meer dan één perceel, wordt de hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water voor ieder van die percelen gesteld op een aandeel dat rechtevenredig is aan het aantal percelen dat op de watermeter of pompinstallatie is aangesloten.

 • 7.

  Indien een perceel niet tot hoofdzaak wordt gebruikt als woning, wordt indien de belastingplichtige aantoont dat de hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water niet gelijk is aan de hoeveelheid afgevoerd afvalwater, op diens verzoek de op de voet van het derde, vierde, vijfde of zesde lid berekende hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd. Voor de toepassing van de vorige volzin dient een perceel in hoofdzaak tot woning indien de waarde die opgrond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor dat perceel, in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van het perceel die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Indien een perceel een roerende zaak is, is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  De rioolheffing 1 bedraagt voor een woning:

  • a.

   per belastingjaar indien de woning op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon € 76,01;

  • b.

   per belastingjaar indien woning op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meerpersonen € 112,37;

 • 2.

  De rioolheffing 1 bedraagt voor een niet-woning per belastingjaar indien de niet-woning op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij aanvang van de belastingplicht € 112,37;

 • 3.

  De rioolheffing 2 bedraagt per kubieke meter afvalwater € 1,62;

 • 4.

  Indien ter zake van de heffing als bedoeld in het eerste lid in de loop van het belastingjaar een verandering plaatsvindt van sub b naar sub a, wordt het tarief als bedoeld in het eerste lid, sub a, toegepast met ingang van de eerstvolgende kalendermaand.

 • 5.

  Belastingaanslagen van € 5,-- of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslag verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt dat, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 75,--., doch minder dan € 5.000,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Overgangsrecht

De 'Verordening rioolheffing 2011’ van 4 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening rioolheffing 2012'

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2011.

De voorzitter

De griffier