Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Parkeerfondsverordening gemeente Oisterwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerfondsverordening gemeente Oisterwijk
CiteertitelParkeerfondsverordening gemeente Oisterwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpVerkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is bij benadering ingevuld. De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-200726-02-2010Nieuwe regeling

28-06-2007

Nieuwsklok, 04-07-2007

ALG006240

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerfondsverordening gemeente Oisterwijk

 

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1.

  Door de gemeente Oisterwijk wordt een reserve geadministreerd onder de naam Parkeerfonds.

 • 2.

  Het Parkeerfonds heeft tot doel om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, ook als dit binnen een bouwplan niet past. Bij bouwplannen of wijzigingen van de bestemming worden initiatiefnemers geacht om op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Indien hieraan niet kan worden voldaan, kan onder voorwaarden vrijstelling worden verleend. Aan deze vrijstelling is een financiële verplichting gekoppeld, de zogenaamde afkoopregeling. Met deze financiële verplichting wordt de gemeente Oisterwijk in staat gesteld alsnog het benodigde aantal parkeerplaatsen op een alternatieve locatie te realiseren.

Artikel 2. Toepassingsbereik parkeerfonds

Het Parkeerfonds geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Oisterwijk.

Artikel 3. Beheer van het parkeerfonds

 • 1.

  De gelden van het Parkeerfonds worden door het College beheerd.

 • 2.

  Het is uitsluitend aan het College om besluiten te nemen over het doen van uitgaven uit het Parkeerfonds in het kader van:

  • -

   Het nakomen van op de gemeente Oisterwijk rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de met de gemeente Oisterwijk gesloten overeenkomsten met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Oisterwijk;

  • -

   Uitgaven als gevolge van artikel 9 lid 3.

 • 3.

  Het College neemt bij de te nemen beslissingen de in de volgende artikelen geformuleerde regels in acht.

Artikel 4. Inkomsten van het parkeerfonds

Het parkeerfonds bevat de volgende gelden en inkomsten:

 • -

  Gelden welke zijn betaald op grond van een met de gemeente Oisterwijk gesloten overeenkomst met betrekking tot het voorzien in parkeergelegenheid zoals bedoeld in artikel 2.5.30 (lid) van de Bouwverordening gemeente Oisterwijk.

 • -

  Overige gelden die bij besluit van het College uitdrukkelijk zijn of worden bestemd voor storting in het parkeerfonds.

 • -

  Rente-inkomsten over de onder sub a en b van dit artikel genoemde gelden.

Artikel 5. Hoogte bijdrage aan het parkeerfonds

 • 1.

  Het aantal parkeerplaatsen waarvoor een storting in het parkeerfonds verschuldigd is zal worden vastgesteld door het aantal op eigen terrein gerealiseerde of nog te realiseren parkeerplaatsen in mindering te brengen op de totale hoeveelheid voor het bouwplan te realiseren parkeerplaatsen (de parkeerplaatsverplichting).

 • 2.

  Voor het bepalen van de te realiseren parkeercapaciteit worden de parkeernormen van de gemeente Oisterwijk gehanteerd. De gemeente Oisterwijk maakt hiervoor gebruik van de gemiddelde parkeerkencijfers voor weinig stedelijke gebieden van de CROW-uitgave ‘Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 2004’(ASVV 2004).

 • 3.

  Voor de storting in het parkeerfonds kan vrijstelling worden verleend indien:naar oordeel van het College van Burgemeester en Wethouders het belang van de realisatie zwaarder weegt dan het voldoen van de storting in het parkeerfonds.

 • 4.

  In de onderstaande tabel zijn de tarieven voor de stortingen in het parkeerfonds opgenomen (prijspeil 2007).

 

situatie

 

storting parkeerfonds

a.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeerplaatsverplichting, maar gebruik van restcapaciteit op de openbare weg is mogelijk

10.000,- per parkeerplaats

b.

realisatie van minder parkeerplaatsen op eigen terrein dan de parkeerplaatsverplichting

20.000,- per parkeerplaats

 • 5.

  Het College draagt zorg voor de jaarlijkse indexering van de onder artikel 5, lid 4 opgenomen tarieven.

Artikel 6. Uitgaven ten laste van het parkeerfonds

 • 1.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan ten behoeve van de nakoming van de op de gemeente Oisterwijk rustende verplichtingen welke voortvloeien uit de onder artikel 4, sub a bedoelde overeenkomsten.

 • 2.

  Ten laste van het parkeerfonds kunnen uitgaven worden gedaan welke kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de benutting van de openbare parkeercapaciteit en aan de uitbreiding van de openbare parkeercapaciteit. Hiervoor geldt de beperking dat hiervoor alleen gelden mogen worden ingezet welke zijn ingebracht in het parkeerfonds op basis van artikel 4, sub b en c.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  De particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, verplicht zich door ondertekening van een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van artikel 2.5.30 van de Bouwverordening gemeente Oisterwijk om een bedrag, te berekenen op grond van het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, te storten in het parkeerfonds.

 • 2.

  De gemeente Oisterwijk zal na ontvangt van het te storten bedrag, berekend op grond van artikel 5 overgaan tot de besluitvorming inzake de verlening van de bouwvergunning.

 • 3.

  De gemeente Oisterwijk aanvaardt de onder artikel 7, lid 1 genoemde gelden en verplicht zich om binnen periode van 10 jaar na dagtekening van de overeenkomst of datum van vrijstellingverlening:

  • -

   Het uit artikel 5, lid 1 voortvloeiende aantal parkeerplaatsen aan te leggen binnen een straal van 500 meter, met het betreffende bouwinitiatief als middelpunt.

 • 4.

  Indien de gemeente Oisterwijk binnen 10 jaar niet aan de verplichting conform artikel 7, lid 3 heeft voldaan, heeft de particulier, natuurlijk persoon of rechtspersoon zijnde, het recht tot restitutie van het gestorte bedrag inclusief rente of indexering.

Artikel 8. Administratieve bepalingen

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Economische en grondzaken van de gemeente Oisterwijk draagt zorg voor een zorgvuldig beheer van de in het parkeerfonds gestorte gelden. Deze afdeling houdt een overzicht bij van alle ontvangsten en uitgaven van het parkeerfonds. Dit overzicht wordt jaarlijks ter beschikking gesteld van het College. Elke uitgave van het overzicht bevat de mutaties die hebben plaatsgevonden sinds het opmaken en verstrekken van het voorgaande overzicht.

Artikel 9. Wijzigen of opheffen van het parkeerfonds

 • 1.

  Alleen de Gemeenteraad kan besluiten tot het wijzigen of opheffen van het parkeerfonds en de daarvan integraal deel uitmakende onderdelen.

 • 2.

  De Gemeenteraad kan slechts tot opheffing overgaan indien alle verplichtingen uit de met particulieren gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

 • 3.

  Indien artikel 9, lid 2 niet het geval is, vindt afwikkeling van de gelden plaats op voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders.

 • 4.

  Indien na afwikkeling van de met particulieren gesloten overeenkomsten nog enig batig saldo mocht resteren zal dit worden overgeboekt naar de algemene middelen van de gemeente Oisterwijk.

Artikel 10. Delegatie bevoegdheden

De Gemeenteraad is bevoegd om de uitvoering van haar taken in het kader van dit onderhavige reglement te delegeren aan het College van Burgemeester en Wethouders, met dien verstande dat artikel 9 van dit reglement hiervan wordt uitgezonderd.