Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is bij benadering ingevuld. De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 108, 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199911-06-2010Nieuwe regeling

26-11-1998

Klepperman, 23-12-1998

C-61 - .07.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk

 

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder;

 • a.

  openbare (ruimte):alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;

 • b.

  bouwwerk; elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • c.

  gebouw elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • d.

  complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes, scholencomplex, enzovoort);

 • e.

  afgebakend terrein; een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;

 • f.

  ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of een woonark;

 • g.

  standplaats: eenkavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • h.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;

 • j.

  object: een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • k.

  rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig de beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hijnaar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • l.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

HOOFDSTUK 2. Het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen of standplaatsen

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen de gemeente, al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten verdelen en duiden deze aan met nummers, zo nodig aangevuld metletters of namen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken benoemen.

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4
 • 1.

  Indien zulks uit een oogpunt van doelmatigheid, doeltreffendeheid of om verwarring te voorkomen naar hun mening noodzakelijk is, kunnen burgemeester en wethouders wijziging brengen in reeds toegekende straatnamen of huisnummers.

 • 2.

  Van hun voornemen om wijziging te brengen in reeds toegekende straatnamen of huisnummers stellen burgemeester en wethouders alle bewoners en/of belanghebbenden tijdig in kennis. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun eventuele bezwaren kenbaar te maken gedurende een periode van tenminste zes weken.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan eventuele bezwaren van belanghebbenden en dragen zorg voor vergoeding van de kosten die door belanghebbenden redelijkerwijze gemaakt moeten worden in verband met wijziging van een straatnaam of huisnummer.

HOOFDSTUK 3 Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5
 • 1.

  De door burgemeester en wethouders aan delen van de openbare ruimte toegekende namen en aan objecten toegekende nummers worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan delen van de openbare ruimte namen of aan objecten nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 3.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 6
 • 1.

  Indien burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, straatnaamborden, huisnummer(verzamel)borden en verwijsborden aan een object, een muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthehbende verplicht toe te laten dat deze borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthehhende draagt ervoor zorg dat borden, bedoeld in het eerste lid, vanaf de openbare weg duidelijk zichtbaar en leesbaar blijven.

Artikel 7
 • 1.

  Tenzij burgemeester en wethouders anders besluiten, is de rechthebbende van een object verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan te brengen op een wijze zoals in artikel 8, eerste lid, is bepaald.

 • 2.

  De rechthebbende is verplicht het in het eerste lid genoemde nummer binnen zes weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders aan te brengen.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, is de rechthebbende verplicht het in het eerste lid genoemde nummer binnen een week na de voltooiing van het object aan te brengen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

HOOFDSTUK 4. Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van straatnaam- en huisnummerborden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast met oog op het interbestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van door hen toegekende namen en nummers.

HOOFDSTUK 5. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 5, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 6 en 7, eerste en tweede en derde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek vanStrafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Bij de inwerkingtreding van deze verordening:

 • -

  vervalt de Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk 1995 en alle eerder vastgestelde gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van objecten.

 • -

  Vervallen de artikelen 5.6.1. en 5.6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oisterwijk 1998.

Artikel 11
 • 1.

  Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan delen van de openbare ruimte en aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften. Het gestelde in artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 26 november 1998.

De secretaris, De voorzitter.

Mw. H.F. van Breugel drs. Y.C.Th.J Kortmann

 

TOELICHTING verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Oisterwijk

 

Algemeen

De bevoegdheid tot het benoemen vanwijken en straten en het nummeren van vastgoed-objecten vloeit voort uit artikel 108 Gemeentewet, dat stelt dat de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente aan het gemeentebestuur wordt overgelaten. Tot 1 oktober 1994 was die bevoegdheid tot het huisnummering en straatnaamgeving deels geregeld in artikel 174 van de gemeentewet en deels in artikel 41 e.v. vanhet Besluit bevolkingsboekhouding, dat is ingetrokken met de invoering vande Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Artikel 41 e.v. belastte het college van burgemeester en wethouders met de zorg voor de straatnaamgeving en voor de nummering van de in de gemeente aanwezige gebouwen, die bewoond worden of geheel of gedeeltelijk voor bewoning zijn ingericht of anderszins voor nummering in aanmerking komen. Door de inwerking treding van de Wet G.B.A. en het vervallen van deze exlpliciete opdracht aan het college van burgemeester en wethouders kan sedertdien in de praktijk de vraag rijzen naar de wettelijke basis voor deze door burgemeester en wethouders uitgevoerde taak. Met name in geval van een beroepsprocedure tegen een door burgemeester en wethouders genomen beslissing kan dit ongewenste gevolgen hebben. Daarom wordt deze wettelijke basis alsnog uitdrukkelijk vastgelegd in deze verordening.

Algemene wet bestuursrecht

Op straatnaamgeving en huisnummering is in principe de Algemnene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Het toekennen van een straatnaam of een huisnummer op grond van deze verordening kan namelijk een beschikking zijn in de zin van de Awb., waartegen een belanghebbend een bezwaarschrift kan indienen bij het beschikkende bestuursorgaan.

Vervolgens staat de mogelijkheid open een beroepschrift in te dienen bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank. Met name geldt dit voor het wijzigen van straatnamen en/of huisnummers.

Uitvoeringsvoorschriften/beleidsregels

Bij het opstellen van deze verordening is de mogelijkheid opgenomen om zaken van uitvoerende aard door burgemeester en wethouders in nadere uitvoeringsvoorschriften te laten regelen. Dit komt de overzichtelijkheid van de verordening ten goede en biedt ook meer mogelijkheden voor een flexibele op de praktijkeisen afgestemde technische en administratieve uitwerking. De technische en administratieve voorschriften die door ons gehanteerd worden zijn opgenomen in de "Richtlijnen voor de straatnaamgeving en huisnummering in de gemeente Oisterwijk" en voor de leden van de raad ter inzage gelegd.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

In artikel 1 is een nummer gedefinieerd als een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfer-combinatie. Het is ongebruikelijk in het nummer Romeinse cijfers op te nemen.

Artikel 2

Op verzoek van het ministerie van economische zaken heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek richtlijnen uitgevaardigd, die door de gemeenten gehanteerd worden bij de wijk- en buurtindeling. In het tweede lid is het benoemen van de openbare ruimte geregeld. De openbare ruimte omvat meer dan alleen straten, plantsoenen en wegen. Ook waterlopen, bruggen, viaducten, stations en dergelijkekunnen van een naam worden voorzien. Het benoemen van de openbare ruimte is een facultatieve bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Zij benoemen de openbare ruimte indien dat naar hun oordeel nodig is.

Artikel 3

Dit artikel regelt het toekennen van nummers aan bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen. Hier is niet voor de term "huisnummer" gekozen omdat ook afgebakende terreinen, garage-boxen, ligplaatsen of standplaatsen in de nummering betrokken kunnen worden

Veelal bestaat een gebouw uit verschillende zelfstandige delen. Voor een goede bereikbaarheid in het kader van de dienstverlening (postbezorging, brandbestrijding, politiehulp, ambulancediensten etcetera) is het noodzakelijk deze zelfstandige delen van een afzonderlijk huisnummer te voorzien. De registratie van woonadressen in de GBA noodzaakt in de meeste gevallen al tot het afzonderlijk nummeren van deze delen. Daarnaast strekt het tot duidelijkheid bij de registratie van woningen, onder andere in het kader van de uitkering uit het Gemeente- fonds, als aan deze delen nummers worden toegekend.

In het tweede lid is vastgelegd dat een object een door het college van burgemeester en wethouders toegekend nummer ook feitelijk moet dragen. In de Algemene Plaatselijke verordening is geregeld, dat de rechthebbenden op een bouwwerk straatnaamborden, huisnummerbordjes en dergelijke aan of op hun bouwwerk moeten gedogen en dat het verboden is dergelijke aanduidingen te verwijderen, beschadigen of onleesbaar te maken.

Artikel 4

Als gevold van stedelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw op voormalige fabrieksterreinen) kan het in bestaande wijken voorkomen, dat de straatnaamgeving en/of huisnummering aangepast moet worden, teneinde toch een logische huisnummering te kunnen aanhouden en om verwarring te voorkomen. Vanwege de overlast die zulks met zich meebrengt voor de bewoners en anderen belanghebbenden zal aan deze wijzigingsbevoegdheid slechts terughoudend gebruik gemaakt worden en alleen, indien dit strikt genomen noodzakelijk is. Het spreekt vanzelf dat in dergelijke gevallen de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen moet worden en dat voor eventueel te maken kosten een redelijke vergoeding betaald wordt. Arikel 4:8 van de Awb, dat voorschrijft dat belanghebbenden in de gegenheid gesteld moeten worden hun zienswijze naar voren te brengen, is op dergelijke beschikkingen tot wijziging van straatnamen of huisnummers van toepassing.

Artikel 5

Straatnaamborden en dergelijke worden overeenkomstig besluiten van burgemeester en wethouders aangebracht. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeente.

Het tweede en derde lid verbieden een ieder die daartoe niet bevoegd is straatnamen en huisnummers toe te kennen deze zichtbaar aan te brengen, teneinde verwarring te voorkomen..

Op overtreding van dit verbod is straf gesteld.

Vooral het door de burgers zelf aanbrengen van "eigen" huisnummerbordjes neemt de laatste jaren hand over hand toe. Wanneer deze niet aan eisen van doelmatigheid voldoen (art.3, lid 2), kan hiertegen worden opgetreden. De criteria van doeltreffendheid zijn uitgewerkt in technische uitvoeringsvoorschriften (artikel 8, lid 1).

Artikel 6

In het kader van de dienstverlening dienen straatnaamborden door of namens de gemeente ter plaatse goed zichtbaar te worden aangebracht. Dit is mogelijk door de straatnaamborden te bevestigen aan gebouwgevels, aan terreinafscheidingen van derden of aan paaltjes die op andermans terrein ten behoeve van de straatnaamgeving mogen worden geplaatst. Zoals hierboven bij artikel 3 reeds is aangegeven, is de gedoogplicht geregeld in de APV. Om te voorkomen dat de leesbaarheid van de aangebrachte naamborden door hoog opschietend groen, zonneschermen of reclameborden wordt belemmerd, is bepaald dat de eigenaar ervoor dient te zorgen dat de bedoelde borden vanaf de openbare weg leesbaar blijven.

Artikel 7

In de regel worden huisnummerbordjes in opdracht van de gemeente aangebracht, maar soms wordt het ook aan de eigenaar overgelaten om de nummers conform de gemeentelijke voorschriften aan te brengen.

De verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van een huisnummer wordt in concreto in de tekst van de huisnummerbeschikking geregeld, evenals de termijn waarbinnen dit gerealiseerd moet zijn.

Artikel 8

Dit artikel legt de wettelijke basis voor de door burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsvcoorschriften van technische en administratieve aard. Deze richtlijnen, die voor de raadsleden ter inzage zijn gelegd, worden openbaar bekend gemaakt.

Straatnamen en huisnummers vervullen een zeer wezenlijke functie in het maatschappelijk verkeer, met name uit het oogpunt van dienstverlening (postbezorging, brandbestrijding, ambulancevervoer, etcetera). Bovendienis een aantal gemeentelijke registraties geordend op de volgorde van straatnaam en huisnummer. Op de derde piaats is een systematische en eenduidige verstrekking van straatnaam- en huisnummergegevens aan vele instanties noodzakelijk. Op de vierde plaats is een goede registratie van straatnaam- en huisnummergegevens noodzakelijk om gemeentelijke bestanden te kunnen raadplegen en op elkaar af te stemmen. Ten slotte vervullen de adresgegevens een belangrijke rol bij de uitkering uit het Gemeentefonds. Met het oog op een goede coordinatie van technische, administratieve en registratieve eisen, is de (ambtelijke) straatnaam commissie ingesteld, waarin naast de betrokken eigen gemeentelijke dienst ook PTT-Post en de politie vertegenwoordigd zijn.

Artikel 9

Het opleggen van verplichtingen, zoals vervat in de verordening, heeft alleen zin wanneer deze ook kunnen worden afgedwongen zodra de regels worden overtreden. Het is gebruikelijk aan lichte overtredingen een geldboete van de eerste categorie te verbinden; momenteel geldt voor deze categorie een maximum van ƒ 500,-- per overtreding.

Artikel 10

In principe blijven bij de inwerkingtreding van deze verordening alle op dit moment bestaande naamgevingen en mummeringen gelden, zowel in de woonplaatsen Oisterwijk als in de kernen Heukelom en Moergesteld.

Voor de toekomst moet echter de mogelijkheid geopend worden in bestaande huisnummers en straatnamen wijziging te brengen. In dat geval is ook het bepaalde in artikel 4 van toepassing.