Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009
CiteertitelVerordening rioolrecht 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-200801-01-2010Nieuwe regeling

13-11-2008

Nieuwsklok, 27-11-2008

ALG011851

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolrecht 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder de gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering;

 • c.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • d.

  onder waterleidingbedrijf verstaan de naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te 's-Hertogenbosch of diens rechtsopvolger;

 • e.

  onder verbruiksperiode verstaan de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "rioolrecht" wordt geheven:

  een recht van de gebruiker van een eigendom van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot het recht, als bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het eigendom al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht, of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een eigendom -niet een gedeelte als bedoeld in artikel 3- ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

Artikel 3 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt het recht geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één eigendom worden aangemerkt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in het belastingtijdvak naar het eigendom is toegevoerd of is opgepompt.

 • 3.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die installatie voorzien zijn van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

   De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  Indien het waterverbruik over het belastingtijdvak niet bekend is, wordt het aantal kubieke meters afvalwater gesteld op 44 m3 per jaar per in het eigendom wonend persoon.

 • 5.

  Indien door de gebruiker wordt aangetoond, dat een hoeveelheid afvalwater niet op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde wijze is afgevoerd, wordt de op grond van het eerste lid bepaalde hoeveelheid water verminderd met de op andere wijze afgevoerde hoeveelheid afvalwater.

Artikel 5 Tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt:

 • a.

  bij 1 m3 tot en met 100 m3afvalwater € 77,40

 • b.

  bij 101 m3 tot en met 250 m3afvalwater € 206,40

 • c.

  bij 251 m3 tot en met 375 m3afvalwater € 406,32

 • d.

  bij 376 m3 tot en met 500 m3afvalwater € 567,72

 • e.

  bij 501 m3 tot en met 1000 m3afvalwater € 1.131,72

 • f.

  bij 1001 m3 tot en met 1500 m3afvalwater € 1.886,52

 • g.

  bij 1501 m3 tot en met 2500 m3afvalwater € 3.019,68

 • h.

  bij 2501 m3 tot en met 5000 m3afvalwater € 5.661,24

 • i.

  bij 5001 m3 tot en met 7500 m3afvalwater € 9.435,72

 • j.

  bij 7501 m3 en meerafvalwater € 12.078,72

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

Artikel 7 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van het waterleidingbedrijf. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota van het waterleidingbedrijf of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

Artikel 8 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van het waterleidingbedrijf moet worden betaald.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolrecht.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rioolrecht 2008 " vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk op 8 november 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolrecht 2009".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

op 13 november 2008,

Griffier, de voorzitter,

mevr. P.G. van Wijk, drs. Y.C.Th.J. Kortmann.