Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2013 W1.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van Leges 2013 W1.
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van Leges 2013 W1.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201331-12-2013Onbekend

20-12-2012

Nieuwsklok 3-1-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2013 W1.

Raadsbesluit

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2013 W1.

De raad van de gemeente Oisterwijk,

gelezen het voorstel van het college d.d. 11 december 2012,

afdeling Financiën,

raadsvoorstel nr. 12/81;

gelet op artikel 156 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de verordening op de heffing en de invordering van leges 2013 W1 vast te stellen.

Verordening

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 :

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1.

  Leges worden niet geheven voor:

  • a.

   het raadplegen van de bij de gemeente berustende plankaarten en gegevens van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

  • b.

   het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • 2.

  Vrijstelling van leges wordt verleend voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning/ontheffing nodig voor het houden van activiteiten met een politiek, godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal, weldadig doel dan wel, voor zover géén sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een sportief, cultureel, recreatief of mediadoel;

  • b.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning nodig voor het houden van kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   gereserveerd;

  • 6.

   onderdeel 1.9 1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt ter zake van de raming van bouwkosten normen vast als bedoeld in artikel 2.1.1.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De legesverordening 2012 van 10 november 2011 en de Legesverordening 2012 W1 van

22 december 2011 en de Legesverordening 2013 van 8 november 2012, worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 • A.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • B.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2013 W1”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

op 20 december 2012,

Griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk, Hans Janssen.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013 W1

Alle in deze tabel genoemde bedragen zijn in euro’s.

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op:

 

 

zaterdag

760,00

 

zondag

1.010,00

 

andere dagen dan zaterdag en zondag, met uitzondering van dinsdag om 09.00 uur en om 10.00 uur

460,00

 

dinsdag om 09.00 uur en om 10.00 uur

0,00

 

Voor het sluiten van een extern huwelijk, of een registratie van een partnerschap bedraagt het tarief op:

 

 

zaterdag

860,00

 

zondag

1.110,00

 

andere dagen dan zaterdag en zondag

510,00

 

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap op een eenmalige externe locatie bedraagt het tarief op:

 

 

zaterdag

960,00

 

zondag

1.210,00

 

andere dagen dan zaterdag en zondag

610,00

1.1.1a

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 18.00 uur en 24.00 uur, wordt de onder 1.1.1 vermelde het tarieven verhoogd met

255,00

1.1.1b

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 van Boek 1. van het Burgerlijk Wetboek worden de onder 1.1.1 vermelde tarieven verhoogd met

51,50

1.1.1c

Voor het sluiten van een huwelijk, of een registratie van een partnerschap, waarbij het bruidspaar ervoor kiest om iemand te laten benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de duur van één dag, indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement Burgerlijke Stand, worden de onder 1.1.1 vermelde tarieven verhoogd met

253,75

1.1.1d

Voor het op verzoek leggen van een loper wordt extra berekend

219,25

1.1.1e

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij huwelijkssluiting en partnerschapregistratie, per getuige

40,50

1.1.2

Gereserveerd.

 

1.1.3

Gereserveerd.

 

1.1.4

Gereserveerd.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje c.q. registratiebewijs alsmede een duplicaat hiervan

35,50

1.1.6

Gereserveerd.

 

1.1.7

Gereserveerd.

 

1.1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

12,10

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

50,30

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

50,30

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

50,30

1.2.1.4

gereserveerd

 

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

31,80

1.2.2.2

voor personen van veertien jaar en ouder

41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

46,60

1.2.4

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.2.1 en 1.2.2.2 worden ingeval een reeds eerder verstrekt reisdocument niet kan worden overgelegd vermeerderd met een bedrag van

22,00

 

Bij vermissing van een reisdocument worden geen extra leges gevraagd als de identiteit van de aanvrager kan worden vastgesteld aan de hand van een ander op grond van artikel 30 Paspoortwet voor de aanvrager geldig reisdocument of rijbewijs.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

38,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt welk document niet kan worden overgelegd wordt het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 verhoogd tot

60,00

1.3.4

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

5,30

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een persoonslijst vanuit het geautomatiseerde bevolkingssysteem

11,20

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag voor het afgeven van een persoonslijst vanuit het geautomatiseerde bevolkingssysteem

9,90

1.4.4

Het tarief bedraagt:

 

1.4.4.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in het persoonsregister, alsmede voor het afgeven van een voorlopig bewijs van aanmelding/afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie

11,20

1.4.4.2

ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in het persoonsregister, alsmede voor het afgeven van een voorlopig bewijs van aanmelding/afvoering uit de gemeentelijke basisadministratie

9,90

1.4.4.3

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen, per verstrekking (excl. portokosten)

11,20

1.4.4.4

ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot verstrekken van inlichtingen, per verstrekking (excl. portokosten)

9,90

1.4.4.5

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van persoonsgegevens via GBA-netwerk, per verstrekking

3,50

1.4.4.6

voor een selectie uit de gemeentelijke basisadministratie

197,90

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

11,00

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,25

 

met een maximum per bericht van

4,65

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

23,30

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,65

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

23,30

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,65

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

een exemplaar van de gemeentebegroting

48,15

 

een exemplaar van de gemeenterekening

48,15

 

een exemplaar van de voorjaarsnota

24,00

 

een exemplaar van de najaarsnota

24,00

 

een exemplaar van een afdelingswerkplan

48,15

 

een exemplaar van de Algemeen Plaatselijke Verordening

20,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een exemplaar van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.1.2

een exemplaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

op de agenda van de raadsvergaderingen

16,45

 

op de agenda en voorstellen van de raadsvergaderingen

41,10

 

op de agenda, voorstellen en notulen van de raadsvergaderingen

107,30

 

op de agenda, voorstellen en notulen van de commissievergaderingen

107,30

1.7.3

Gereserveerd.

 

1.7.4

Gereserveerd.

 

1.7.5

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van de directe levering van een kadastraal product

11,20

1.8.1a

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de kadastrale gegevens per inzage

10,80

1.8.1b

Het tarief bedraagt ter zake van het vervaardigen van een plot-tekening per daaraan besteed uur

63,60

1.8.1c

Het tarief bedraagt ter zake van het uitleveren van digitale gegevens van de gemeentelijke basiskaart per daaraan besteed uur

63,60

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

11,20

1.8.2.2

gereserveerd;

 

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

11,20

1.8.2.4

gereserveerd;

 

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

10,80

1.8.3

Gereserveerd.

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het afgeven van:

 

1.9.1.1

een verklaring omtrent het gedrag van een persoon

30,05

1.9.1.2

een bewijs van in leven zijn

11,20

1.9.1.3

een verklaring van Nederlanderschap

11,20

1.9.1.4

een bijzondere verklaring in het belang van een persoon

11,20

1.9.2

Het tarief bedraagt bij een digitale aanvraag voor het afgeven van:

 

1.9.2.1

een verklaring van Nederlanderschap

9,90

1.9.2.2

een bijzondere verklaring in het belang van een persoon

9,90

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het legaliseren van een handtekening of het waarmerken van een foto of van een verklaring

11,20

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier exclusief handelingen op basis van 1.20.2.3

10,00

1.10.2

Gereserveerd.

 

1.10.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van informatie aan makelaars, notarissen en beoefenaren van een vergelijkbaar beroep, betreffende de aanwezigheid van op een pand rustende aanschrijving betreffende ter plaatse bekende bodemgesteldheid, per verzoek

17,60

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

gereserveerd;

 

1.11.2

gereserveerd;

 

1.11.3

gereserveerd;

 

1.11.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Huisvestingswet

103,55

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

32,95

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandswet

32,95

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

41,25

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspeelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspeelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

40,65

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.17.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

921,00

1.17.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

638,00

1.17.1.3

het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

921,00

1.17.2.1

Indien de in 1.17.1. bedoelde aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan, bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75 %

1.17.2.2

Indien de in 1.17.1. bedoelde aanvraag op grond van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt besteld bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

75 %

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, per locatie voor een ononderbroken tracé

 

1.18.1.1

met een lengte tot 10 meter en indien de werkzaamheden betrekking op een huisaansluiting:

0,00

1.18.1.2

met een lengte van 0 tot 100 meter:

294,75

1.18.1.3

met een lengte van 100 tot 500 meter:

457,45

1.18.1.4

met een lengte van meer dan 500 meter:

457,45

 

verhoogd met € 32,15 voor elke volle 100 meter meer dan de eerste 500 meter

 

1.18.2

Gereserveerd.

 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor overleg op verzoek van de grondroerder in verband met een melding of aanvraag als bedoeld in artikel 5 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, niet zijnde het overleg als bedoeld in artikel 13 van die verordening, per uur gevoerd overleg

67,75

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

43,00

1.19.1a

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1

18,45

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

43,00

1.19.2a

voor de aanleg en tevens de verwijdering van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

297,60

1.19.2b

tot vervanging van het onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingeval van wijziging van het kenteken

88,00

1.19.3

1.19.4

1.19.5

1.19.6

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

tot het verkrijgen van een duplicaat vergunning in geval van verlies of diefstal

tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning als gevolg van een kentekenmutatie

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

103,95

20,00

20,00

20,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Gereserveerd.

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

3,10

1.20.2.2

afschriften, doorslagen, fotokopieën van stukken, alsmede faxberichten, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,80

1.20.2.3

kaarten, plattegronden en tekeningen, alsmede kopieën of lichtdrukken daarvan en dergelijke, voor zover zij niet met name genoemd zijn in deze verordening, per kaart met een formaat van:

 

 

A4, voor de 1e kopie

3,00

 

A4, voor elke volgende kopie die direct daarna wordt gemaakt

0,25

 

A3, voor de 1e kopie

4,50

 

A3, voor elke volgende kopie die direct daarna wordt gemaakt

0,25

 

A2

11,25

 

A1

13,90

 

A0

16,40

1.20.2.4

een beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

4,60

1.20.2.5

gereserveerd;

 

1.20.2.6

een huisnummerkaart van de bebouwde kom

16,40

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer:

 

 

voor verrichtingen tussen 08.00 en 18.00 uur

120,00

 

voor verrichtingen tussen 18.00 en 08.00 uur

178,75

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 3, lid 3, Zondagswet

40,35

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van het verbod om voor de omgeving geluidhinder te veroorzaken, ingevolge artikel 4.1.5. van de A.P.V.

40,35

1.20.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een vergunning tot het inzamelen van huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening

243,65

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing voor het venten op of aan de openbare weg dan wel het innemen van een standplaats geldig voor een:

 

 

-jaar

324,95

 

-maand

64,75

 

-week

32,35

 

-dag

16,20

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

gereserveerd;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (inclusief omzetbelasting) op basis van door het college van burgemeester en wethouders nader vast te stellen normen terzake.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

gereserveerd;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om principeverzoek (vooroverleg) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

296,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een

omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld met een minimum van

en een maximum van

10%

500,00

1.000,00

2.2.3

om een omgevingsvergunning, welke na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn

100,00

2.2.4

Het tarief bedraagt per verzoek tot in behandeling nemen van een ‘melding voornemen vergunningsvrij bouwen’, voor de beoordeling of voor een bouwplan of gebruiksvorm Wabovergunningsplicht geldt

100,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 40.000,-

2,90%

 

van die bouwkosten, met een minimum van

298,70

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 40.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 3.000.000,-

1.160,00

 

vermeerderd met

2,04%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 40.000,- te boven gaan

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 3.000.000,- of meer bedragen

61.544,00

 

vermeerderd met

1,59%

 

van het bedrag waarmee die bouwkosten € 3.000.000,- te boven gaan.

 

 

 

 

2.3.1.2

Gereserveerd.

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag wordt, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld, verhoogd met:

615,00

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag wordt, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, als volgt verhoogd:

 

2.3.1.4.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 10.000,-, met

130,00

2.3.1.4.2

indien de bouwkosten € 10.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 40.000,-, met

261,00

2.3.1.4.3

indien de bouwkosten meer bedragen dan € 40.000,-, met

523,00

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

197,30

 

 

 

2.3.1.6

Het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag wordt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor een hogere geluidsbelasting als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet geluidhinder, verhoogd met

755,45

 

 

 

2.3.1.7

Het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag wordt, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van stichting Brabants Heem nodig is en wordt beoordeeld, verhoogd met

208,65

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief per te onderscheiden werk of werkzaamheid per locatie:

 

 

voor een eerste werk

234,15

 

voor elk volgend werk

156,10

 

met een maximum per aanvraag van

1.562,15

 

Met onderscheiden werken of werkzaamheden worden bedoeld de in het bestemmingsplan apart benoemde uit te voeren werken en/of werkzaamheden die tezamen moeten worden uitgevoerd om het doel van de gevraagde omgevingsvergunning betrekking hebbende op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, te bereiken.

 

2.3.2a

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo en tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2

 

2.3.2a.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

624,80

2.3.2a.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

624,80

2.3.2a.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

624,80

2.3.2a.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

624,80

2.3.2a.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

624,80

2.3.2a.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

431,60

2.3.2a.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

431,60

2.3.2a.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

431,60

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag:

 

2.3.3.1a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), en de aanvraag betrekking heeft op een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, ander a, van de Wet ruimtelijke ordening, verhoogd met

1.456,95

2.3.3.1b

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), en de aanvraag betrekking heeft op een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, ander c, van de Wet ruimtelijke ordening, verhoogd met

1%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

73,30

 

en een maximum van

733,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), verhoogd met

1%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

73,30

 

en een maximum van

733,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), verhoogd met

5.445,40

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking), verhoogd met

1%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

73,30

 

en een maximum van

733,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan), verhoogd met

280,75

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving), verhoogd met

431,60

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving), verhoogd met

431,60

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit), verhoogd met

431,60

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1a

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), en de aanvraag betrekking heeft op een wijziging als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, ander a, van de Wet ruimtelijke ordening:

1.456,95

2.3.4.1b

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), en de aanvraag betrekking heeft op een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, ander c, van de Wet ruimtelijke ordening:

415,95

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

415,95

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

5.445,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

415,95

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

280,75

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

431,60

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

431,60

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

431,60

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

103,25

 

per uur.

 

 

Als benodigde tijdsbesteding per inrichting wordt aangehouden het aantal uren in de bijlage 3 van de handleiding PREVAP, uitgave juli 1997 van het ministerie van BZK. De uren zijn vermeld in de bij deze verordening behorende bijlage A.

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Oisterwijk 2008 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

0,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Oisterwijk 2008 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 26 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

0,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

156,10

 

 

 

 

 

 

2.3.7.2

Gereserveerd.

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

98,65

 

 

 

2.3.9

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Oisterwijk 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief per boom met een maximum van:

28,05

561,00

 

 

 

2.3.10A

Handelsreclame

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.7.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

 

2.3.10A.1

indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo:

41,10

2.3.10A.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

41,10

 

 

 

2.3.11

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

431,60

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

431,60

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

431,60

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

103,25

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

103,25

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

103,25

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

103,25

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

103,25

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

394,70

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van een maand na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 vermeld

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

gereserveerd;

 

2.5.1.4

indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten verdere behandeling wordt gesteld

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.5.3

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.5.4

Gereserveerd.

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

298,70

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

4.628,55

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

1.456,95

Hoofdstuk 9 Gereserveerd

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

103,25

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

168,45

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

32,95

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

32,95

32,95

32,95

3.1.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als gevolg van wijziging leidinggevenden

32,95

3.1.7

Het in behandeling nemen van verzoeken ingevolge artikel 2.3.1.5 van de A.P.V. om ontheffing voor het toelaten van bezoekers in eet- en drinkgelegenheden in het tijdvak, liggend tussen 02.00 en 05.00 uur en voor wat betreft de nacht van 1e Kerstdag op 2e Kerstdag, 1e Paasdag op 2e Paasdag en 1 e Pinksterdag op 2e Pinksterdag in het tijdvak liggend tussen 24.00 uur en 05.00 uur

32,95

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, lid 1, van de A.P.V (evenementenvergunning)

32,95

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, lid 1, van de A.P.V

66,20

Hoofdstuk 4 Gereserveerd

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 6.1.1. van de bouwverordening en/of artikel 2.1.1 van de "Brandbeveiligingsverordening gemeente Oisterwijk 2001"

414,40

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

82,80

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2012

De griffier van de gemeente Oisterwijk,