Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Delgatiebesluit exploitatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelgatiebesluit exploitatie
CiteertitelDelegatiebesluit exploitatieplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2013Onbekend

07-02-2013

De Nieuwsklok 21-03-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delgatiebesluit exploitatie

 

 

Artikel

Raadsbesluit

Voorstel tot het delegeren van de bevoegdheid om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen ten aanzien van de wijzigingsplannen voor de locaties Oliviersweg 9 en Spoordijk 6 in Oisterwijk aan het college van burgemeester en wethoudersop grond van artikel 6.12, derde lid Wro.

De raad van de gemeente Oisterwijk,

gelezen het voorstel van het college d.d. 18 december 2012,

afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling,

raadsvoorstel nr. 13/07;

gelet op de bepalingen van artikel 6.12, derde lid, Wet ruimtelijke ordening

besluit :

  • 1.

    de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, eerste en tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, bij een besluit tot wijzigen van een bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, sub a, Wet ruimtelijke ordening, voor de locaties plaatselijk bekend Oliviersweg 9 en Spoordijk 6,te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit inwerking treedt op de dag na de openbare bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op

7 februari 2013

de griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk Hans Janssen