Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie participatie en maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie participatie en maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015
CiteertitelRegeling subsidie participatie en maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201531-12-2015Onbekend

26-08-2014

Gemeenteblad 58663

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie participatie en maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015

 

 

Regelingsubsidie participatie en maatschappelijke ondersteuning gemeente Oisterwijk 2015

 

 

Regelingsubsidie

participatie en maatschappelijke ondersteuning

gemeente Oisterwijk 2015

 

 

 

 

 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Wij willen maatschappelijke uitsluiting van kwetsbare groepen voorkomen en sociale/maatschappelijke participatie bevorderen. Wij willen dat de preventie, (vroeg)signalering en de toeleiding naar de juiste hulp, zorg, opvang en ondersteuning voor de inwoners van Oisterwijk, jong en oud, geoptimaliseerd wordt. Ook willen wij het zelfoplossend vermogen en verantwoordelijkheid van inwoners stimuleren als het gaat om hulp- en ondersteuningsvragen op alle leefgebieden, alsmede het zoveel mogelijk inzetten van informele zorg;

Verder willen wij de sociale en maatschappelijke participatie van jong en oud stimuleren en bevorderen, evenals de organisatie van activiteiten die de eigen leefomgeving verbeteren en hun zelfredzaamheid vergroten en waarin zij hun talenten kunnen ontwikkelen.

Bovenstaande doelstellingen komen voort uit de beleidsnota’s ”Goed voor Elkaar in Oisterwijk”, “Vertrouwen en Verbinden” en “Positief opvoeden en opgroeien in Oisterwijk”.

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg, begeleiding en voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de ondersteuning en zorg anders georganiseerd wordt. Voor organisaties die bij de uitvoering van activiteiten daarmee te maken krijgen bevat deze regeling specifieke criteria.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor participatie en maatschappelijk ondersteuni.ng

Artikel 1

Wie kan subsidie aanvragen?

 • a.

  Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • b.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  1.organisaties die binnen de gemeente Oisterwijk activiteiten uitvoeren gericht op participatie en maatschappelijke ondersteuning

Artikel 2

Waarvoor wordt een subsidie verleend?

1

Tijdvak subsidie

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar, een boekjaar of voor een incidentele activiteit. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een kalenderjaar

2

Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de hierna te noemen activiteiten:

 • a.

  Activiteiten op het gebied van preventie, vroeg signalering en toeleiding naar de juiste vorm van hulp en ondersteuning, waarbij eigen kracht en zelfredzaamheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor de inzet van het eigen netwerk en informele zorg;

 • b.

  Activiteiten op het gebied van sociale en maatschappelijke participatie van zowel jeugdigen, volwassenen als ouderen, waarbij aandacht is voor het vergroten van zelfredzaamheid en het ontplooien van talenten;

 • c.

  Activiteiten op het gebied van kort- en langdurige vormen van hulp, informatie en advies op het gebied van relaties, wonen, werk, geld, onderwijs, gezondheid en verslaving aan jeugdigen, volwassen, ouderen en gezinnen in de gemeente Oisterwijk.

3

Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 633.700.

4

Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidieplafond is als volgt opgebouwd:

Activiteit

Subsidiebedrag in €

a

verstrekken van informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van zelfredzaamheid en participatie en het krijgen van integrale ondersteuning op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen (cliëntondersteuning)

282.500

b

integrale vroeghulp

3.800

c

verstrekken van sociaal juridische dienstverlening aan burgers die sociaal en economisch kwetsbaar zijn

3.800

d

verlenen van hulp aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen

3.450

e

voorkomen van huiselijk geweld

9.100

f

preventieve verslavingszorg

11.000

g

ondersteuning van huurders

4.500

h

maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen

50.000

i

maatschappelijk werk (exclusief schoolmaatschappelijk werk)

249.550

j

Tot stand brengen van een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente, het vervangen en onderhoud van 43 AED’s in de gemeente alsmede het opleiden en certificeren van tenminste 330 vrijwilligers

7.500

k

voorziening anti-discriminatie

8.500

5

Wat zijn de verdelingsregels?

 • a.

  Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers en de kracht van de samenleving versterken

30

 

3

De mate waarin een organisatie met beroepskrachten meewerkt aan de uitvoering van het inrichtingsplan voor het sociaal team en gebruik maakt van het door de gemeente beschikbaar te stellen instrumentarium

30

 

4

De mate waarin een organisatie met vrijwilligers de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en door te verwijzen

30

6

Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

7

Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond wordt geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in het vorige lid gemaakte voorbehoud.

Artikel 3

Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

1

Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend 12 weken voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidieverlening moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

2

Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van een vastgesteld formulier.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 3, lid 1 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

3

Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • a.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • 2.

   De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen

 • b.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • 2.

   Bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten

 • c.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

4

Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor het subsidie:

 • a.

  De activiteiten van de organisatie zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers wordt vergroot en de kracht van de samenleving wordt versterkt

 • b.

  Voor de organisatie die voor de uitvoering van de activiteiten beroepskrachten inzet, wordt verwacht dat zij mee werken aan de uitvoering van het inrichtingsplan zoals dat voor het voor de gemeente in te stellen sociaal team wordt opgesteld en voor de signalering en vraagverheldering alsmede de registratie van cliëntgegevens gebruik maakt van het hiervoor door de gemeente te kiezen en beschikbaar te stellen instrumentarium en

 • c.

  Voor de organisatie die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en door te verwijzen

 • d.

  De organisatie voert zijn activiteiten uit volgens de dienstbeschrijvingen van de organisatie en biedt deze op een zodanige manier aan dat zij bereikbaar en toegankelijk zijn voor de doelgroepen.

 • e.

  De organisatie verleent zijn hulp, informatie en advies laagdrempelig en biedt deze via meerdere kanalen aan.

 • f.

  De organisatie draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers. De medewerkers stemmen indien nodig af met anderen of het in de gemeente aanwezige sociaal team en het informele netwerk rondom de cliënt/het gezin, waarbij een integrale vraaggericht aanpak wordt nagestreefd en het regionaal geïmplementeerd instrumentarium (QuickScan en integrale vraaganalyse) wordt gebruikt. Waar mogelijk schakelt de medewerker een vrijwilliger in, die de professionele inzet kan versterken en verkorten.

 • g.

  De organisatie beschikt over een klachtenprocedure en een privacy protocol.

 • h.

  De organisatie voert de activiteiten zoveel als mogelijk uit in wijkcentra, scholen en culturele centra in de gemeente.

6

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • a.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder a wordt uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

7

Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • 2.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • 3.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • 4.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening kan tevens inhouden de beslissing tot subsidievaststelling, indien het bedrag van de subsidieverlening niet méér bedraagt dan € 5.000.

 • c.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening. Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens inhoudt de beslissing tot subsidievaststelling is het bedrag van het voorschot gelijk aan het bedrag van de subsidieverlening.

Artikel 4

Wat zijn de criteria voor subsidievaststelling?

1

Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend binnen 12 weken na afloop van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • d.

  Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt dient met inachtneming van de in lid a, b en c genoemde termijnen, de uitvoering van de activiteit te worden gemeld.

2

Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling of een melding moet gebruik worden gemaakt van een vastgesteld formulier.

3

Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • 1.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd

  • 2.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • 3.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • 4.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • 5.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

4

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

5

Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

 • 1.

  indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt en is aangetoond dat is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen, dat het subsidie ambtshalve wordt vastgesteld op het bedrag van de subsidieverlening

 • 2.

  indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 4, lid 3 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

 • 1.

  de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

 • 2.

  het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot