Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van documenten van de gemeentelijke organen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van documenten van de gemeentelijke organen 2015
CiteertitelBesluit informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefverordening Gemeente Oisterwijk 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2015Onbekend

07-07-2015

EGB 2015-63065

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van documenten van de gemeentelijke organen 2015

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 • Artikel 1

  • 1.

   Dit besluit verstaat onder:

   • a.

    de wet: Archiefwet 1995;

   • b.

    het besluit: Archiefbesluit 1995.

   • c.

    archiefverordening: de in de artikelen 30, eerste lid, 32 tweede lid van de wet bedoelde verordening, vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk op 16 april 2015;

   • d.

    de regeling: de Archiefregeling;

   • e.

    archiefbescheiden: de in de wet in artikel 1, onder c, bedoelde archiefbescheiden;

   • f.

    gemeentelijke organen: de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, sub b , van de wet, voor zover behorende tot de gemeente, alsmede andere beheerseenheden;

   • g.

    beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;

   • h.

    de archiefbewaarplaats: de overeenkomstig artikel 31 van de wet aangewezen bewaarplaats(en);

   • i.

    archiefruimte: een ruimte bestemd voor de bewaring van archiefbescheiden voor zover niet overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

   • j.

    e-depot: het geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van digitale archiefbescheiden mogelijk maakt;

   • k.

    de archivaris: de overeenkomstig artikel 32 van de wet benoemde gemeentearchivaris belast met het beheer van de archiefbewaarplaatsen en het onder de bevelen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk uit te oefenen toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden;

   • l.

    beheerder: het hoofd van een beheerseenheid;

   • m.

    beheerseenheid: een door burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk als zodanig aan te wijzen organisatieonderdeel, alsmede de griffie, adviesraden en commissies;

   • n.

    informatie: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet

    1995, zijnde het geheel van op één of meer informatiedragers vastgelegde met elkaar samenhangende gegevens, die worden ontvangen of gecreëerd op grond van de taakstelling en/of de werkprocessen van een beheerseenheid;

   • o.

    informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde termijn;

   • p.

    informatiesysteem: systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan informatie kan worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen, bewaard, geordend en geraadpleegd;

  • 2.

   Hoofdstuk 3 van de regeling is mede van toepassing op archiefbescheiden die op grond van de voor de gemeente Oisterwijk geldende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, tenzij waar dit in dit besluit anders is bepaald.

   Hoofdstuk IIVerantwoordelijkheden voor de informatiehuishouding

   Artikel 2

   Als beheerseenheid wordt in verband met dit besluit de gehele gemeentelijke organisatie aangemerkt.

   Artikel 3

   • 1.

    Het hoofd van de beheerseenheid is belast met het geheel van de informatiehuishouding voor de onder hem ressorterende taken en werkprocessen, alsmede met het beheer van de informatie, voor zover deze niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

   • 2.

    Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor zodanige inrichting van de informatiehuishouding dat te allen tijde de rechtspositie van de gemeente Oisterwijkkan

  worden vastgesteld.

  • 3.

   In geval van een organisatie of organisatieonderdeel overstijgend ketenproces of programma worden de verantwoordelijkheden inzake informatiehuishouding van het betreffende ketenproces, schriftelijk vastgelegd.

Artikel 4

Het hoofd van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer functionarissen, alsmede aan een andere beheereenheid.In het mandaatregister wordt vastgelegd wat de gemandateerde taken enverantwoordelijkheden zijn van degenen die daartoe gemandateerd zijn

Artikel 5

1.Informatie wordt beheerd in de vorm waarin zij wordt ontvangen of gecreëerd en heeft

in die vorm rechtskracht. Een verandering in die vorm wordt aangemerkt als vervanging c.q. migratie.

2.Informatie wordt beheerd in overeenstemming met de bij of krachtens de wet

en enige andere wet gestelde eisen en in overeenstemming met de geldende regels en normen op het gebied van: Informatie-architectuur, informatiebeveiliging, geheimhouding, duurzame opslag, authenticiteit en integriteit van informatie.

Artikel 6

De uitvoering van de bepalingen van dit besluit wordt tweejaarlijks getoetst door de archivaris.

Hoofdstuk III Archiefvorming en –ordening

Productie en vernietiging van archiefbescheiden

Artikel 7

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor de vervaardiging van archiefbescheiden op zodanige wijze en met zodanige duurzame materialen dat hun houdbaarheid tenminste in overeenstemming is met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Artikel 8

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor toepassing van de bij of krachtens de wet gegeven regels betreffende selectie en vernietiging in geval van wijzigen, verwijderen of vernietigen van zowel digitale als analoge archiefbescheiden, of onderdelen daarvan.

Artikel 9

Van informatie die wordt gecreëerd om intern of extern te verzenden wordt vóór verzending het archiefexemplaar opgeslagen en door de beheerseenheid bewaard; een kopie wordt geauthentiseerd verzonden.

Artikel 10

Het hoofd van de beheerseenheid draagt conform binnen de gemeentelijke organisatie geldende procedures zorg voor het digitaal berichtenverkeer en specifiek voor de behandeling van ingekomen en uitgaande post en interne archiefbescheiden, rekening houdend met de bij en krachtens de wet gestelde eisen.

Identificering van archiefbescheiden

 • Artikel 11

 • 1.

  Het hoofd van de beheerseenheid draagt er zorg voor, dat uit ieder archiefstuk, dan wel uit daarbij behorende informatie, blijkt:

 • a.

  wanneer het archiefstuk is ontvangen, opgemaakt of verzonden;

 • b.

  wie de geadresseerde, afzender of vervaardiger is;

 • c.

  op welke taak het archiefstuk betrekking heeft;

 • d.

  wat de status en het ontwikkelingsstadium van het archiefstuk is;

 • e.

  wanneer en aan wie een exemplaar ervan is verzonden;

 • f.

  wat de inhoud, structuur en vorm ervan is voor zover nodig voor de uitvoering van

  een bepaald werkproces.

 • 2.

  Ten aanzien van archiefbescheiden dienen metadata en kenmerken zodanig te worden vastgelegd, dat ze met behulp daarvan op eenvoudige wijze kunnen worden teruggevonden.

 • 3.

  Het vorige lid is niet van toepassing op documenten, die niet benodigd zijn in het kader van uitvoering van taken en de verantwoording daarover, of die niet in verband met enig wettelijk voorschrift worden opgemaakt, ontvangen of bewaard, dan wel geen verband houden met de communicatie met de burger.

Ordening en toegankelijkheid van archiefbescheiden

 • Artikel 12

 • 1.

  Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen, en houden, van de onder zijn beheer staande informatiehuishouding, waarbij de ordening gebeurt volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek als bedoeld in artikel 18 van de regeling.

 • 2.

  Het hoofd van de beheerseenheid draagt er zorg voor, dat conversies, migratie of emulatie als bedoeld in artikel 25 van de regeling plaatsvindt.

Artikel 13
 • 1.

  In afwijking van de regeling is artikel 11 van dit besluit ook van toepassing op van op termijn vernietigbare digitale archiefbescheiden.

 • 2.

  Van vernietigbare digitale archiefbescheiden worden alle van de in artikel 17 van de regeling opgesomde gegevens geregistreerd indien de toepassingsprogrammatuur, het platform of de besturingsprogrammatuur wordt vervangen voordat de bewaartermijn verstrijkt.

 • Artikel 14

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het aanleggen en bijhouden van een toegang op informatie, waarin die informatie wordt beschreven en in verband kan worden gebracht met de verschillende werkprocessen en taken.

Artikel 15

Uit de in artikel 14 van dit besluit bedoelde toegang blijkt te allen tijde waar informatie en eventuele onderdelen zich bevinden, wanneer of aan wie ze zijn overgebracht of overgedragen danwel of ze vernietigd of vervreemd zijn.

Hoofdstuk IV Beheer van archiefbescheiden

Bewaring van archiefbescheiden

Artikel 16

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het bewaren van de onder zijn beheer staande archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat.

Artikel 17

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen voor het beheer van de archiefruimten.

Artikel 18

Plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting, verandering of ingebruikneming van ruimten, bestemd voor het bewaren van zowel analoge als digitale archiefbescheiden behoeven naast de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk, ook goedkeuring van de archivaris.

Beveiliging en raadpleging van archiefbescheiden

Artikel 19

Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor de nodige informatiebeveiliging, welke mede omvat de procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen.

Artikel 20

Het hoofd van de beheerseenheid laat bijhouden welke archiefbescheidenuit de onder zijn beheer staande archieven worden uitgeleend en laat controle uitoefenen op de tijdige terugbezorging ervan. Uitlening van archiefbescheiden is slechts toegestaan aan functionarissen, die ambtelijk zijn belast met behandeling van de betreffende aangelegenheid, en aan andere functionarissen na verkregen toestemming van het hoofd van de beheerseenheid. Voor raadpleging van digitale archiefbescheiden is een vergelijkbare autorisatiestructuur van toepassing.

Artikel 21

Het is verboden archiefbescheiden te vernietigen, tenzij ingevolge bij of krachtens de wet gegeven regels.

 • Artikel 22

 • 1.

  Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor de geheimhouding van daarvoor

in aanmerking komende archiefbescheiden.

2.Raadpleging en uitlening van archiefbescheiden die aan enige bijzondere vorm van

geheimhouding zijn onderworpen, is behoudens toestemming van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk slechts toegestaan aan

die functionarissen van de beheerseenheid die ambtelijk zijn belast met de

behandeling van de betreffende aangelegenheid.

3.Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het mededelen aan degenen aan

wie de uitvoering van dit besluit is opgedragen, welke archiefbescheiden aan enige

bijzondere vorm van geheimhouding zijn onderworpen. Hij bepaalt eenmaal per jaar of verlenging van geheimhouding van de betreffende archiefbescheiden noodzakelijk is.

4.Aan het verlenen van toestemming als bedoeld in het tweede lid kan het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk voorwaarden verbinden.

Vervanging van archiefbescheiden

Artikel 23

Ten aanzien van besluiten tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit, wordt vooraf het advies van de archivaris ingewonnen.

Vervreemding en overdracht van archiefbescheiden

Artikel 24

Ten aanzien van besluiten tot vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 7 van het besluit, wordt vooraf het advies van de archivaris ingewonnen.

Artikel 25

Bij overdracht van archiefbescheiden aan andere beheerseenheden wordt vooraf het advies van de archivaris ingewonnen.

Selectie en vernietiging van archiefbescheiden

 • Artikel 26

 • 1.

  Het hoofd van de beheerseenheid draagt zorg voor het in een zo vroeg mogelijk stadium selecteren van archiefbescheiden en informatiebestanden voor bewaring en vernietiging overeenkomstig de daarvoor bij en krachtens de wet gegeven voorschriften.

 • 2.

  Ingeval van selectie voor vernietiging worden de archiefbescheiden en

informatiebestanden voorzien van een kenmerk, dat de bewaartermijn aangeeft.

3.Van deze bewaartermijn wordt tevens aantekening gehouden bij de identificering van de archiefbescheiden zoals omschreven in artikel 11 van dit besluit.

Artikel 27

Het hoofd van de beheerseenheid stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan voor zijn beheerseenheid een lijst op van vernietigbare archiefbescheiden met inachtneming van de geldende selectielijst. De lijst van vernietigbare archiefbescheiden behoeft de goedkeuring van de archivaris, welke goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging.

Overbrenging van archiefbescheiden

Artikel 28

Bij overbrenging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 12 van de wet wordt, in het geval het in een informatiesysteem opgenomen archiefbescheiden en informatiebestanden betreft, het informatiesysteem met bijbehorende handleiding en documentatie, voor zover onmisbaar voor raadpleging, overgebracht.

Hoofdstuk V De archiefbewaarplaats

Artikel 29
 • 1.

  De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats, die zich bevindt in de panden aan respectievelijk de Kazernehof 75 en de Goirkestraat 96 te Tilburg.

 • 2.

  In de in het eerste lid van dit artikel bedoelde archiefbewaarplaats kunnen zich, naast overgebrachte archiefbescheiden, ook archiefbescheiden met een afwijkend openbaarheidsregime bevinden, zoals aangegeven in de door de archivaris bijgehouden depotstaat.

Artikel 30

De archivaris is belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen alsmede van de in een e-depot opgenomen digitale archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 31

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen indien dit door hem voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang wordt geacht.

Artikel 32

Voor zover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris of een door hem aan te wijzen medewerker desgevraagd onderzoek in de door de archivaris beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen of van derden. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

Artikel 33

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden die berusten in de archiefbewaarplaats alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de archivaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door de raad van de gemeente Oisterwijk bij verordening vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 34

De archivaris kan nadere regels stellen omtrent de raadpleging van de informatie en het beheer van de ruimten waarin deze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 35

De archivaris brengt eenmaal in de twee jaar verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats zoals bedoeld in artikel 29 van dit besluit.

Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Artikel 36

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Besluit Informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2007.

Artikel 37

Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit Informatiebeheer Gemeente Oisterwijk 2015.

Vastgesteld in de vergadering van het college burgemeester en wethouders van de

gemeente Oisterwijk op 7 juli 2015

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester

Toelichting

Het Besluit Informatiebeheer gemeente Oisterwijk 2015 (hierna: het Besluit) is gebaseerd op artikel 7, eerste lid, van de Archiefverordening Gemeente Oisterwijk 2015. Het Besluit regelt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van archiefbescheiden, het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen en bewaren van archiefbescheiden. De bepalingen van het Besluit zijn van toepassing zowel op digitale archiefbescheiden (in verschillende bestandsformaten) als op papieren archiefbescheiden.

Het Besluit sluit nu beter aan bij de digitale ontwikkelingen in de eigen organisatie alsmede de steeds groter wordende nadruk op ketensamenwerking en de ontwikkeling van het e-depot: duurzame digitale opslag van informatie.

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 3

Voor de verantwoordelijkheid voor de informatiehuishouding is aansluiting gezocht bij de organisatiestructuur van de gemeente. (Keten-)Samenwerking krijgt uitvoering in nieuwe vormen en ook in deze gevallen houdt de gemeente een eigen verantwoordelijkheid voor het beheer van informatie.

Artikel 8

De bepaling in dit artikel heeft een algemene strekking, maar is specifiek van belang voor digitale informatiesystemen, waarin selectie en vernietiging dikwijls in de systemen is ingebouwd, zonder met de wettelijke voorschriften inzake selectie en vernietiging rekening te houden.

Artikel 9

In essentie wordt het origineel van een document (een “minuut”) bewaard en is het te verzenden document een kopie. Vergelijk de notariële akte: de ondertekenaar krijgt slechts een exemplaar mee “voor eensluidend afschrift”. Deze bepaling met een archief technische achtergrond dient ook in een digitale omgeving te worden nagevolgd.

Artikel 10

De opstelling van de procedures wordt aan het hoofd van de beheerseenheid overgelaten, omdat deze het best in staat is de relaties met de verschillende werkprocessen te leggen. Wijziging in die werkprocessen of in de technische ondersteuning daarvan door middel van informatiesystemen kan op deze wijze leiden tot snelle en eenvoudige aanpassing van de procedures, mits daarbij rekening gehouden wordt met algemeen geldende procedures.

Artikel 11

In tegenstelling tot traditionele registratiebepalingen schrijft dit artikel niet voor hoe registratie van documenten dient plaats te vinden. Voorgeschreven wordt alleen het resultaat. Voortschrijdende technische ontwikkelingen leiden daarom niet automatisch tot de noodzaak dit artikel te wijzigen.

De Archiefregeling vereist niet dat ook de functionarissen betrokken bij de behandeling van een zaak of werkproces worden geregistreerd. Om de behandelingen en werkprocessen te reconstrueren is dat echter wel noodzakelijk.

Artikelen 12

In tegenstelling tot traditionele ordeningsvoorschriften schrijft dit artikel geen specifieke ordeningssystematiek voor. Verandering van opvatting ten aanzien van ordeningsmethoden en de voortschrijdende technische ontwikkelingen maken dit weinig zinvol. Op grond van de Archiefregeling is de vastlegging van de gebruikte ordeningssystemen in een samenhangend overzicht vereist. De toetsing van ordeningssystemen als doelmatig en doeltreffend dient te geschieden door de toezichthouder(s).

Artikelen 16 en 17

Bewaring van archiefbescheiden is de verantwoordelijkheid van het hoofd van de beheerseenheid. Hij dient de bewaring conform de daarvoor geldende regels te organiseren alsmede te zorgen dat op archiefruimten aan de eisen voldoen.

Artikel 18

De toetsing van de archiefruimten inclusief de opslag voor digitale bescheiden is de wettelijke taak van de archivaris (artikel 32 lid 2 van de Archiefwet 1995).

Artikel 19 en 20

Informatiebeveiliging is de verantwoordelijkheid van het hoofd van de beheerseenheid. Voor de analoge omgeving is nog sprake van uitlening, terwijl in het digitale domein autorisatiestructuren toegepast dienen te worden.

Artikel 21

Vernietiging van archiefbescheiden is aan regels gebonden. Dit artikel beoogt te voorkomen dat documenten door moedwillige vernietiging of ondeskundig beheer verloren gaan.

Artikel 22

Om diverse redenen, o.a. privacywetgeving en openbaarheidsbeperkingen, dient geheimhouding van archiefbescheiden mogelijk te zijn of te geschieden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het hoofd van de beheerseenheid en is in de leden van het artikel nader uitgewerkt.

Artikelen 23, 24 en 25

Bij vervanging, vervreemding en overdracht dient ingevolge het bepaalde in het Archiefbesluit 1995 rekening te worden gehouden met culturele en historische aspecten. Bemoeienis van de archivaris hiermee is derhalve op zijn plaats.

Artikel 26 en 27

De bepaling, dat de selectie in een zo vroeg mogelijk stadium dient plaats te hebben, is van algemene strekking. De bepaling is echter specifiek van belang ten aanzien van digitale informatiesystemen. Wanneer in de conceptiefase daarvan geen rekening wordt gehouden met de selectie-eisen, kan dit tot onherstelbaar verlies van informatie leiden.

De vernietigingslijst is enerzijds noodzakelijk als onderdeel van de in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 bedoelde verklaring, en dient anderzijds om de toezichthouder een toetsingsinstrument te verschaffen voor het correct toepassen van de selectielijst.

Artikel 28

Voor het op lange termijn toegankelijk houden van met name digitale informatie, zijn naast de gegevens ook de programmatuur, documentatie en apparatuur noodzakelijk. Wanneer dit nodig is, dienen ook deze te worden overgebracht. Van toepassing is ook de Archiefregeling.

Artikel 30

De in dit artikel genoemde taken zijn wettelijke verplichtingen: ook bij uitbesteding van deze bewaar- en beheerfunctie dient daarmee een archivaris te worden belast.

Artikel 31

In dit artikel krijgt de archivaris de bevoegdheid om in de archiefbewaarplaats naast het archief van de gemeentelijke organisatie archieven van derden onder te brengen. Voor de gemeente Oisterwijk wordt dat uit cultuurhistorisch oogpunt van groot belang geacht.

Artikel 35

De noodzaak om verslag te doen van het beheer van de archiefbewaarplaats is duidelijk.