Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2016
CiteertitelRegeling subsidie cultuurproducties 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201531-12-2016Onbekend

15-09-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2016

 

 

 

 

Regelingsubsidie

 

cultuurproducties

 

gemeente Oisterwijk 2016

 

 

 

 

 

 

Datum vaststelling

 

15 september 2015

Datum publicatie

 

 

Datum inwerkingtreding

 

1 oktober 2015

Geldigheidsduur

 

Kalenderjaar 2016

Juridische grondslag

 

Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014

Type subsidie

 

Artikel 2, lid 2 onder a, activiteitensubsidie

Gerelateerde stukken / beleid

 

Van blijvende waarde, Cultuurvisie gemeente Oisterwijk 2013-2016

Kostenplaats

 

6540041

Kenmerk

 

GC15-02673 – 2015I10545

Informatie

 

013 – 529 13 11

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Wij willen dat de hoeveelheid, diversiteit en kwaliteit van culturele activiteiten in de gemeente Oisterwijk en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk wordt bevorderd.

Op 20 juni 2013 heeft de gemeenteraad als richtinggevend de beleidsnotitie “Van blijvende waarde” aangenomen. De beleidsnotitie bevat de gemeentelijke cultuurvisie voor de periode 2013-2016, waaronder de visie op culturele producties.

Op grond van de regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van culturele activiteiten

Artikel 1

Wie kan subsidie aanvragen?

 • a.

  Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • b.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  • 1.

   in de gemeente Oisterwijk gevestigde organisaties, die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren aan het totaal van culturele activiteiten en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk.

Artikel 2

Waarvoor wordt een subsidie verleend?

1

Tijdvak subsidie

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar, een boekjaar of voor een incidentele activiteit. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een incidentele activiteit.

2

Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van podiumkunst of het organiseren van een andere culturele activiteit die aantoonbaar bijdraagt aan het totaal van culturele activiteiten en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk.

 • a.

  Onder podiumkunst wordt verstaan: toneel, zang (met/zonder band), dans, cabaret, musical, opera en filmvertoning.

 • b.

  Onder andere culturele activiteit wordt verstaan: activiteiten niet zijnde de uitvoering van een podiumkunst.

3

Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 16.765.

4

Opbouw van het subsidie

a.Voor de uitvoering van podiumkunst:

Een bedrag per uitvoering met een maximum van € 350 of voor een serie van dezelfde uitvoering met een maximum van € 1.400

b.Voor de uitvoering van een andere culturele activiteit:

Voor de organisatie van een andere culturele activiteit niet zijnde de uitvoering van podiumkunst: 25% van de subsidiabele organisatiekosten, tot een maximum van € 1.400.

5

Wat zijn de verdelingsregels?

 • a.

  Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  Indien de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ingediend.

6

Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3

Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

1

Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend 12 weken voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

2

Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 3, lid 1 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

3

Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • a.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • 2.

   De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen

 • b.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • 2.

   Bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten

 • c.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • 1.

   activiteiten die verband houden met het vieren van een jubileum

  • 2.

   consumpties, vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis- verblijf- of onkostenvergoedingen), aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en materiële investeringen.

 • e.

  Aan de organisatie wordt voor de uitvoering van een of een serie activiteiten podiumkunst of een of een serie andere culturele activiteiten slechts éénmaal per kalenderjaar op grond van deze regeling een subsidie verleend

4

Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor het subsidie:

 • a.

  De organisatie zorgt er voor dat de gesubsidieerde activiteiten openbaar toegankelijk zijn

 • b.

  De organisatie zorgt er voor dat de activiteit wordt uitgevoerd in één van de volgende in de gemeente gevestigde culturele accommodaties: Tiliander, Den Boogaard, Natuurtheater of De Krekul of uitsluitend in de open lucht.

 • c.

  De organisator zorgt er voor dat naast de gemeente er minimaal één andere subsidieverstrekker of sponsor bijdraagt in de kosten van de activiteit.

 • d.

  De organisator zorgt er voor dat de activiteit niet is gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en geen politieke of religieuze doelstelling kent.

5

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • a.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder a wordt uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

6

Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

 • 1.

  de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

 • 2.

  de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

 • 3.

  de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

 • 4.

  de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening kan tevens inhouden de beslissing tot subsidievaststelling, indien het bedrag van de subsidieverlening niet méér bedraagt dan € 5.000.

 • c.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening. Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens inhoudt de beslissing tot subsidievaststelling is het bedrag van het voorschot gelijk aan het bedrag van de subsidieverlening.

Artikel 4

Wat zijn de criteria voor subsidievaststelling?

1

Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend binnen 12 weken na afloop van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • d.

  Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt dient met inachtneming van de in lid a, b en c genoemde termijnen, de uitvoering van de activiteit te worden gemeld.

2

Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling of een melding moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning.

3

Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

 • 1.

  in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

 • 2.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

 • 2.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

 • 1.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd

 • 2.

  een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

 • 3.

  een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

 • 4.

  een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

 • 5.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

4

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

5

Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

 • 1.

  indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt en is aangetoond dat is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen, dat het subsidie ambtshalve wordt vastgesteld op het bedrag van de subsidieverlening

 • 2.

  indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 4, lid 3 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

  • 2.

   het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot