Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2016
CiteertitelRegeling subsidie sportdeelname 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201531-12-2016Onbekend

15-09-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2016

 

 

 

 

Regelingsubsidie

sportdeelname jeugd

gemeente Oisterwijk 2016

 

 

 

 

 

 

Datum vaststelling

 

15 september 2015

Datum publicatie

 

 

Datum inwerkingtreding

 

1 oktober 2015

Geldigheidsduur

 

Kalenderjaar 2016

Juridische grondslag

 

Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014

Type subsidie

 

Artikel 2 lid 2 onder c, ledenafhankelijke subsidie

Gerelateerde stukken / beleid

 

Kadernota sport en bewegen 2013-2030

Kostenplaats

 

6530000

Kenmerk

 

GC15-02673 – 2015I10554

Informatie

 

013 – 529 13 11

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Sport én bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, zelfontplooiing, zelfredzaamheid en aan sociale cohesie. Sport en bewegen draagt dus bij aan het goede leven en is daarmee van groot belang voor Oisterwijk. Op het vlak van sport en bewegen zijn er verschillende spelers actief die wij vanuit de kanteling in de juiste positie willen brengen waarbij we zelfwerkzaamheid faciliteren en stimuleren.

Vanuit de Kadernota sport en bewegen 2013-2030 is een beleidswijziging ingezet waarbij de inzet verschuift van subsidiëren naar faciliteren en er ook ruimte ontstaat voor maatschappelijke initiatieven om mensen die nu niet participeren in beweging te krijgen. De invulling van de toekomstige subsidieregelingen zal in samenspraak met betrokkenen plaatsvinden.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van sportdeelname door de jeugd door middel van het organiseren van activiteiten voor de jeugd door Oisterwijkse sportverenigingen.en incidentele sportactiviteiten voor de jeugd.

Artikel 1

Wie kan subsidie aanvragen?

 • 1.

  Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  • 1.

   een in de gemeente gevestigde sportorganisatie die aangesloten is bij een bond die deel uitmaakt van NOC*NSF met jeugdleden

  • 2.

   een organisatie die sportactiviteiten ten behoeve van jeugdsport uitvoert

Artikel 2

Waarvoor wordt een subsidie verleend?

1

Tijdvak subsidie

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar, een boekjaar of voor een incidentele activiteit. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een kalenderjaar en/of voor een incidentele activiteit.

2

Leden en activiteiten

Subsidie wordt verleend voor:

 • a.

  de aanwezigheid van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt waarvoor ter controle een ledenlijst kan worden opgevraagd bij de sportkoepel

 • b.

  aantoonbare extra vervoerskosten van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige gehandicapte jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

 • c.

  in de gemeente uit te voeren incidentele sportactiviteiten voor in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, niet primair lid zijnde van de eigen organisatie

3

Subsidieplafond

 • a.

  Voor het subsidie onder artikel 2, lid 2 onder a is een plafond vastgesteld van € 48.700

 • b.

  Voor het subsidie onder artikel 2, lid 2 onder b is geen plafond vastgesteld

 • c.

  Voor het subsidie onder artikel 2, lid 2 onder c is een plafond vastgesteld van € 3.110

4

Opbouw van het subsidie

a.Het subsidie voor leden en activiteiten is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Leden

Ledenafhankelijke subsidie in €

 

 

 

Artikel 1, lid 2 onder 1

Voor jeugdleden volgens artikel 2, lid 2 onder a

18,50

 

Vervoerskosten voor jeugdleden volgens artikel 2, lid 2 onder b

100% van de vervoerskosten met een maximum van € 1.000 per organisatie

b.Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Activiteiten

Activiteiten subsidie

Artikel 1, lid 2 onder 1 en 2

Incidentele sportactiviteiten met een maximum aantal van 5 per jaar

Maximaal € 622 per incidentele activiteit

5

Wat zijn de verdelingsregels voor activiteiten?

 • a.

  Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  Indien de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ingediend.

6

Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

7

Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in het vorige lid gemaakte voorbehoud.

Artikel 3

Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

1

Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend 12 weken voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvraag om subsidieverlening moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

2

Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 3, lid 1 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

3

Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

De organisatie spant zich in om een maatschappelijke stageplaats beschikbaar te stellen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, ter grootte van minimaal 20 uur per jaar.

4

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • a.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder a wordt uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

5

Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • 2.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • 3.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • 4.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening op grond van artikel 2, lid 4 onder a houdt tevens de beslissing in tot subsidievaststelling. De beslissing tot subsidieverlening op grond van artikel 2, lid 4 onder b kan de beslissing inhouden tot subsidievaststelling, indien het bedrag van de subsidieverlening niet méér bedraagt dan € 5.000.

 • c.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening. Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens inhoudt de beslissing tot subsidievaststelling is het bedrag van het voorschot gelijk aan het bedrag van de subsidieverlening.

Artikel 4

Wat zijn de criteria voor subsidievaststelling voor subsidie voor incidentele activiteiten

1

Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend binnen 12 weken na afloop van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • d.

  Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt dient met inachtneming van de in lid a, b en c genoemde termijnen, de uitvoering van de activiteit te worden gemeld.

2

Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling of een melding moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning.

3

Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • 1.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd

  • 2.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • 3.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • 4.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • 5.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

4

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

5

Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

 • 1.

  indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt en is aangetoond dat is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen, dat het subsidie ambtshalve wordt vastgesteld op het bedrag van de subsidieverlening

 • 2.

  indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 4, lid 3 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

  • 2.

   het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot