Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017
CiteertitelRegeling subside onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerponderwijsstimulering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201631-12-2017Onbekend

27-09-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017

 

 

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017

 

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • a.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • b.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  1.een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar 2017.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

 • a.

  voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen in de voor- en vroegschool overeenkomstig het Uitvoeringsplan voor- en vroegschoolse educatie, periode 2016-2019 van 26 juni 2015 (vanaf 1 augustus 2016) in de gemeente Oisterwijk

 • b.

  het kunnen compenseren in de kosten van de ouderbijdrage voor deelname van doelgroepkinderen aan het peuterspeelzaalwerk voor ouders met een minimum bruto maand inkomen in de gemeente Oisterwijk

 • c.

  het realiseren van een aanbod voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die niet naar een voorschoolse voorziening gaan in de gemeente Oisterwijk

 • d.

  het geven van primair onderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum in de gemeente Oisterwijk

 • e.

  het regisseren en faciliteren van samenwerking tussen de partners in en buiten de brede school in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 480.240.

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Activiteit

Bedragen in €

Artikel 1, b, 1

VVE-coördinatie, werving en toeleiding en voorschoolse educatie € 4.425 per vve-plaats tot maximaal € 255.000,

€ 3.201 voor orthopedagogisch onderzoek en advisering en

€ 10.000 voor ondersteuning van het peuterspeelzaalwerk op het asielzoekerscentrum

268.201

Artikel 1, b, 1

Regeling compensatie ouderbijdrage VVE in de voorschool

6.200

Artikel 1, b, 1

Regeling aanbod voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die niet naar een voorschoolse voorziening gaan

24.450

Artikel 1, b, 1

Vroegschoolse educatie in het basisonderwijs op 3 locaties met een maximum van € 15.083 per locatie

45.249

Artikel 1, b, 1

Vroegschoolse educatie in het basisonderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum

22.500

Artikel 1, b, 1

Onderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum

50.000

Artikel 1, b, 1

Brede school coördinatie inclusief activiteitenbudget van € 4.900

63.640

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • a.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • b.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, onder b, van deze regeling is bereikt.

 • c.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers en de kracht van de samenleving versterken

30

 

3

De mate waarin de aanvrager met beroepskrachten meewerkt aan de uitvoering van het inrichtingsplan voor het sociaal team en gebruik maakt van het door de gemeente Oisterwijk beschikbaar te stellen instrumentarium

30

 

4

De mate waarin de aanvrager met vrijwilligers de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en door te verwijzen

30

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • a.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • 2.

   De doelen en resultaten en hoe deze bijdragen aan het vergroten en behouden van zelfredzaamheid en participatie van burgers volgens de treden van zelfredzaamheid in de resultaatgebieden zoals beschreven in de bijlage van deze regeling

 • b.

  In het activiteitenplan wordt beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

  • 1.

   de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd

  • 2.

   bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen burgers, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente

  • 3.

   de aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie

  • 4.

   de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van burgers op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium

  • 5.

   van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en actief op te nemen

  • 6.

   de aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten

  • 7.

   de activiteiten van de aanvrager zijn algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

  • 8.

   de aanvrager onderzoekt stelselmatig de behoeften die bij de bewoners leven. Indien de aanvrager alleen maar faciliteert zijn de kosten van de activiteiten die daarmee verband houden niet subsidiabel

 • c.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • 2.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • d.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor subsidieverlening:

 • a.

  de aanvrager is in de gemeente Oisterwijk belast met de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk, of het primair onderwijs of het welzijnswerk

 • b.

  voor de voorschoolse educatie in de voorschool aan doelgroepkinderen geldt voor de aanvrager:

  • 1.

   de aanvrager en de uitvoering van de voorschoolse educatie voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en is geregistreerd in het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) en het Uitvoeringsplan Voor- en vroegschoolse educatie, periode 2016-2019

  • 2.

   de aanvrager is ten minste vier jaar in exploitatie op de datum van de subsidieaanvraag

  • 3.

   de aanvrager voert voorschoolse educatie uit gedurende ten minste 10 uur gedurende 40 weken per jaar met een minimale bezetting van 85%, ten behoeve van doelgroepkinderen, als bedoeld in de Beleidsregel doelgroepkind gemeente Oisterwijk 2014, in één of meerdere locaties van in de gemeente Oisterwijk aanwezige brede schoolgebouwen (Brede Schoolgebouw de Coppele, Brede Schoolgebouw Waterhoef, Brede Schoolgebouw de Bunders, Brede Schoolgebouw Moergestel) of de wijknetwerklocatie Pannenschuur

  • 4.

   de aanvrager werkt met een gecertificeerd voorschools educatieprogramma dat op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling stimuleert op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • 5.

   de aanvrager zorgt per locatie voor VVE-gecertificeerd personeel dat gebruik maakt van een voorschoolse educatieprogramma waar zij gedifferentieerd mee kunnen werken

  • 6.

   de aanvrager scoort minimaal voldoende op alle indicatoren in het rapport van en naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de VVE locaties in de gemeente Oisterwijk

  • 7.

   de aanvrager streeft naar een bereik van 100% van doelgroepkinderen als bedoeld in de Beleidsregel doelgroepkind gemeente Oisterwijk 2014

  • 8.

   de aanvrager ontwikkelt en/of ondersteunt activiteiten ten behoeve van de voorschoolse voorziening van daarvoor in aanmerking komende kinderen op het asielzoekerscentrum te Oisterwijk en waar mogelijk de doorverwijzing van kinderen naar een reguliere voorschoolse voorziening

  • 9.

   de aanvrager stemt de uitvoering van de voorschoolse educatie af met organisaties die zijn belast met de uitvoering van de vroegschoolse educatie

  • 10.

   indien de aanvrager bestuurlijk samen werkt met een andere voorschoolse voorziening of onderwijsinstelling dient de financiële administratie en structuur van de aanvrager zodanig te worden ingericht dat geldstromen gescheiden blijven.

 • c.

  voor de vroegschoolse educatie in de vroegschool aan doelgroepkinderen geldt voor de aanvrager:

  • 1.

   de aanvrager en de uitvoering van de vroegschoolse educatie voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op het primair onderwijs, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en het Uitvoeringsplan Voor- en vroegschoolse educatie, periode 2016-2019

  • 2.

   de aanvrager voert vroegschoolse educatie uit ten behoeve van doelgroepkinderen, als bedoeld in de Beleidsregel doelgroepkind gemeente Oisterwijk 2014, in de onderbouw van de basisschool

  • 3.

   de aanvrager werkt met een gecertificeerd vroegschools educatieprogramma dat op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling stimuleert op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • 4.

   de aanvrager scoort minimaal voldoende op alle indicatoren in het rapport van en naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op de VVE locaties in de gemeente Oisterwijk

  • 5.

   de aanvrager streeft naar een bereik van 100% van doelgroepkinderen als bedoeld in de Beleidsregel doelgroepkind gemeente Oisterwijk 2014

  • 6.

   de aanvrager stemt de uitvoering van de vroegschoolse educatie af met organisaties die zijn belast met de uitvoering van de voorschoolse educatie

 • d.

  voor de regeling compensatie in de kosten van de ouderbijdrage door de aanvrager geldt:

  • 1.

   het minimum bruto inkomen per maand voor een 23-jarige voor een 40-urige werkweek, op peildatum 1 januari 2017

  • 2.

   de compensatie heeft betrekking op doelgroepkinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zoals vastgesteld in de Beleidsregel doelgroepkind gemeente Oisterwijk 2014

  • 3.

   de ouderbijdrage bedraagt vóór compensatie van € 42 per maand

  • 4.

   de compensatie bedraagt € 30 per maand

  • 5.

   de ouderbijdrage bedraagt ná compensatie € 12 per maand

 • e.

  voor de regeling realiseren van een aanbod voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die niet naar een voorschool gaan geldt:

  1.de aanvrager stelt samen met twee andere organisaties voor kinderopvang een plan op gericht op het tot stand brengen van een financieel toegankelijk aanbod aan ouders van peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu nog niet naar een voorschoolse voorziening gaan. Aan de uitvoering van dit plan kunnen door ons nadere voorwaarden worden gesteld.

 • f.

  voor het onderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum geldt voor de aanvrager:

  1.de aanvrager houdt op het asielzoekerscentrum een voorziening in stand voor basisonderwijs voor daarvoor in aanmerking komende leerlingen van het asielzoekerscentrum te Oisterwijk

 • g.

  voor het coördineren en faciliteren van activiteiten ten behoeve van de brede school geldt voor de aanvrager:

  • 1.

   de aanvrager bevordert de inhoudelijke samenwerking en afstemming van activiteiten tussen de partners in en buiten de brede school

  • 2.

   de aanvrager zorgt in samenwerking met de partners voor de uitvoering van de beleidsthema’s genoemd in de Lokaal educatieve agenda, waaronder mede zijn begrepen de organisatie van themabijeenkomsten

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • 2.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • 3.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • 4.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 12 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • 1.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • 2.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • 3.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • 4.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • 5.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

a.indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 17 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

 • 1.

  de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

 • 2.

  het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot

Artikel 20 Slotbepalingen

 • a.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2016 van toepassing.

 • b.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2016 en vervalt op 1 januari 2018.

 • c.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2017.

BIJLAGE

Bijlage als genoemd in artikel 11, onder a, 2 van deze regeling

Resultaatgebied

Trede 1:

acute problematiek

Trede 2:

niet zelfredzaam

Trede 3:

beperkt zelfredzaam

Trede 4:

voldoende zelfredzaam

Trede 5:

volledig zelfredzaam

Sociaal netwerk

Geen (noodzakelijke steun van het) netwerk

Door een blijvende in de burger gelegen oorzaak niet in staat om zelfstandig een sociaal netwerk te onderhouden dat ondersteunend is bij maatschappelijke participatie.

Door een op te lossen omstandigheid en/of in een burger gelegen oorzaak tijdelijk niet in staat om zelfstandig een sociaal netwerk te onderhouden dat ondersteunend is bij maatschappelijke participatie. Er is enige steun vanuit ondersteunend netwerk.

In staat om een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden dat voldoende steun biedt om in trede 5 te komen.

Burger heeft een sociaal netwerk, dat ondersteunend is bij maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, en kan dit onderhouden.

Huisvesting

Dakloos

Burger heeft wel huisvesting maar die huisvesting is onveilig, vervuild, ongezond en/of past niet bij de beperking die iemand heeft. Burger kan de woning niet betalen. Uithuiszetting dreigt. Burger heeft huisvesting op een plaats waar deze persoon niet gewenst is.

Veilige en stabiele huisvesting maar slechts beperkt toereikend, in onderhuur en/of geen autonome huisvesting. In staat om met ondersteuning het huishouden op orde te houden.

Veilige en toereikende huisvestiging, regulier (huur)contract gedeeltelijke autonome huisvesting. Het huishouden wordt zelfstandig op orde gehouden.

Veilige en toereikende huisvestiging, regulier (huur)contract en autonome huisvesting.

Financiële situatie

Geen inkomsten (ook niet vanuit systeem), hoge en groeiende schulden.

Onvoldoende inkomsten en ongepast uitgavepatroon. Groeiende schulden.

Inkomen komt aan basisbehoeften tegemoet, en/of er is een gepast uitgavepatroon, eventuele schulden zijn stabiel, en/of er is bewindvoering/inkomens-beheer.

Inkomen komt aan basisbehoeften tegemoet zonder uitkering. Schulden worden zelf beheerd en deze verminderen.

Inkomen ruim voldoende, goed financieel beheer, mogelijkheid om te sparen.

Thuissituatie (zonder kinderen)

Sprake van huiselijk geweld, seksueel of verbaal geweld of verwaarlozing. Huisgenoten worden bedreigd in hun welzijn of ontwikkeling.

Dreiging van onveilige situatie, zoals huiselijk geweld of verbaal geweld.

Huisgenoten erkennen problemen en proberen negatief gedrag te veranderen. Huisgenoten hebben ondersteuning nodig om dit te doen.

Relationele problemen tussen huisgenoten zijn niet (meer) aanwezig.

Communicatie tussen huisgenoten is consistent open. Huisgenoten ondersteunen elkaar. Er wordt geleefd in een gezonde leefomgeving.

Opvoed- en opgroeisituatie vanuit perspectief ouders/verzorgers (in aanvulling op thuissituatie).

In aanvulling op ‘thuissituatie’: sprake van kindermishandeling. Ouders zijn niet in staat te zorgen voor een veilige situatie voor hun kinderen. Kinderen worden bedreigd in hun welzijn en/of ontwikkeling.

Door een blijvende in de burger gelegen oorzaak niet in staat om zelfstandig een klimaat te scheppen waarin kinderen zichzelf veilig kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dreiging van kindermishandeling.

Door een op te lossen omstandigheid en/of in een burger gelegen oorzaak tijdelijk niet in staat om zelfstandig een klimaat te scheppen waarin kinderen zichzelf veilig kunnen ontwikkelen en ontplooien.

In staat om een veilig klimaat te kunnen scheppen waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Er is een veilig klimaat waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Opvoed- en opgroeisituatie vanuit perspectief kind (in aanvulling op thuissituatie).

Vormt een gevaar vorm zichzelf en/of anderen.

Door een blijvende in het kind gelegen oorzaak niet in staat om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Door een op te lossen omstandigheid en/of in een klant gelegen oorzaak tijdelijk niet in staat om zich te zelfstandig kunnen ontplooien en ontwikkelen.

In staat om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Kind ontplooit en ontwikkelt zich op een gezonde manier.

Mantelzorgonder-steuning (vanuit perspectief mantelzorger)

Overbelast en daardoor niet in staat om mantelzorg te verlenen

Niet in staat om balans aan te brengen in draaglast en draagkracht

Door een op te lossen omstandigheid en/of in mantelzorger gelegen oorzaak tijdelijk niet in staat om balans aan te brengen in draaglast en draagkracht.

Burger is in staat om balans aan te brengen maar loopt risico op overbelasting.

De draaglast staat in de juiste verhouding tot de draagkracht.

Daginvulling (de wijze waarop iemand zijn dagen invult zoals (vrijwilligers)werk, school) en participeert in de samenleving.

Combinatie van geen zinvolle daginvulling en veroorzaken overlast. Geen participatie door crisissituatie in overlevingsmodus

Geen daginvulling maar geen overlast. Gebrek aan motivatie om te kunnen deelnemen. Gebrek aan vaardigheden om te kunnen deelnemen.

Niet in staat om zelfstandig te komen tot een zinvolle en passende daginvulling. Door een op te lossen omstandigheid en/of in een klant gelegen oorzaak tijdelijk niet in staat om te participeren.

In staat om zelfstandig te komen tot een zinvolle en passende daginvulling.

Iemand heeft een zinvolle daginvulling