Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Nadere regels voor uitstallingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor uitstallingen
CiteertitelNadere regels voor uitstalling gemeente Oisterwijk 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenteblad

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2016Onbekend

27-09-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor uitstallingen Gemeente Oisterwijk 2016

Het college van de Gemeente Oisterwijk,

Overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Oisterwijk 2015 (APV) nadere regels te stellen met betrekking tot het plaatsen van een uitstallingen als bedoeld in artikel 2:10 lid 2 APV;

Gelet op het bepaalde in artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en artikel 2:10 van de APV

Besluit

vast te stellen de navolgende ‘Nadere regels voor uitstallingen Gemeente Oisterwijk 2016’:

Artikel 1 begripsbepalingen

 • a.

  Uitstalling: Een los voorwerp geplaatst voor een pand of op of boven een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

  • -

   Voorwerpen en stoffen die behoren tot het assortiment van een winkel;

  • -

   Uitstallingsmaterialen;

  • -

   Speelattracties;

  • -

   Reclameobjecten;

  • -

   Plantenbakken en soortgelijke decoratie (zonder commerciële bedoeling)

  • -

   (Rode) lopers

  • -

   Opvangsluis voor winkelwagens

 • b.

  Uitstallingsgebied: gebied direct aansluitend tegen de voor- en/of zijgevel van het pand ten behoeve waarvan de uitstalling wordt geplaatst.

 • c.

  Straatmeubilair: objecten ter inrichting van de openbare ruimte geplaatst door de gemeente Oisterwijk. Voorbeelden zijn banken, afvalbakken, boombescherming, bloem- en boombakken, geleidehekken, beschermbogen, parkeerbeugels, afzetelementen, vlaggenmasten, verkeersbordpalen, lantaarnpalen etc.

 • d.

  Boomspiegel: Open (onverharde) ruimte rond de boom in de verharding

 • e.

  Boomsokkel: beplanting in onverharde ruimte rond de boom

 • f.

  Reclameobjecten: Losstaande objecten die goederen of diensten aanprijzen, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen. Denk hierbij aan vlaggen op een losstaande voet (zogenaamde beachvlaggen), reclame uitingen op een losstaande voet, uitklapborden en decoratieve reclame zoals ijshoorntjes, frietzakken e.d.

 • g.

  Reclamezuilen: Losstaand object met rondom meerzijdige reclamevlakken (meer dan twee zijdes)

 • h.

  Plantenbak met commerciële bedoeling: een plantenbak heeft een commerciële bedoeling indien deze op de openbare weg is geplaatst met de kennelijke bedoeling om te worden verkocht of met de kennelijke bedoeling om potentiële kopers attent maken op het assortiment van de winkel.

Artikel 2 locatie en afmetingen van de uitstalling en het uitstallingsgebied

 • 1.

  Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen indien wordt voldaan aan elk van de volgende nadere voorwaarden:

  • a.

   Een uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst in het uitstallingsgebied. Dat houdt in direct aansluitend tegen de voor- en/of zijgevel van het pand ten behoeve waarvan de uitstalling wordt geplaatst.

  • b.

   Uitstallingen in een uitstallingsgebied mogen ten hoogste een oppervlakte van 1 m2 innemen.

  • c.

   Uitstallingen mogen maximaal, gemeten vanaf de gevel, 1 meter diep zijn.

  • d.

   De maximum toegestane hoogte van een uitstalling is 1.50 m.

  • e.

   Het gedeelte waar straatmeubilair is geplaatst, waar bomen, boomspiegels of –sokkels staan, dient vrij te blijven van uitstallingen.

  • f.

   Indien in de zij- of voorgevel van het pand een afzonderlijke toegangsdeur aanwezig is ten behoeve van de bereikbaarheid van ruimten in het pand, die losstaan van bedoelde exploitatie, wordt de breedte van het uitstallingsgebied begrensd door de zijkanten van de betreffende toegangsdeur.

 • 2.

  Per onderneming is één reclameobject toegestaan. Verder moet voldaan zijn aan de volgende eisen:

  • a.

   De maximale toegestane hoogte van een object is 1.35 m.

  • b.

   De maximale toegestane breedte van een reclameobject is 0,80 m.

   • a.

    De voet van een reclameobject mag maximaal 0,5 m2 zijn en mag niet op gevaarlijke wijze uitsteken.

   • b.

    Reclameobjecten mogen uitsluitend voor de eigen gevel worden geplaatst.

   • c.

    Reclameobjecten tellen niet mee bij het bepalen van het maximaal in te nemen oppervlak van 1 m2.

   • d.

    Een reclameobject mag buiten het uitstallingsgebied zijn geplaatst.

   • e.

    Reclamezuilen zijn niet toegestaan.

 • 3.

  Plantenbakken mogen inclusief beplanting (of andere decoratieve inhoud) maximaal 1.35 hoog zijn.

  • a.

   Plantenbakken tellen niet mee bij het bepalen van het maximaal in te nemen oppervlak van 1 m2.

  • b.

   Plantenbakken met commerciële bedoeling tellen wel mee bij het bepalen van het maximaal in te nemen oppervlak van 1 m2.

 • 4.

  Het plaatsen van rode lopers (of evt. andere kleuren) is alleen toegestaan:

  • a.

   bij de opening van een nieuwe onderneming. Lopers moeten maximaal twee dagen na de dag van de opening van een nieuwe winkel worden verwijderd.

  • b.

   Tijdens koopzondagen mits de lopers voorzien zijn van een antislip laag.

 • 5.

  Matten mogen enkel worden geplaatst indien zij zijn voorzien van een antislip laag. Een mat telt niet mee bij het maximaal in te nemen oppervlak van 1 m2.

 • 6.

  Een opvangsluis voor winkelwagens mag buiten het uitstallingsgebied worden geplaatst.

Artikel 3 Vrije doorgang

 • 1.

  Ongeacht het bepaalde in artikel 2 dienen alle uitstallingen zodanig te worden geplaatst dat voor voetgangers, rolstoelgebruikers, bestuurders van een scootmobiel, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers minimaal een vrije doorgang van 1.50 m op het trottoir danwel voetgangersgedeelte vrij blijft.

 • 2.

  Indien in de bestrating een blindegeleidestrook is aangebracht dient deze blindegeleidestrook in ieder geval vrij te blijven. Deze blindegeleidestrook maakt altijd onderdeel uit van de vrije doorgang.

Artikel 4 inrichting

 • 1.

  Uitstallingen mogen niet worden bevestigd aan bomen en/of straatmeubilair.

 • 2.

  Uitstallingen mogen alleen met toestemming de gemeente worden bevestigd in de grond.

 • 3.

  Uitstallingen in het beschermd stads- en dorpsgezicht zijn onderworpen aan

Kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn te vinden in het van toepassing zijnde bestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

Artikel 5 Tijdelijk verwijderen van de uitstalling

 • 1.

  Uitstallingen kunnen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor:

  • a.

   Aan, onder, op of boven de weg te verrichten onderhoudswerkzaamheden door de gemeente of door nutsbedrijven;

  • b.

   Het houden van evenementen, markten, kermissen en andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

 • 2.

  Aanwijzingen door of vanwege een toezichthouder, de politie, dan wel de brandweer gegeven in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen door de exploitant onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels uitstallingen Gemeente Oisterwijk 2016’.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.