Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018
CiteertitelRegeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201701-01-2019Onbekend

26-09-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018

 

 

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar 2018.

Artikel 3 Activiteiten en leden

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar 2018:

  • a.

   incidentele sport en bewegingsevenementen georganiseerd in en voor specifieke doelgroepen in de gemeente Oisterwijk

  • b.

   incidentele activiteiten in verband met maatschappelijke inzet van sportverenigingen

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor in het kalenderjaar 2018

  • a.

   de aanwezigheid van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt waarvoor ter controle een ledenlijst kan worden opgevraagd bij de sportkoepel

  • b.

   aantoonbare extra vervoerskosten van contributiebetalende in de gemeente Oisterwijk woonachtige gehandicapte jeugdleden die op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarop het subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 53.008, onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 onder 1 van deze regeling: € 6.500

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling: € 46.508

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

1.Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Incidentele sport- en bewegingsevenementen voor specifieke doelgroepen met een maximum van € 850 per activiteit

Incidentele activiteiten in verband met maatschappelijke inzet met een maximum van € 850 per activiteit

6.500

2.Het subsidie voor een activiteit voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

Ledenafhankelijk

Bedragen in €

 

Voor de aanwezigheid van jeugdleden, € 17,50 per jeugdlid

46.508

 

100% van de vervoerskosten voor gehandicapte jeugdleden met een maximum van € 1.000 per organisatie

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, onder 1, van deze regeling, is bereikt.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvrage om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • b.

   de inhoud van de activiteiten

  • c.

   het doel van de activiteiten

  • d.

   wat met de uitvoering van de activiteiten wordt bereikt

  • e.

   de doelgroep waarvoor de activiteiten worden uitgevoerd

  • f.

   de wijze waarop de activiteiten worden georganiseerd

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • a.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • b.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  Geen subsidie wordt verleend voor een activiteit die uitdrukkelijk tot doel heeft het binnen halen van geld voor een goed doel of crowd funding voor een door de aanvrager te realiseren voorziening

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  De aanvrager voert in de gemeente Oisterwijk sportacviteiten uit en is aangesloten is bij een landelijke erkende sportbond of sportkoepel of een bond die deel uitmaakt van NOC*NSF

 • 2.

  Voor de incidentele sport- en bewegingsevenementen in en voor specifieke doelgroepen in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de aanvrager richt zijn activiteit op groepen mensen die statistisch gezien minder bewegen, namelijk mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking, jongeren van 12-18 jaar, 25-40 jarigen en 65-plussers

  • b.

   de activiteit wordt georganiseerd door de aanvrager die het subsidie aanvraagt

  • c.

   bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit wordt samengewerkt met minstens één andere sportvereniging, maatschappelijke instantie, zorg- of welzijnsinstelling, wijkvereniging of wijkcentrum gehuisvest in de gemeente Oisterwijk

  • d.

   per aanvrager wordt per kalenderjaar voor één activiteit subsidie beschikbaar gesteld

  • e.

   de activiteit valt buiten het reguliere aanbod van de aanvrager en zijn vooral gericht op niet-leden van de aanvrager

 • 3.

  Voor de incidentele activiteit in verband met maatschappelijke inzet van sportverenigingen geldt voor de aanvrager:

  • a.

   de activiteit wordt georganiseerd door de aanvrager die het subsidie aanvraagt

  • b.

   bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit wordt samengewerkt met minstens één andere sportvereniging, maatschappelijke instantie, zorg- of welzijnsinstelling, wijkvereniging of wijkcentrum gehuisvest in de gemeente Oisterwijk

  • c.

   per aanvrager wordt per kalenderjaar voor één activiteit subsidie beschikbaar gesteld

  • d.

   bij aanvraag van het subsidie er moet sprake zijn van ten minste één andere financieringsbron, niet zijnde de aanvrager zelf

  • e.

   de activiteit valt buiten het reguliere aanbod van de aanvrager en is vooral gericht op niet-leden van de aanvrager

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • a.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • b.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • c.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • d.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 12 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • a.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • b.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • b.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • c.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • d.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • e.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  Het subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  Het subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

  • a.

   de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

  • b.

   niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

  • c.

   de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

  • a.

   op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

  • b.

   het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

  • c.

   het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2017 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2017 en vervalt op 1 januari 2019.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2018.