Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018
CiteertitelRechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-201801-03-2018

20-03-2018

gmb-2018-61109

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018

 

Gelet op:

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand, kortweg “Reglement op de burgerlijke stand” genoemd, zoals vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2018;

 

de instemming van de ondernemingsraad d.d. 7 februari 2018;

 

besluit

 

vast te stellen de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018”.

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan:

 • a.

  Buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de burgerlijke stand.

 • b.

  CAR/UWO: de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk.

Artikel 2 Aanstelling

 • 1.

  Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van één jaar bij wijze van proef.

 • 2.

  Bij voldoende functioneren wordt steeds een tijdelijke aanstelling verleend voor de duur van drie jaar.

 • 3.

  Het dienstverband eindigt op de dag waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt.

 • 4.

  Bij goed functioneren kan de buitengewoon ambtenaar, na het bereiken van de AOW-leeftijd, steeds worden benoemd in tijdelijke dienst voor de bepaalde tijd van één jaar.

Artikel 3 Salaris

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 2.

  De vergoeding is gelijk aan vier maal het uurloon behorende bij het maximum van salarisschaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO. Voor het voltrekken van een administratief huwelijk of geregistreerd partnerschap bedraagt de vergoeding twee maal het uurloon behorende bij het maximum van schaal 8.

 • 3.

  De vergoeding, bedoeld in lid 2 van dit artikel, wordt opgehoogd met de percentages, genoemd in artikel 3:28, lid 2, sub a (voorheen de vakantietoelage) en artikel 3:28, lid 2, sub b CAR/UWO (voorheen de eindejaarsuitkering).

 • 4.

  Bij het voltrekken van een huwelijk op zaterdag of zondag wordt de vergoeding, bedoeld in lid 2 van dit artikel, opgehoogd met het percentage, genoemd in artikel 3:11, lid 1 CAR/UWO. Het uurloon is voor de toepassing van dit artikel gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximum van salarisschaal 6.

Artikel 4 Vakantie

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar bouwt per voltrokken huwelijk 0,26 uur vakantie op.

 • 2.

  Ter compensatie van het niet genieten van het verlof, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt een vergoeding toegekend van 8,6% van het totaal van de vergoeding op basis van artikel 3.

Artikel 5 Reiskosten

 • 1.

  Voor het voorbereidende gesprek met het bruidspaar en het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden de reiskosten vergoed à € 0,38 per kilometer.

 • 2.

  Voor de berekening van de afstand wordt de routeplanner ANWB snelste route van het woonadres van de buitengewoon ambtenaar naar de bestemmingslocatie toegepast.

Artikel 6 Aanspraken bij ziekte

 • 1.

  Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar zijn de artikelen 7:1, 7:2, 7:3, 7:9 tot en met 7:14 en 7:19 tot en met 7:21 van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover het dienstverband van de ambtenaar op deze datum nog geen 12 maanden heeft geduurd, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 7 Ontslag en schorsing

 • 1.

  Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (bereiken AOW-leeftijd), 8:3 (reorganisatie), 8:4 en 8:5 en 8:5a (arbeidsongeschiktheid), 8:6 (onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijds ontslag uit tijdelijke aanstelling en 8:13 (disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2.

  Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 8 Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 3:21 (reis- en verblijfkosten), 15:1 , 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling), 15:1:16 (dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein) , 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeding schade) en 15:2 (klokkenluiders) van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Artikel 10 Onvoorzien

Ingeval van onbillijkheid of bij situaties waarin deze regeling niet voorziet, kan het college een nadere beslissing nemen.

Artikel 11 Inwerkingtreding regeling

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2018” en treedt in werking op de dag na die van bekendmaking van dit besluit en werkt terug vanaf 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de "Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Oisterwijk 2015", vastgesteld op 27 januari 2015.

 

Oisterwijk,

Het college van de gemeente Oisterwijk,

De secretaris, de burgemeester

Ineke Depmann, Hans Janssen