Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening Declaratiefonds 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Declaratiefonds 2019
CiteertitelVerordening declaratiefonds 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsociale zorg en zekerheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201928-01-2020nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2019-30024

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Declaratiefonds 2019

De raad van de gemeente Oisterwijk,

 

gelezen het voorstel van het College van.6 november 2018;

afdeling Samenleving,

raadsvoorstel nr. 18/93

 

met in achtneming van artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelezen het advies van de commissie Inwonerszaken van 29 november 2018,

 

 

b e s l u i t :

 

de verordening de verordening Declaratiefonds 2019 vast te stellen, te publiceren en per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht in werking te laten treden;

de Verordening declaratiefonds 2018 in te trekken per 1 januari 2019.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Participatiewet;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Oisterwijk;

 • d.

  Financiële tegemoetkoming: een bijdrage in de kosten voor sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken;

 • e.

  Inkomen: totaal van het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, en de algemene bijstand. Niet tot het inkomen wordt gerekend de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

 • f.

  Geldende norm:

  • i.

   norm gehuwden: de norm zoals genoemd in artikel 21 sub b Participatiewet;

  • ii.

   norm alleenstaande ouder: 90% van de norm gehuwden;

  • iii.

   norm alleenstaanden: 70% van de norm gehuwden;

 

 • g.

  Vermogen: het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet. Het vermogen in de eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten;

 • h.

  Aanvraag: een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming op basis van deze verordening, die ingediend wordt middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier;

Artikel 2 Doel

Het doel van het Declaratiefonds is, door het verstrekken van een financiële tegemoetkoming voor sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten, voorkomen of doorbreken dat inwoners van de gemeente Oisterwijk met een laag inkomen in een sociaal-maatschappelijk isolement raken als gevolg van het om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 

 • 1.

  Voor een financiële tegemoetkoming komt in aanmerking:

  • a.

   de persoon van 18 jaar of ouder, die de maand voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag wordt ingediend een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

  • b.

   de persoon van 18 jaar of ouder, die geen bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet ontvangt en gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de maand waarop de aanvraag wordt ingediend aangewezen is op een inkomen dat niet hoger dan 120% van de geldende norm, zoals opgenomen in artikel 1, onder f, van deze verordening, en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft, zoals opgenomen in artikel 1, onder g, van deze verordening.

 • 2.

  Bij het vaststellen van het vermogen wordt van het saldo op de lopende rekening een bedrag vrijgelaten in verband met lopende uitgaven ter hoogte van:

  Gehuwden € 1.850,-

  Alleenstaande ouder € 1.650,-

  Alleenstaande van 23 jaar of ouder € 1.300,-

  Alleenstaande van 22 jaar € 1.100,-

  Alleenstaande van 21 jaar € 950,-

  Alleenstaande van 18-21 jaar, uitwonend € 950,-

  Alleenstaande van 18-21 jaar, thuiswonend € 350,-

 

 • 1.

  De tegemoetkoming geldt voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden en hun ten laste komende kind(eren) tot 18 jaar en geldt voor ieder gezinslid afzonderlijk.

 

 • 2.

  Voor elke afzonderlijke persoon geldt dat er per kalenderjaar eenmaal aanspraak op een vergoeding op basis van deze verordening gedaan kan worden.

 

Artikel 4 Uitsluitingen doelgroep

Van een financiële tegemoetkoming zijn de volgende categorieën inwoners uitgesloten:

 • a.

  studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 mogelijk is;

 • b.

  vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

Artikel 5 Vergoedbare kosten

Voor declaratie komen in aanmerking de kosten die zijn gemaakt voor of in verband met sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Het college stelt hier nadere regels over vast.

 

Artikel 6 Hoogte financiële tegemoetkoming

De financiële tegemoetkoming op grond van deze regeling bedraagt maximaal voor:

Kinderen (tot 18 jaar): € 316,- per kind per jaar;

Aanvrager/partner: € 153,- per persoon per jaar.

 

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager kan een financiële tegemoetkoming aanvragen voor zichzelf, zijn of haar partner en zijn of haar kind(eren) tot 18 jaar.

 • 2.

  Op de aanvraag wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing genomen.

 • 3.

  De.aanvraag.kan.gedaan.worden.t/m.31.december.van.het.jaar.waarin.de.aanvraag.

  gedaan wordt.

 

 

Artikel 8 Procedure

 • 1.

  Een aanvraag kan eenmaal per kalenderjaar, uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt, worden ingediend middels een door het college vastgesteld formulier. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt de aanvraag toegekend.

 • 2.

  Na toekenning van de aanvraag wordt de financiële vergoeding aan aanvrager overgemaakt.

 • 3.

  De uitgaven van de financiële vergoedingen worden steekproefsgewijs door het college gecontroleerd. Het college stelt nadere regels voor de controle op.

 • 4.

  Het college vordert (een gedeelte van) de toegekende en verstrekte vergoeding terug als na controle blijkt dat de vergoeding onvoldoende is gebruikt voor het doel waarvoor het Declaratiefonds is bedoeld. Het college kan op grond van bijzondere omstandigheden van terugvordering afzien.

 • 5.

  Het college kan het op grond van lid 4 terug te vorderen bedrag verrekenen met de in een volgend jaar toegekende vergoeding.

 • 6.

  De verantwoording van het declaratiefonds aangevraagd in een bepaald jaar loopt door tot en met 31 december van het daarop volgende jaar.

 

Artikel 9 Intrekking/wijziging

 • 1.

  Het college kan de beschikking tot het verlenen van een financiële tegemoetkoming intrekken of wijzigen indien;

  • a.

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid;

  • b.

   De beschikking anderszins onjuist was en de ontvanger van de financiële tegemoetkoming dit wist of redelijkerwijs kon weten;

  • c.

   Uit controle achteraf blijkt dat er geen recht was op verstrekking van de financiële tegemoetkoming.

 

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de financiële tegemoetkoming is verstrekt.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 11 Intrekken oude verordening

De “Verordening declaratiefonds 2018” wordt met de inwerkingtreding van de “Verordening Declaratiefonds 2019” ingetrokken. Besluiten genomen op grond van de Verordening Declaratiefonds 2018 worden gelijkgesteld met besluiten op basis van deze verordening.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt op 1 januari 2019.in.werking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Declaratiefonds 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

op 20 december 2018,

griffier, de voorzitter,

Daniëlle Robijns-van de Wiel Hans Janssen.